25 01 2019

Wyższy Urząd Górniczy

          Departament

Warunków Pracy i Szkolenia                                                      

 Katowice, dnia 4 lutego 2019 r.

 

INFORMACJA Nr 4/2019/EW 

o pożarze endogenicznym, zaistniałym w dniu 25.01.2019 r. o godzinie 2033 w PGG S.A. Oddział KWK Murcki-Staszic w Katowicach.

Pożar endogeniczny zaistniał w rejonie otamowanej ściany 121, która prowadzona była w przystropowej warstwie pokładu 510 na poziomie 550 m. Ściana 121, eksploatowana systemem z zawałem stropu po uzyskaniu 630,5 m postępu z zaplanowanego wybiegu 725 m, ze względu na podwyższone wskaźniki pożarowe, w dniu 21.12.2018 r. została czasowo wyłączona z sieci wentylacyjnej. Po stronie wschodniej parceli ściany 121 bezpośrednio w jej sąsiedztwie, usytuowane były kolejno zroby ubierki AD oraz ścian 113a i 113. W tym rejonie pokład 510 zaliczony został między innymi do drugiej i trzeciej kategorii zagrożenia metanowego, klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego oraz III i IV grupy skłonności węgla do samozapalenia.

W dniu 25.01.2019 r. stwierdzono wzrost ilości tlenku węgla w dowierzchni 11/I-107 zlokalizowanej w sąsiedztwie otamowanej ściany 121 oraz w rejonie likwidowanej ściany 113. Wzrost tlenku węgla w wyrobiskach został zinterpretowany jako wynik migracji tego gazu do czynnych wyrobisk, poprzez kompleks zrobów ścian 121, 113a i 113 oraz ubierki AD, wskutek  postępującego procesu samozagrzania się węgla pokładu 510, pozostawionego w zrobach ściany 121.

O godzinie 2033, w związku z utrzymywaniem się ilości tlenku węgla w rejonowym prądzie powietrza powyżej 25 dm3/min, kierownik ruchu zakładu górniczego rozpoczął akcję pożarową. W ramach akcji między innymi wyznaczono strefę zagrożenia, posterunki obstawy oraz lokalizację bazy i zabudowano linię chromatograficzną dla zdalnych pomiarów składu powietrza. Zgodnie z planem akcji wyłączono z sieci wentylacyjnej rejon ściany 113 w pokładzie 510, poprzez wykonanie na wlocie do wyrobisk przyścianowych tam izolacyjnych o konstrukcji przeciwwybuchowej w postaci korków podsadzkowych, w celu odizolowania od czynnych wyrobisk połączonych zrobów ścian 121, 113a, 113 i ubierki AD. W dniu 28.01.2019 r., po wyłączeniu z sieci wentylacyjnej ściany 113 oraz w związku z ustabilizowaniem się, do zgodnego z przepisami, składu atmosfery kopalnianej w wyznaczonej strefie zagrożenia i brakiem oznak zagrożenia pożarowego w rejonie objętym akcją, o godzinie 2210 Kierownik Akcji zakończył jej prowadzenie.

Akcję ratowniczą prowadzoną od dnia 25.01.2019 r. do dnia 28.01.2019 r., z udziałem zastępów ratowniczych własnych kopalni, innych kopalń oraz jednostek ratownictwa górniczego, nadzorował Okręgowy Urząd Górniczy w Katowicach.

Przyczyną pożaru endogenicznego, według wstępnych ustaleń, było samozagrzanie się węgla pokładu 510, pozostawionego w zrobach otamowanej ściany 121 w pokładzie 510.  

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.

do góry