24 04 2018

Wyższy Urząd Górniczy

          Departament

Warunków Pracy i Szkolenia                                                    

 Katowice, dnia 7 maja 2018 r.

INFORMACJA Nr 6/2018śm./EW

w sprawie wypadku śmiertelnego, wstępnie zakwalifikowanego jako wypadek ciężki, zaistniałego w dniu 24.04.2018 r. ok. godz. 1100 w Odkrywkowym Zakładzie Górniczym „ŁUBIENICA V” w miejscowości Łubienica Superunki, gmina Pokrzywnica, powiat pułtuski, województwo mazowieckie, któremu uległ operator ładowarki, lat 40.

Wypadek zaistniał w dniu 24.04.2018 r. w Odkrywkowym Zakładzie Górniczym „ŁUBIENICA V” w miejscowości Łubienica Superunki podczas wykonywania czynności remontowych – wymiana gumowych fartuchów bocznych podajnika taśmowego kosza zasypowego typ KZ 650_2, usytuowanego miedzy zbiornikiem wodnym, a refuliskiem. Urobek jest podawany z refuliska na kosz zasypowy za pomocą koparki, a następnie transportowany głównym przenośnikiem taśmowym na zakład przeróbczy. O fakcie zaistnienia wypadku Kierownik ruchu zakładu górniczego powiadomił Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego  Warszawie w dniu 24.04.2018 r. ok. godz. 1245.

W Odkrywkowym Zakładzie Górniczym „ŁUBIENICA V” wydobycie kruszywa naturalnego (piasków skaleniowo-kwarcowych) prowadzone jest na podstawie decyzji koncesyjnej Marszałka Województwa Mazowieckiego. Eksploatacja jest prowadzona zarówno w warstwie suchej, systemem ścianowym, w kilku lokalizacjach w granicach obszaru górniczego, a także spod lustra wody pogłębiarką ssąco-refulującą. Ruch jest prowadzony na podstawie Planu ruchu, zatwierdzonego przez Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Warszawie. 

W dniu wypadku, tj. w dniu 24.04 br. ruch zakładu górniczego miał polegać na: wydobywaniu kopaliny spod lustra wody za pomocą pogłębiarki, z hydrotransportem urobku na refulisko, załadunku przerobionego (uszlachetnionego) urobku ze składowisk za pomocą ładowarek kołowych na samochody ciężarowe. Ruch był prowadzony pod nadzorem osoby dozoru ruchu, któremu Przedsiębiorca powierzył wykonywanie czynności osoby dozoru ruchu w Zakładzie Górniczym „ŁUBIENICA V”. Osoba dozoru ruchu była wyznaczona pisemnie do prowadzenia ruchu przez Kierownika ruchu zakładu górniczego.

Poszkodowany w wypadku operator ładowarki miał, zgodnie z poleceniem osoby dozoru prowadzącej ruch na zmianie, prowadzić załadunek samochodów ciężarowych za pomocą ładowarki. Ok. godz. 1100, wracający z przerwy śniadaniowej operator pogłębiarki zauważył, że poszkodowany operator ładowarki klęczy przy podajniku taśmowym kosza zasypowego z twarzą przyciśniętą do taśmy przenośnika i prawą ręką znajdującą się między rolką zwrotną przenośnika będącego w ruchu, a konstrukcja wsporczą. Poszkodowany był nieprzytomny. Operator refulera stwierdził u poszkodowanego brak akcji serca i oddechu. Wyciągnął poszkodowanego z zasięgu przenośnika i zawiadomił telefonicznie o wypadku osobę dozoru ruchu, która po przybyciu na miejsce, przejęła od operatora ładowarki prowadzenie reanimacji. Wcześniej, osoba dozoru ruchu zawiadomiła o wypadku Przedsiębiorcę, który zadzwonił na numer alarmowy 112. Po kilku minutach na miejscu wypadku zjawiła się straż pożarna, pogotowie ratunkowe i policja. Po zapoznaniu się ze stanem poszkodowanego, lekarz pogotowia ratunkowego podjął decyzję o wezwaniu lotniczego pogotowia ratunkowego. Przybyły śmigłowiec przetransportował poszkodowanego do Wojskowego Instytutu Medycznego, przy ul. Szaserów w Warszawie, gdzie został umieszczony na Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej. W dniu 28.04.2018 r., ok. godz. 1500 poszkodowany zmarł.

Z dotychczasowych ustaleń wynika, że poszkodowany w wypadku operator ładowarki doznał urazów głowy (obrzęk mózgu), połamania żeber i urazów prawej ręki. Przyczyna śmierci zostanie ustalona po wykonaniu sekcji zwłok. 

Bezpośrednich świadków wypadku nie było. Ze wstępnych ustaleń wynika, że poszkodowany wykonywał czynności remontowe przy przenośniku samowolnie, bez polecenia osoby dozoru ruchu, nadzorującej ruch zakładu górniczego na zmianie roboczej.

Bezpośrednią przyczyną wypadku najprawdopodobniej było pochwycenie prawej ręki poszkodowanego przez taśmę, będącego w ruchu podajnika taśmowego kosza zasypowego typ KZ 650_2.

W związku z zaistniałym wypadkiem, Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Warszawie wydał w dniu 24.04.2018 r. decyzję wstrzymującą ruch Zakładu Górniczego „ŁUBIENICA V’, w części dotyczącej eksploatacji przenośnika taśmowego, zlokalizowanego pod koszem zasypowym oraz głównego przenośnika taśmowego, transportującego urobek do zakładu przeróbczego.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Warszawie.

do góry