24 03 2019

Wyższy Urząd Górniczy

          Departament

Warunków Pracy i Szkolenia                                                   

  Katowice, dnia 3 kwietnia 2019 r.

 

INFORMACJA Nr 15/2019/EW 

o pożarze, do którego doszło w dniu 24.03.2019 r. ok. godz. 1500, w Kopalni i Zakładzie Przeróbczym Piasków Szklarskich „Osiecznica” Sp. z o.o., w hali hydroklasyfikacji oznakowanej symbolem B09.

Do pożaru doszło w dniu 24.03.2019 r. ok. godz. 1500, w Kopalni i Zakładzie Przeróbczym Piasków Szklarskich „Osiecznica” Sp. z o.o., w hali hydroklasyfikacji oznakowanej symbolem B09. Miejscem zarzewia pożaru było piętro 1 (poziom +4 m) w hali hydroklasyfikacji, usytuowanej zakładu górniczego, zgodnie z Planem Ruchu odkrywkowego zakładu górniczego KiZPPS Osiecznica na lata 2019-2024 r., zatwierdzonym decyzją Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu z dnia 20.12.2018 r., znak: WRO.920.175.2018.JG. Hala o konstrukcji stalowej, wysokości 26 m, szerokości 15 m i długości 20 m (pow. 300 m2), podzielona była na sześć poziomów tj.: poziom 0, +4 m, +8 m, +12 m, +16 m i +20 m. Poszczególne poziomy, oddzielone kratami pomostowymi WEMA, połączone były schodami stalowymi z poręczami i podestami spoczynkowymi. Zewnętrzne ściany hali wykonane były z płyt dwuwarstwowych mocowanych do konstrukcji stalowej. W otworach okiennych zabudowane były matowe płyty z tworzywa sztucznego. Hala B09 stanowiła ciąg technologiczny hydroklasyfikacji piasku w przeciwprądzie wodnym, ze wzbogacaniem na wzbogacalnikach strumieniowo-zwojowych. Na poszczególnych poziomach zabudowane były:

  • poziom „0” - zbiorniki pulpy wodno-piaskowej o symbolach 5.4PS2 i 5.4PS23, zbiornik wodny do separacji magnetycznej 5.1PS1 i kontener sterowniczy,
  • poziom „+4” - zbiorniki pulpy 5.4B1 i 5.4PS5 oraz wyloty z klasyfikatorów 5.4KLS7 i 5.4KLS6,
  • poziom „+8”- separatory spiralne 5.11WS01, 5.11WS02, 5.11WS03, 5.11WS04, wyloty z hydroklasyfikatorów 5.4KLS1-S6,
  • poziom „+12” - hydroklasyfikatory 5.4KLS1-S6 oraz część separatorów spiralnych 5.11WS01-04
  • poziom „+16” - wloty do klasyfikatorów 5.4KLS1-S-6,
  • poziom „+20” - dwa hydrocyklony 5.4Z3 i 5.4Z4.

Nadawa do hydrocyklonów 5.4Z3 i 5.4Z4 podawana była hydrotransportem z hali przesiewaczy. Wylew hydroklasyfikatorów kierowany był grawitacyjnie, odpowiednio na hydroklasyfikatory 5.4KLS1 i 5.4KLS4, z ziarnem podziałowym 0,5 mm. Frakcja powyżej 0,5 mm (piasek OS20) kierowana była hydrotransportem na składowisko zewnętrzne. Frakcja szklarska o uziarnieniu od 0,1 m do 0,5 mm kierowana była przelewem do hydroklasyfikatorów 5.4KLS2, 5.4KLS3, 5.4KLS5 i 5.4KLS6. W hydroklasyfikatorach odbywało się doczyszczenie frakcji 0,1÷0,5 mm z podziarna, które spływało grawitacyjnie przelewami do zagęszczaczy w hali osadników. Gotowy piasek szklarski kierowany był hydrotransportem, w zależności od rodzaju produkcji do hali odwadniania, na składowiska zewnętrzne lub do wzbogacalników strumieniowo-zwojowych 5.11WS1-S-4, zabudowanych w tej samej hali.

W dniu 24.03.2019 r. na zmianie pierwszej (trwające jod 600 do 1800) w zakładzie nie prowadzono produkcji. Wykonywane były zaplanowane remonty, w tym, na poziomie „+4 m” połączenie dwóch odcinków rurociągu PEHD, przelewowego Ø160 mm, z hydroklasyfikatora nr 5.4KLS6 do zbiornika 5.4.B1, mufą elektrooporową PEHD Ø160 mm produkcji Georg Fischer i urządzenia – zgrzewarki elektrooporowej MSA 2.1 Georg Fischer Omicron produkcji włoskiej. Osoba dozoru ruchu wyznaczyła do tych prac dwóch pracowników zakładu. Po założeniu mufy na końce rurociągów, z podestu metalowego na poziomie „+4 m”, podłączyli zgrzewarkę do instalacji elektrycznej 230 V oraz specjalne przewody do zacisków mufy. Zeskanowali kod kreskowy z mufy i uruchomili zgrzewarkę. Wewnętrzny mikroprocesor zgrzewarki automatycznie ustawił parametry zgrzewania m. in. napięcie i czas zgrzewania. Wszystkie informacje dotyczące procesu zgrzewania pokazywane były na wyświetlaczu zgrzewarki. Po zasygnalizowaniu przez zgrzewarkę zakończenia zgrzewania, pracownicy odłączyli przewody z mufy oraz zasilanie zgrzewarki. Zgrzewarkę pozostawili w warsztacie i udali się do innych robót. Ok. godz. 1500, pracownik ochrony zauważył dymy wydostające się na zewnątrz hali hydroklasyfikacji. Powiadomił odpowiednie osoby zakładu oraz wezwał straż pożarną. W gaszeniu pożaru brało udział siedem jednostek straży pożarnej z Państwowej Straży Pożarnej z okolicznych miejscowości. Przed przyjazdem straży pożarnej załoga zakładu podjęła próbę gaszenia pożaru podręcznym sprzętem gaśniczym. Ze względu na zadymienie hali i temperaturę, akcję przerwano. Gaszenie pożaru trwało do godz. 1600. Podczas pożaru żaden z pracowników nie znalazł się w strefie zagrożenia, nie było poszkodowanych.

Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu został powiadomiony o pożarze w dniu 25.03.2019 r. pocztą elektroniczną o godz. 0710, odczytaną o godz. 730.

Kierownik ruchu zakładu górniczego wskazał miejsce powstania zarzewia pożaru na poziomie „+4 m”. Całkowitemu spaleniu uległ rurociąg przelewowy z hydroklasyfikatora nr 5.4KLS6 do zbiornika 5.4.B1 wraz z zabudowana mufą elektrooporową. Nadtopieniu i częściowemu spaleniu lub zniekształceniu pod wpływem temperatury uległy pozostałe odcinki rurociągów, elementy automatyki i instalacji sterowania, oświetlenia elektrycznego z oprawami elektrycznymi w otoczeniu hydroklasyfikatora nr 5.4KLS6. Ponadto, na pozostałych poziomach hali, nad hydroklasyfikatorem nr 5.4KLS6., nadtopieniu i częściowemu spaleniu oraz zniekształceniu uległy pozostałe rurociągi wykonane z tworzywa sztucznego oraz przewody instancji elektrycznej, sterowniczej wraz z oprawami oświetlenia elektrycznego. Okopceniu uległy elementy konstrukcyjne hali wraz z wyposażeniem. Opierzenie ścian oraz dach hali były okopcone i częściowo odkształcone. W ocenie inspektora specjalności budowlanej OUG we Wrocławiu, który przeprowadził w dniu 26.03.2019 r. dodatkowe oględziny skutków pożaru, konstrukcja hali nie została naruszona.

Przyczyna pożaru.

Wstępnie ustalono, że najbardziej prawdopodobną przyczyną pożaru była wysoka temperatura wewnątrz mufy elektrooporowej Ø160 mm, powstała podczas jej zgrzewania, która doprowadziła do zapalenia się rurociągu. Bezpośrednia przyczyna pożaru zostanie ustalona podczas badań przeprowadzonych przez właściwą jednostkę.

W związku z zaistniałym pożarem, Dyrektor Okręgowego Urzędu we Wrocławiu wydał decyzję wstrzymującą ruchu zakładu górniczego Kopalni i Zakładu Przeróbczego Piasków Szklarskich „Osiecznica” Sp. z o.o. ul. Piaskowa 7, 59-724 Osiecznica, w części dotyczącej eksploatacji:

  • urządzenia Georg Fischer Omicron, typu MSA2.1, S/N S156B6702054, służącego do zgrzewania muf elektrooporowych z rurami typu PEHD,
  • hali hydroklasyfikacji o numerze B09,

do czasu:

  • przeprowadzenia przez właściwą jednostkę badań ustalających przyczynę pożaru, a także poprawność działania urządzenia Georg Fischer Omicron, typu MSA2.1, S/N S156B6702054, służącego do zgrzewania muf elektrooporowych z rurami typu PEHD,
  • doprowadzenia urządzeń technologicznych i instalacji elektrycznych zabudowanych w hali hydroklasyfikacji o numerze B09, do właściwego stanu technicznego, zgodnego z dokumentacją techniczno-ruchową, a także wykonania niezbędnych pomiarów urządzeń i instalacji elektrycznych, dokonania odbioru technicznego i uzyskania wymaganego zezwolenia na oddanie do ruchu.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu.

do góry