25.02.2011

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy
OWP-10/gg-03/2011

Katowice, dnia 2.03.2011 r.

I N F O R M A C J A Nr 10/2011 śm/EW

w sprawie wypadku śmiertelnego, zaistniałego w dniu 25 lutego 2011 r., o godzinie 2337 w PKW S.A. ZG Janina w Libiążu, któremu uległ górnik oddziału wydobywczego G-3, lat 45, zatrudniony w górnictwie 25 lat.

Wypadek zaistniał w chodniku N-811 (przyścianowym ściany 382) w pokładzie 203/3 na poziomie 500 m. Pokład 203/3 o nachyleniu do 6o, nieskłonny do tąpań wybierano ścianą 382 na całą grubość, tj. do 3,3 m, w odmianie przekątnej z zawałem stropu. Ściana 382 wyposażona została w 158 sekcji obudowy zmechanizowanej typu Glinik 20/41-POz w tym 150 sekcji liniowych oraz 8 sekcji skrajnych zabudowanych po 4 przy każdym z chodników przyścianowych. Eksploatację prowadzono pomiędzy chodnikiem N-814 (wentylacyjnym) i chodnikiem N-811. Chodnik N-811 wykonany był w obudowie typu ŁP9/V29/A, w rozstawie 1,0 m, stabilizowanej pomiędzy odrzwiami 11 rozporami stalowymi typu WRG. Wyrobisko należało likwidować na bieżąco za linią zawału ściany, a dopuszczalna długość utrzymywanego odcinka wyrobiska wynosiła maksymalnie 5,0 m, co zostało ustalone w projekcie technicznym ściany.

W dniu 25.02.2011 r., na zmianie rozpoczynającej się od godziny 2030, ściana obłożona była do wydobycia. Sztygar zmianowy dozorujący roboty w ścianie wyznaczył zespół 4 pracowników do robót związanych z utrzymaniem prawidłowego stanu obudowy skrzyżowania ściany z chodnikiem N-811. W ścianie prowadzono urabianie kombajnem pomimo, że chodnik N-811 nie był zlikwidowany na długości około 12 m za linią zawału ściany. Około godziny 2200 pracownicy, zatrudnieni na skrzyżowaniu, przystąpili do rabowania obudowy chodnika N-811 za ścianą. Rabunek rozpoczęto od rozkręcenia zamków obudowy chodnikowej ósmych i dziewiątych odrzwi, licząc od linii zawału wyrobiska, tj. w odległości ok. 4m za linią zawału ściany. W trakcie demontażu odrzwi kombajn dojechał ze skrawem do skrzyżowania z chodnikiem N-811, w związku z czym prace przerwano, a pracownicy wykonujący likwidację wycofani zostali do ściany. Po wykonaniu dwóch przekładek napędu zwrotnego i przesunięciu obudowy, kombajn rozpoczął skraw w kierunku chodnika N-814. W tym czasie przodowy brygady, nie posiadający kwalifikacji górnika rabunkarza, udał się do chodnika N-811, w celu kontynuacji rabunku rozkręconych odrzwi obudowy. Około godziny 2337, prawdopodobnie w trakcie próby usunięcia odrzwi, nastąpił opad skał stropowych przysypując górnika.

W wyniku podjętej akcji ratunkowej z udziałem zastępów ratowniczych, o godzinie 345 uwolniono poszkodowanego spod brył skalnych. Będący na dole lekarz, o godz. 349 stwierdził zgon poszkodowanego w wyniku urazu wielonarządowego.

Przyczyną wypadku śmiertelnego było przygniecenie górnika bryłami i rumoszem skalnym, odspojonymi ze stropu wyrobiska, w miejscu prowadzonej likwidacji zdekompletowanych odrzwi obudowy chodnika, za linią zawału ściany.

W związku z zaistniały wypadkiem śmiertelnym, Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach

Nakazał:

Wstrzymać ruch zakładu górniczego, w części dotyczącej dalszej eksploatacji pokładu 203/3 ścianą 382 na poziomie 500 m do czasu:

  • usunięcia skutków opadu skał stropowych w chodniku N–811 oraz wzmocnienia obudowy skrzyżowania ściany z tym chodnikiem w sposób ustalony przez kierownika ruchu zakładu górniczego, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i funkcjonalności wyrobiska,
  • dokonania i wdrożenia szczegółowych ustaleń w zakresie bezpiecznego zlikwidowania utrzymywanego odcinka chodnika N-811 za ścianą uwzględniając okoliczności zaistniałego opadu skał stropowych oraz ustalenia ujęte w projekcie technicznym ściany,

Zalecił:

  1. Ponownie przeszkolić zainteresowanych pracowników zakładu górniczego w zakresie zasad bezpiecznego wykonywania rabowania obudowy chodnikowej.
  2. Przed wznowieniem eksploatacji pokładu 203/3 ścianą 382 dokonać odbioru technicznego ściany ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowości zabudowy skrzyżowań z wyrobiskami przyścianowymi oraz likwidacji chodnika N-811.
  3. Z okolicznościami wypadku śmiertelnego zapoznać zainteresowanych pracowników zatrudnionych w ruchu zakładu górniczego.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.

do góry