24 02 2015

Wyższy Urząd Górniczy

Departament Górnictwa
Otworowego i Wiertnictwa

Katowice, dnia 4 marca 2015 r.

 

I N F O R M A C J A Nr 7/2015/EW

 o pożarze budynku nr 3 „Klasyfikacji i II-go stopnia kruszenia” – obiektu budowlanego zakładu górniczego w zakładzie przeróbki mechanicznej kopaliny, zaistniałym w dniu 24.02.2015r. około godz. 1440 w odkrywkowym zakładzie górniczym - Kopalnia Wiśniówka w Wiśniówce, należącym do Przedsiębiorcy – Eurovia Kruszywa S.A.

 

Pożar budynku nr 3 „Klasyfikacji i II-go stopnia kruszenia” zaistniał w odkrywkowym zakładzie górniczym - Kopalnia Wiśniówka w Wiśniówce, w zakładzie przeróbki mechanicznej kopaliny, usytuowanym około 1000 m na północ od wyrobiska Podwiśniówka, podczas prowadzonych prac remontowych urządzeń krusząco – sortujących, zabudowanych w tym budynku.

Zakład przeróbki mechanicznej kopaliny od 1 stycznia 2015 r. znajdował się w postoju technologicznym z uwagi na prowadzenie zaplanowanych prac remontowych. Prace te wykonywane były przez  własne służby oraz pracowników obcego podmiotu gospodarczego, z którym Przedsiębiorca podpisał umowę na prowadzenie tych prac. Budynek objęty pożarem był jednym z trzech budynków (w których zabudowano urządzenia krusząco – sortujące), usytuowanym w środku ciągu technologicznego zakładu przeróbki mechanicznej kopaliny. Budynek o konstrukcji stalowo - ryglowej posiada długość 13,00 m, szerokość 6,60 m, wysokość 22,40 m. Na trzech poziomach budynku zabudowano następujące urządzenia: na trzecim najwyższym poziomie - kruszarkę stożkową, na drugim - trzypokładowy przesiewacz wibracyjny, na pierwszym - przenośniki odbierające nadawę.

W dniu 24.02.2015 r., na zmianie I-szej w budynku pracowały dwa zespoły pracowników: dwuosobowy składający się z pracowników Przedsiębiorcy i trzyosobowy składający się z pracowników obcego podmiotu. Pracownicy Przedsiębiorcy wykonywali prace remontowe metalowych przesypów przenośnikowych na poziomie pierwszym z użyciem otwartego ognia. Zespół pracowników podmiotu wykonywał prace remontowe przesiewacza. Zakres prac remontowych przesiewacza obejmował demontaż sit i wymianę ich metalowej konstrukcji wsporczej. Ze względu na to, że konstrukcja wsporcza sit mocowana była przy użyciu stalowych nitów, jej demontaż przeprowadzono z zastosowaniem palnika gazowego (z użyciem otwartego ognia).

Pracownicy Przedsiębiorcy zakończyli prace około godziny 1330, natomiast pracownicy obcego podmiotu uzyskali zgodę osoby prowadzącej zmianę na kontynuowanie prac na zmianie drugiej pod dozorem osoby dozoru ruchu prowadzącej drugą zmianę.

Około godziny 1440 spawacz odcinając nit zauważył ogień i dym wydobywający się z wyłożonego gumą przesypu pod przesiewaczem, tj. pod miejscem prowadzonych prac z użyciem otwartego ognia. Spawacz powiadomił przodowego zespołu, a sam wraz z drugim pracownikiem ewakuowali się z wnętrza przesiewacza. Przodowy przy pomocy podręcznego sprzętu gaśniczego (gaśnice proszkowe o ładunku 4 kg) stanowiącego zabezpieczenie pożarowe miejsca pracy przystąpił do gaszenia pożaru z podestu roboczego przy przesiewaczu. Spawacz powiadomił o pożarze osobę dozoru, która wezwała straż pożarną i powiadomiła przedsiębiorcę oraz kierownika ruchu zakładu górniczego. Przodowy wraz  z pracownikiem użyli jeszcze dwóch gaśnic, lecz pożar intensywnie się rozprzestrzeniał obejmując wnętrze przesypu  wyłożone gumą i przesiewacz (sita z tworzyw sztucznych). Z uwagi na rozprzestrzeniający się pożar, opuścili oni budynek wynosząc z niego butle gazowe z tlenem i acetylenem.  

Jednostki Straży Pożarnej przybyły na miejsce po około 30 minutach. Pożar został ugaszony około godziny 17-tej. W trakcie akcji gaśniczej na miejsce przybyli funkcjonariusze Policji.

W wyniku pożaru całkowitemu spaleniu uległ przesiewacz, przenośnik zasypowy przesiewacza, instalacja elektryczna zasilająca urządzenia wbudowane na pierwszej, drugiej i trzeciej kondygnacji budynku, okna w budynku, nadpaleniu uległy przenośniki w budynku oraz konstrukcja budynku i pomosty robocze.

Prawdopodobną przyczyną pożaru było zaprószenie ognia podczas wykonywania prac z zastosowaniem palnika gazowego.

W wyniku pożaru nikt nie doznał obrażeń.

W związku z pożarem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach nakazał wstrzymać ruch zakładu górniczego Kopalni Wiśniówka w Wiśniówce w części dotyczącej eksploatacji urządzeń przeróbczych zlokalizowanych w budynku nr 3 oraz określił następujące warunki wznowienia ruchu tych urządzeń:

  • doprowadzić urządzenia przeróbcze do zgodności z dokumentacją techniczną,
  • przeprowadzić odbiór techniczny urządzeń po dokonanej naprawie,
  • ponownie dopuścić do ruchu  urządzenia po dokonanej naprawie.

 Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Kielcach.

do góry