24.07.2009

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 3.08.2009 r.

I N F O R M A C J A Nr 56/2009/EW

w sprawie uszkodzenia części dachu obiektu Magazyn soli P- 4 zaistniałej w dniu 23 lipca 2009 r. w godz. wieczornych w zakładzie górniczym Kopalnia Soli Kłodawa S.A.

Magazyn soli P-4 stanowi obiekt budowlany zakładu górniczego Kopalnia Soli Kłodawa S.A. Obiekt został wybudowany i przekazany do eksploatacji w 2003r. Wymiary zabudowy w osiach: 26,5 m na 66 m. Jest to hangar o konstrukcji metalowej lekkiej. Układem nośnym są ramy kratowe składające się z łukowego wiązara dachowego oraz słupów. Słupy mocowane są przegubowo na betonowej ścianie oporowej o wys. 2 m. Rozstaw osiowy ram - 3,0 m, rozpiętość ram w osiach 26,5 m, wys. w kalenicy 9 m., co w połączeniu z murem oporowym daje przestrzeń o wys. ok. 11 m. Ramy są ze sobą połączone poziomymi belkami wykonanymi z rury okrągłej i kwadratowej. Pokrycie dachu wykonano jako powłokowe. Jest to powłoka z płótna technicznego pokrytego folią z PCV. Naciąg powłoki dachowej oraz naciąg powłoki ściennej odbywa się przy pomocy lin stalowych poruszających się w zbloczach. Hala jest pokryta powłoką składającą się z dwóch części. Styk łączący przypada na środek hali. Jest on sznurowany oraz zakryty nakładką zaprasowaną na gorąco.

W wyniku bardzo silnych wiatrów, które przeszły 23 lipca 2009r. w godzinach wieczorno-nocnych, nastąpiło uszkodzenie powłoki dachowej i ściennej polegającej na rozdarciu i zerwaniu na powierzchni ok. ¼ hali. Rozmiar uszkodzenia: rozpruta i porwana powłoka od styku sznurowanego do ściany szczytowej północnej (ok. 33m) oraz podłużnie w odl. ok. 3 m od kalenicy. Ściana szczytowa północna została wgięta (pochylona) do wewnątrz hali na głębokość ok. 1,5 m. Ramy sąsiadujące (2 szt.) wykazują zniekształcenia w płaszczyźnie pionowej. Elementy poziome (poprzeczki) łączące uszkodzone 3 ramy są pogięte na ostry kant. Na poprzeczkach tych zawisa część skręconej powłoki dachowej. Liny naciągowe powłoki dachowej i ściennej zostały pozrywane.

W trakcie wizji nie ustalono jednoznacznej przyczyny zewnętrznej powstania uszkodzenia. Najprawdopodobniej spowodowane to było ostrym elementem przenoszonym przez wiatr. Element ten spowodował uszkodzenie powłoki, a silny wiatr spowodował jej rozerwanie. Część oderwanej i skręconej przez wiatr powłoki najprawdopodobniej uderzyła w belki poprzeczne łączące ramy, wskutek czego nastąpiło ich zagięcie oraz pochylenie ramy szczytowej do wewnątrz hali. Świadczy o tym pozostałość skręconej powłoki leżącej na tych poprzeczkach.

W dniu 24 lipca 2009 r. pracownik kopalni, posiadający odpowiednie uprawnienia budowlane, przeprowadził kontrolę obiektu budowlanego w trybie art. 62, ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca Prawo budowlane, która została przeprowadzona na wniosek Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego. Osoba uprawniona stwierdziła, że obiekt nie spełnia warunków dalszego bezpiecznego użytkowania. Zalecił obiekt odpowiednio wygrodzić, oznakować i zabezpieczyć przed dostępem ludzi.
Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego wstrzymał ruch obiektu magazynowego i zabezpieczył obiekt przed wejściem osób postronnych.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Poznaniu.

do góry