25 11 2021

    Wyższy Urząd Górniczy
            Departament
Warunków Pracy i Szkolenia
Katowice, dnia  14  czerwca 2022 r.

INFORMACJA Nr 54/2021/EW

o pożarze ładowarki typu LKP-0805C, do którego doszło w dniu 25.11.2021 r. ok godz. 1000, w zakładzie górniczym KGHM Polska Miedź S. A. O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” w Kaźmierzowie.

Do pożaru ładowarki typu LKP-0805C o numerze zakładowym 23K i numerze fabrycznym 224/2019, produkcji firmy KGHM-ZANAM, użytkowanej przez firmę Przedsiębiorstwo Robót Górniczych KUPRYT II Sp. z o.o., (dalej „ładowarka”) doszło w dniu 25 listopada 2021 r., o godz. 1000, na zmianie I WSP, w chodniku T-150 przy chodniku skośnym, w rejonie GG-5 na poziomie 950 m, w odległości ok. 700 m od szybu SW-1. W dniu 25 listopada sztygar zmianowy prowadzący ruch w komorze przeglądowo-naprawczej firmy KUPRYT II polecił operatorowi ładowarki LKP-0805C o nr zakł. 23K przewiezienie bloczków betonowych do budowy tamy wentylacyjnej w przecince P-97 z chodnika D-3. W drodze powrotnej operator jadący chodnikiem T-150 na wysokości chodnika skośnego usłyszał hałas z okolic zmiennika momentu, utracił możliwość jazdy, a po chwili zauważył ogień wydobywający się z okolic akumulatorów 12V zabudowanych po obu stronach ciągnika ładowarki. Próby uruchomienia stałej instalacji gaśniczej Ansul obydwoma inicjatorami (z  pulpitu operatora oraz zewnętrznego, zabudowanego na lewym narożniku ciągnika ładowarki) nie powiodły się. Operator podjął bezskuteczną próbę ugaszenia pożaru gaśnicą podręczną będącą na wyposażeniu ładowarki. Na miejsce pożaru przyjechał ładowarką drugi operator. Telefonicznie powiadomił o zdarzeniu dyspozytora ruchu oraz służby kopalni. Na miejsce pożaru zostały dostarczone dodatkowe gaśnice. Będący na miejscu pracownicy przystąpili do gaszenia ognia. Dyspozytor powiadomił kierownika ruchu zakładu górniczego oraz wezwał ratowników z Jednostki Ratownictwa Górniczo-Hutniczego w Sobinie, po tym rozpoczął akcję ratowniczą, określił strefę zagrożenia oraz ustalił liczbę osób znajdujących się w strefie. Następnie rozpoczął wycofanie załogi ze strefy drogami ucieczkowymi. O możliwości zadymienia wyrobisk powiadomił także dyspozytora ruchu O/ZG „Rudna”, który rozpoczął akcję wycofywania załogi z zagrożonych wyrobisk. O godz. 1033 o pożarze i prowadzonej akcji ratowniczej-gaśniczej powiadomiony został Dyrektor OUG we Wrocławiu. Wezwane z JRGH trzy zastępy ratownicze przystąpiły do gaszenia pożaru podręcznymi gaśnicami, a następnie wodą z dostarczonego na miejsce pożaru modułu gaśniczego MG-1400. W mobilizacji pozostawały dwa zastępy ratownicze z Kopalnianej Stacji Ratownictwa Górniczego. W czasie akcji dokonywane były pomiary stężeń gazów oraz parametrów klimatycznych. Po ugaszaniu pożaru ratownicy przystąpili do schładzania wodą maszyny oraz wyrobiska z ciągłym pomiarem temperatury za pomocą kamery termowizyjnej. Po ugaszeniu pożaru oraz uzyskaniu pozytywnych wyników pomiarów parametrów atmosfery kopalnianej w miejscu pożaru oraz na drogach odprowadzenia powietrza do szybu wentylacyjnego, w tym w wyrobiskach O/ZG „Rudna”, kierownik akcji o godzinie 1106 zakończył prowadzenie akcji pożarowej. Profilaktycznie kontynuowano schładzanie wodą wyrobiska i konstrukcji ładowarki.

Z zagrożonej strefy w O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” wycofane zostały 24 osoby w kierunku szybu SW-1 i szybu R-III sąsiedniej kopalni, natomiast po stronie O/ZG „Rudna” wycofanych zostało pięć osób w kierunku szybu R-III. Pracownicy wycofali się samodzielnie, nie użyto indywidualnych aparatów ucieczkowych, nie było poszkodowanych.

W miejscu pożaru wyrobisko miało wysokość ok 3,6 m i szerokość 5,8 m. Spąg wyrobiska był poziomy, mokry od wody użytej podczas gaszenia ładowarki. Strop wyrobiska był zabezpieczony obudową kotwową.

Przyczyną pożaru ładowarki było zapalenie się instalacji elektrycznej wskutek uszkodzenia powłoki zewnętrznej przewodu z akumulatora 24V.

W związku z zaistniałym pożarem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu wstrzymał ruch zakładu górniczego KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” w Kaźmierzowie, w części dotyczącej eksploatacji ładowarki kołowo-przegubowej typu ŁKP-0805, wersja C, o numerze fabrycznym 224/2019 i numerze zakładowym 23K, eksploatowanej przez PRG KUPRYT II Sp. z o. o. w Polkowicach, do czasu przeprowadzenia przez właściwą jednostkę oceny wpływu stanu technicznego w/w. ładowarki na zaistniały pożar, a także wykonania jej w aspekcie zgodności z obowiązującymi przepisami i dokumentacją techniczno-ruchową producenta w/w ładowarki.

Ponowną eksploatację ładowarki uzależnił od przeprowadzenia oceny stanu technicznego przez właściwą jednostkę oraz usunięcia skutków pożaru i nieprawidłowości wynikających z przeprowadzonej oceny stanu technicznego przez właściwą jednostkę, doprowadzeniu jej do stanu technicznego zgodnego z dokumentacją techniczno-ruchową producenta, a także dokonania odbioru technicznego i uzyskaniu wymaganego zezwolenia na oddanie jej do ruchu. 

Ponadto, nakazał:

  • ustalić bezpieczny sposób przetransportowania ww. ładowarki z miejsca zdarzenia do wyznaczonego miejsca, umożliwiającego przeprowadzenie oceny stanu technicznego przez właściwą jednostkę,
  • przeprowadzić przez właściwa jednostkę ocenę wpływu stanu technicznego ładowarki kołowo-przegubowej typu LKP-0805, na zaistniały pożar, a także w aspekcie jej wykonania w zgodności z obowiązującymi przepisami i dokumentacją techniczną producenta,
  • przedstawić Dyrektorowi Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu sprawozdanie i wyniki z wykonanych wyżej wymienionych czynności, w terminie bezzwłocznym. 

Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu. 

do góry