25.02.2011.1

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 1.03.2011 r.

INFORMACJA Nr 12/2011/EW

o wypadku lekkim zaistniałym w dniu 25 luty 2011r., około godz. 1620, związanym z wystąpieniem w polu G-8/3 oddziału G-7 KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG ”Rudna” zawału stropu.

Wypadek lekki miał miejsce w pasie przycaliznowym P-19 na skrzyżowaniu z komorą K 5 w polu G 8/3 na poziomie 950m, w rejonie szybów głównych kopalni. Oddział G-7 prowadzi w polu G-8/3 eksploatację złoża systemem komorowo-filarowym z upodatnieniem złoża i dodatkową ochroną stropu R-UO. Złoże rudy miedzi występuje w tym rejonie w formie pseudo-pokładu na który składają się łupki i białe piaskowce a jego miąższość waha się od 3,5 do 7,0 m. a upad od 2 do 8º. Złoże w polu G-8/3 zaliczono do pierwszego stopnia zagrożenia wodnego i drugiego stopnia zagrożenia tąpaniami. Według, aktualizowanego w styczniu 2011 r., doboru obudowy kotwowej strop w polu G-8/3 zaliczono do klasy III stropu - skały średnio mocne II. Wyrobiska oddziału zabezpieczane były obudową podstawową kotwową wklejaną i rurowo-cierną o długości żerdzi 1,8 m, w siatce kotwienia 1,5 x 1,5 m zgodnie z doborem obudowy. Jako obudowę dodatkową stosowano kotwy linowo-cementowe o długości lin 7 m, drewniane stojaki i stosy podporowe, stojaki hydrauliczne ze stropnicą typu Hydrotech oraz stropnice płytowe typu SP.

Dla robót eksploatacyjnych pola G-8/3 były opracowane projekt techniczny eksploatacji oraz szczegółowy projekt eksploatacji, zatwierdzone przez kierownika ruchu zakładu górniczego.

W dniu 25.02.2011r. około godz. 1620 w polu G-8/3 kopalni „Rudna” wystąpił niezamierzony opad skał stropowych w rejonie skrzyżowania pasa P-19 z komorą K-5. W tym samym czasie i miejscu operator samojezdnego wozu do obrywki mechanicznej SWB wykonywał obrywkę miejsca przebicia pasa P-19 między komorami K-4 i K-3 przed zabudowaniem stropu.

Opadające skały, w tym najwieksza płyta o wymiarach około 20 x 6 x 2,5 m, spadły na wóz SWB, którego operator uległ wypadkowi lekkiemu doznając powierzchniowych ran głowy i podudzi. Maszyna została całkowicie przysypana wielkogabarytowym rumoszem skalnym. Poszkodowany po wydobyciu go z maszyny przez ratowników i udzieleniu mu pierwszej pomocy przez lekarza ratownika został przetransportowany do szpitala skąd po dokładnym zbadaniu został odwieziony do miejsca zamieszkania.

W trakcie oględzin przeprowadzanych w dniu 25.02.11 r. na zm. III przez Z-cę Dyrektora OUG wystąpiła wzmożona aktywność górotworu objawiająca się silnymi trzaskami stropu, dźwięcznością i dalszym opadem skał stropowych powiększającym obszar zawału oraz opadem jednego elementu sygnalizatora rozwarstwień warstw stropowych w rejonie skrzyżowania pasa P 19 z komorą K 7. Oględziny z uwagi na wystąpienie bezpośredniego zagrożenia dla prowadzących przerwano wyznaczając kolejny termin ich przeprowadzenia (uzupełnienia) na zmianę I dnia 28.02.11 r. Zjawisko zakwalifikowano jako zawał stropu.

Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu nakazał wstrzymać ruch w polu G 8/3 do czasu przeprowadzenia zakończenia oględzin miejsca wypadku i zawału stropu.

W wyniku uzupełniających oględzin przeprowadzonych w dniu 28.02.2011 r. stwierdzono, że w okresie 26.02-27.02.2011 r. miały miejsce dalsze opady warstw stropowych pasa P-19 pomiedzy komorami K-5 i K-4, powodujące m. in ponowne zasypanie organu roboczego wozu SWB, odsłoniętego w czasie akcji oraz silne spękanie stropu na skrzyżowaniu pasa P-19 z komorą K-4 wskazujące na niestabilność stropu w tym miejscu (zagrożenie zawałowe).

W związku z zaistniałym zawałem i wypadkiem lekkim Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu nakazał:

  1. Wstrzymać ruch zakładu górniczego KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Rudna” w Polkowicach w polu G-8/3 oddziału G-7, w części dotyczącej robót rozcinkowych między pochylniami E-3 i E-4, do czasu:
    - przeanalizowania przez Zespół O/ZG Rudna ds. zwalczania tąpań i zawałów sytuacji geologiczno-górniczej oraz stanu zagrożenia zawałami w polu G-8/3 w oddziale G-7,
    - bezpiecznego usunięcia skutków zawału, na zasadach określonych przez kierownika ruchu zakładu górniczego, ze szczególnym uwzględnieniem sposobu uwolnienia uwięzionego pod gruzowiskiem zawałowym samojezdnego wozu do obrywki (SWB),
    - dokonania weryfikacji doboru obudowy w polu G-8/3,
    - ustalenia dalszego sposobu prowadzenia robót w tym polu z uwzględnieniem wyników dokonanej analizy.
  2. Wznowienie robót rozcinkowych w polu G-8/3 może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu.

do góry