24 01 2019

Wyższy Urząd Górniczy

          Departament

Warunków Pracy i Szkolenia                                                     

 Katowice, dnia 31 stycznia 2019 r.

 INFORMACJA Nr 3/2019/EW 

w sprawie wypadku zbiorowego - 4 wypadki lekkie – zaistniałego w dniu 24.01.2019r. o godzinie 242, w wyniku odprężenia na skutek wstrząsu o energii 2x107J, w PGG S.A. Oddział KWK Murcki-Staszic w Katowicach.

 

Wypadek zbiorowy zaistniał w rejonie ściany 16b–S w pokładzie 510, na poziomie 900 m. Pokład 510 zaliczony został między innymi do drugiego stopnia zagrożenia tąpaniami, czwartej kategorii zagrożenia metanowego i klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. Ściana o wysokości do 3,0 m, usytuowana pomiędzy upadową XXb–S, stanowiącą wyrobisko odstawczo-transportowe, doprowadzające powietrze do ściany, a upadową XXVIIb–S, odprowadzającą powietrze ze ściany do chodnika odstawczo badawczego, wyposażona została w 71 sztuk sekcji obudowy zmechanizowanej i prowadzona była systemem poprzecznym z zawałem stropu w warstwie przystropowej. Do dnia 24.01.2019 r. ściana uzyskała średni postęp 864 m, a jej front znajdował się w odległości 696 m od planowanej linii zatrzymania. W dniu 24.01.2019 r., na zmianie rozpoczynającej się o godzinie 2200, do rejonu skierowanych zostało 25 pracowników, w tym 14 do ściany 16b-S. O godzinie 2338 rozpoczęto urabianie ociosu węglowego. O godzinie 242 nastąpił wstrząs górotworu o energii 2x107J, którego epicentrum zostało zlokalizowane w odległości około 60 m przed frontem ściany 16b–S i około 15 m na południe od upadowej XXVIIb–S. W wyniku wstrząsu w ścianie 16b–S, na odcinku 40 m od skrzyżowania z upadową XXVIIb–S, doszło do odspojenia ociosu węglowego. W upadowej XXVIIb–S, lokalnie doszło do wypiętrzenia spągu do wysokości około 1,0 m oraz wystąpiły zsuwy na złączach obudowy do wielkości 0,5 m. Skutkami wstrząsu objętych zostało 4 pracowników, w tym jeden zatrudniony w ścianie i 3 w upadowej XXVIIb–S. Po zaistnieniu zdarzenia osoba dozoru ruchu górniczego oddziału G-3 wycofała pracowników z zagrożonego rejonu. Wszyscy pracownicy (w tym czterech poszkodowanych) opuścili rejon o własnych siłach. 

Według wstępnych ustaleń przyczyną wypadku zbiorowego było dynamiczne oddziaływanie skutków wstrząsu górotworu o energii 2x107J na pracowników zatrudnionych w rejonie ściany 16b–S w pokładzie 510.

Przyczyną odprężenia było wystąpienie samoistnego wstrząsu górotworu, wywołanego nagłym rozładowaniem energii sprężystej skumulowanej w górotworze.

W związku z zaistniałym zdarzeniem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach nakazał:

I. Wstrzymać ruch zakładu górniczego w części dotyczącej dalszej eksploatacji pokładu 510 ścianą 16b–S na poziomie 900 m, do czasu:

1. usunięcia skutków zaistniałego wstrząsu w sposób i na zasadach określonych przez kierownika ruchu zakładu górniczego na podstawie opinii kopalnianego zespołu ds. tąpań w składzie poszerzonym o specjalistów z zakresu zwalczania tego zagrożenia,

2. uzyskania opinii kopalnianego zespołu ds. tąpań w składzie poszerzonym o specjalistów z zakresu zwalczania tego zagrożenia i określenia, na jej podstawie, w projekcie technicznym eksploatacji pokładu 510 w polu S ścianą 16b-S, sposobu zabezpieczenia przed zagrożeniem tąpaniami, przy uwzględnieniu faktu zaistnienia odprężenia w tym wyrobisku, w aspekcie konieczności:

  • zastosowania metod ograniczania zagrożenia, adekwatnych do istniejącego i przewidywanego stanu zagrożenia tąpaniami,
  • określenia sposobu wzmocnienia obudowy, adekwatnego do istniejącego i przewidywanego stanu zagrożenia tąpaniami,
  • wyznaczenia stref szczególnego zagrożenia tąpaniami we wszystkich miejscach, w których występuje duże prawdopodobieństwo skutków odprężenia i tąpnięć.

II. Zapoznać pracowników zatrudnionych w ruchu zakładu górniczego z okolicznościami wypadku zbiorowego, zaistniałego w wyniku wstrząsu górotworu o energii 2x107J.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.

do góry