24.06.2009

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 29.06.2009 r.

I N F O R M A C J A Nr 44/2009/EW

w sprawie wdarcia się wody do wyrobisk górniczych w Kopalni Kruszywa Naturalnego „Waryś” należącej do „Super-Krusz” Sp.z o.o. Waryś gmina Borzęcin.


Kopalnia Kruszywa Naturalnego „Waryś”, eksploatuje złoże kruszywa naturalnego w obszarze górniczym o powierzchni 0,37 km2 , spod lustra wody, systemem ścianowo-zabierkowym, jednym piętrem eksploatacyjnym. Urabianie prowadzone jest ze stropu złoża, na całą jego miąższość koparkami jednonaczyniowymi z osprzętem chwytakowym lub zgarniakowym. Zwierciadło wody występuje na poziomie minimum 1,0 m poniżej stropu złoża, a całkowita miąższość złoża przewidziana do eksploatacji nie przekracza 6,5 m. Koparki podają urobek na odwał, skąd po częściowym odsączeniu z wody, jest on przewożony samochodami technologicznymi do zakładu przeróbczego zlokalizowanego w środkowej części obszaru górniczego.

W dniu 25.06.2009 r. około godziny 900 na zmianie I, rozpoczynającej się od godz. 600, od strony miejscowości Bielcza, z terenów przyległych do kopalni łąk i lasu, nastąpił gwałtowny napływ wody opadowej do wyrobisk górniczych (pól eksploatacyjnych nr 3 i nr 4) przez południowo-zachodnie i południowe obrzeże górne, przebiegające wzdłuż granic obszaru górniczego. Napływająca woda spowodowała podniesienie stanu wody w wyrobiskach, a nie spowodowała zalania stropu złoża. Napływ wody spowodował rozmięknięcie, biegnącej po stropie złoża, drogi transportowej z pól eksploatacyjnych nr 3 i nr 4 do zakładu przeróbczego, uniemożliwiające prowadzenie eksploatacji i transportu technologicznego. W celu niedopuszczenia do zalania stropu złoża, dokonano pogłębienia rowu melioracyjnego, przebiegającego wzdłuż lasu w sąsiedztwie południowego i wschodniego obrzeża górnego wyrobisk, przy zastosowaniu sprzętu należącego do kopalni. Ponadto wykonano, w północno-wschodniej części brzegu basenu (wyrobisko - pole eksploatacyjne nr 3), tymczasowy przepust odprowadzający nadmiarowe wody opadowe do pogłębionego rowu melioracyjnego. Wykonane prace zapobiegawcze spowodowały zwiększenie przepływu wody w rowie i zapobiegły podniesieniu się poziomu wody ponad odsłonięty strop złoża. Około godz.1600 poziom lustra wody w ww. wyrobiskach znajdował ok. 0,7 m poniżej powierzchni terenu z którego nastąpił napływ wód.

Woda napływająca do wyrobisk górniczych nie stworzyła zagrożenia dla urządzeń i pracowników zakładu górniczego. Maszyny i urządzenia zakładu górniczego zostały wycofane z zagrożonych rejonów i zabezpieczone, a teren wokół podtopionych wyrobisk dodatkowo oznakowany tablicami ostrzegawczymi.

Przerwa w ruchu zakładu górniczego spowodowana wdarciem wody do wyrobisk trwała od godz. 900 w dniu 24 czerwca 2009 r. do godz. 1200 w dniu 26 czerwca 2009 r.

Zaistniałe zdarzenie nie wymagało wycofania pracowników.

Przyczyną wdarcia się wody do wyrobisk górniczych były długotrwałe opady deszczu, co spowodowało napływ wód z terenów przyległych i podniesienie się poziomu lustra wody .

Po przeprowadzeniu oględzin miejsca awarii nie stwierdzono zagrożenia, a Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie nie wydał decyzji.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Krakowie.

do góry