24.09.2010

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 4.10.2010 r.

I N F O R M A C J A Nr 69/2010/EW

w sprawie awarii zasilania napięciem 15 kV Kopalni Ropy Naftowej Grobla w Zielonej, zaistniałej w dniu 24.09.2010 r. ok. godz. 745.

Kopalnia Ropy Naftowej Grobla należy do zakładu górniczego Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie - Oddział w Sanoku. W skład kopalni Grobla wchodzą cztery ośrodki: ośrodek centralnego zbioru ropy G-2 gdzie następuje magazynowanie, oczyszczanie i ekspedycja ropy oraz ośrodki gdzie wydobywa się ropę G-9, G-81 i G-87. Ośrodek Centralny G-2 zasilany jest w energię elektryczną z sieci energetycznej 15 kV należącej do Zakładu Energetycznego Kraków linią napowietrzną 3xAFL-6 35 mm2, o długości 1450 m, do słupa nr 31 zabudowanego na terenie kopalni. Dalej zasilanie prowadzone jest linią kablową 3xYHAKXDo 1x50 mm2, o długości 70 m, do stacji transformatorowej 15/0,4 kV typu MSTW 20/500. Stacja transformatorowa zlokalizowana na terenie kopalni składa się z czteropolowej rozdzielni 15 kV, transformatora 15/0,4 kV typu T3ZON 100/20 100 kVA oraz pięciopolowej rozdzielni 0,4 kV.

W dniu 22.09.2010 r. w kopalni Grobla podmiot EL-NAFT, zatrudniony w ruchu zakładu górniczego, rozpoczął zaplanowane prace związane z wymianą drewnianego słupa nr 31 na słup żelbetonowy wirowy. Na słupie drewnianym znajdowało się zejście z linii napowietrznej 3 x AFL-6 35 mm2 w linię kablową składającą się z wiązki trzech kabli typu YHAKXDo 1 x 50 mm2 zasilającej stację transformatorową 15/0,4 kV typu MSTW 20/500 kopalni.

W dniu 24.09.2010 r. około godz. 745, po zakończeniu w/w prac, przystąpiono do wykonania pomiarów powykonawczych, podczas których stwierdzono doziemienie na kablu fazy L3 linii kablowej 15 kV.

Z powodu doziemienia brak było możliwości zasilania w energię elektryczną Kopalni Ropy Naftowej Grobla Ośrodek Centralny G-2.

W wyniku zaistniałej awarii nie wystąpiła potrzeba wycofania pracowników z terenu kopalni jak również nie zaistniał wypadek oraz stan zagrożenia dla zdrowia i życia pracowników.

Kierownictwo kopalni podjęło natychmiastowe działania w celu przywrócenia zasilania w energię elektryczną, polegające na wymianie linii kablowej 15 kV. Zasilanie kopalni przywrócone zostało w dniu 25.09.2010 r. o godz. 1200.

W związku z zaistniałym zdarzeniem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie nie wydał decyzji.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Krakowie.

do góry