25.01.2012

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy
OWP-2/gem-402/2012

Katowice, dnia 27.01.2012 r.

I N F O R M A C J A Nr 2/2012 sm./EW

o wypadku śmiertelnym, zaistniałym w dniu 25.01.2012 r. około godziny 1040 w JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka” Ruch Zofiówka w Jastrzębiu-Zdroju, w obiekcie suszarni zakładu przeróbki mechanicznej węgla, poziom 0,0m, któremu uległ pracownik firmy P.P.U.H. „BUDO-MAT” Wolski Jarosław, z siedzibą w Sosnowcu, lat 55, pracujący w ruchu zakładu górniczego od 9 stycznia 2012r.

Wypadek zaistniał w obiekcie suszarni zakładu przeróbki mechanicznej węgla na poziomie 0,0 m. Budynek suszarni został wyłączony z eksploatacji we wrześniu 2006 r., w związku z zmianą technologii odwadniania flotokoncentratu, poprzez zastosowanie wirówek sedymentacyjnych. Inwestor – JSW S.A. KWK „Zofiówka” - uzyskał decyzję Dyrektora OUG w Rybniku z dnia 17.07.2009 r., l.dz. RYB/5144/0003/09/06115/TZ, udzielającą pozwolenia na budowę dla zadania „Dostosowanie obiektów ZPMW KWK „Zofiówka” do osiągnięcia zdolności produkcyjnej 17 tys. ton/dobę netto”. Do wykonania ww. zadania wyłoniono firmę P.P.U.H. „BUDO-MAT” Wolski Jarosław, z siedzibą w Sosnowcu. Protokolarne przekazanie placu budowy wykonawcy, nastąpiło w dniu 31.08.2011 r., zaś do robót przystąpiono z dniem 2.09.2011 r., natomiast do robót demontażowych w obiekcie suszarni przystąpiono w dniu 8.09.2011 r.

Od dnia 23.01.2012 r. prowadzono demontaż nieczynnego rurociągu Ø 200 mm, zabudowanego na wysokości ok. 4,2 m na poziomie 0,0 m, z zastosowaniem prac spawalniczych. Prace prowadzono z rusztowania typu Blitz 70-Stal-W Larhel.

W dniu 25.01.2012 r. na zmianie A, rozpoczynającej się od godz. 600, brygadzista-kierujący zespołem (osoba dozoru niższego w specjalności budowlanej) - skierował 6 pracowników do robót wyburzeniowych, w tym do kontynuowania demontażu rurociągu Ø200 mm na poz. 0,0 m. Demontaż rurociągu prowadzono pomimo:

  • niekompletnego rusztowania (brak desek krawężnikowych i poręczy) oraz braku odbioru przez osobę uprawnioną,
  • nie stosowania środków ochrony indywidualnej,
  • braku wymaganego pozwolenia na prowadzenie prac spawalniczych,
  • niewystarczającego natężenia oświetlenia.

Ok. godz. 1040, jeden z pracowników, podczas wykonywania prac na rusztowaniu bez wymaganych zabezpieczeń, upadł z wysokości ok. 4,0 m na posadzkę betonową, wraz z odcinkiem demontowanego rurociągu o długości ok. 5 m.

Poszkodowanemu pierwszej pomocy udzielali pracownicy firmy, a następnie lekarz, który o godzinie 1140 stwierdził zgon, a w wydanej opinii stwierdził: „zgon w wyniku urazu wielonarządowego, złamanie z wgniecieniem kości czaszki prawdopodobnie żeber oraz otwarte złamanie lewego stawu łokciowego”. W trakcie udzielania pierwszej pomocy naruszono miejsce wypadku, poprzez odsunięcie odcinka demontowanego rurociągu o długości ok. 5 m.

Prawdopodobną przyczyną wypadku śmiertelnego pracownika firmy usługowej był upadek z wysokości ok. 4 m na posadzkę betonową, wraz z odcinkiem demontowanego rurociągu o długości ok. 5 m.

O zaistniałym wypadku, Dyrektor OUG w Rybniku został powiadomiony przez KRZG o godz. 11.30.

W związku z zaistniałym wypadkiem, Dyrektor OUG w Rybniku wstrzymał roboty budowlane wpisem do dziennika budowy w dniu 25.01.2012 r., zaś w dniu 26.01.2012 r. wydał postanowienie (na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - tekst jednolity: Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.), którym wstrzymał roboty budowlane w obiekcie suszarni (16.1) w JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka” Ruch Zofiówka w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Rybnickiej 6, polegające na dostosowaniu obiektów budowlanych zakładu przeróbki mechanicznej węgla, do osiągnięcia zdolności produkcyjnej 17 tys.t/dobę netto, w związku z prowadzeniem robót budowlanych, wykonywanych w sposób mogący spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi, a także ustalił niezbędne wymagania dla tego obiektu:

  • zabezpieczyć budowę przed dostępem osób nieupoważnionych, poprzez wygrodzenie,
  • oznakować granice terenu budowy za pomocą tablic ostrzegawczych.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Rybniku.

do góry