godło Polski
PL EN

25.06.2013

Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 1.07.2013 r.

I N F O R M A C J A Nr 30/2013/EW

w sprawie wypadku poparzenia łukiem elektrycznym, zaistniałego w dniu 25.06.2013 r., ok. godz. 700, w zakładzie górniczym Zakład Eksploatacji Kruszywa Wróblowa, należącym do Przedsiębiorstwa Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych „KRUSZGEO” S.A. w Rzeszowie, któremu uległ elektromonter lat 46, pracujący w górnictwie 16 lat.

Wypadek zaistniał w pomieszczeniu rozdzielni głównej niskiego napięcia z której zasilane są odbiory zakładu przeróbczego Zakładu Eksploatacji Kruszywa Wróblowa. Rozdzielnia okapturzona składa się z trzech pól: zasilającego, stycznikowego i baterii kondensatorów.

W dniu 25.06.2013 r. 9-osobowa załoga zakładu górniczego rozpoczęła pracę o godz. 6oo. Kierownik zakładu prowadzący dozór ruchu poinformował pracowników o zakresie prac planowanych przed rozruchem zakładu przeróbczego. Wśród załogi znajdowało się dwóch elektromonterów, z których jeden skierowany został do obsługi ładowarki Ł-34 natomiast drugi do dokonania przeglądu (oględzin) rozdzielni niskiego napięcia. Elektromonter skierowany do obsługi ładowarki w związku z chwilowym brakiem samochodów do załadunku udał się w pobliże budynku rozdzielni, w którym drugi elektromonter rozpoczął kontrolę osprzętu zamontowanego w rozdzielni. Prace rozpoczął od pola stycznikowego. Pierwszą wykonaną czynnością było sprawdzenie sprawności wyłącznika różnicowoprądowego, typ CD 426J o parametrach 25A/ΔI 0,03A AC firmy HAGER zapewniającego skuteczność ochrony przeciwporażeniowej przed dotykiem pośrednim grupy czterech obwodów gniazd wtykowych, przyciskiem „test”.

Po dwukrotnym naciśnięciu przycisku „test” wyłącznik różnicowoprądowy nie zadziałał. Elektromonter stwierdził, że jest on niesprawny i rozpoczął wyłączanie wyłączników nadprądowych (typu S) zabezpieczających poszczególne obwody gniazd wtykowych. Podczas wyłączania ostatniego wyłącznika zabezpieczającego gniazdo trójfazowe, zamocowanego obok wyłącznika różnicowoprądowego, nastąpił nagły niespodziewany wybuch wyłącznika różnicowoprądowego (rozchylenie pokrywy górniej wyłącznika), pojawienie się krótkotrwałego łuku i ognia. Elektromonter został odrzucony siłą wybuchu i upadł na posadzkę rozdzielni. Przebywający w pobliżu drugi elektromonter przyglądający się wykonywanej pracy, który po wystąpieniu wybuchu odskoczył na zewnątrz budynku, pomógł poszkodowanemu opuścić pomieszczenie rozdzielni i pobiegł do tylnej ściany budynku rozdzielni wyłączyć wyłącznikiem przeciwpożarowym zasilanie rozdzielni. Z pomieszczenia rozdzielni wydobywał się dym, w chwili tej nie było już ognia.

Obaj pracownicy, bezzwłocznie udali się do szatni, gdzie udzielono poszkodowanemu pierwszej pomocy. O zdarzeniu powiadomiono kierownika zakładu, a ten wezwał pogotowie ratunkowe, które zabrało poszkodowanego do Szpitala Miejskiego w Jaśle. Według wstępnej opinii Ordynatora Oddziału Chirurgii poszkodowany doznał poparzenia II-go stopnia okolic twarzy, szyi i uszu.

Przyczyną bezpośrednią wypadku było powstałe z niewyjaśnionych przyczyn zwarcie łukowe na zaciskach zasilających wyłącznika przeciwporażeniowego, natomiast przyczyną pośrednią był brak dobezpieczenia wyłącznika różnicowoprądowego od strony zasilania.

W związku zaistniałym zdarzeniem Dyrektor OUG w Krośnie wstrzymał ruchu rozdzielni głównej niskiego napięcia w części dotyczącej eksploatacji obwodu gniazd wtykowych do czasu wymiany zniszczonego osprzętu i dopuszczeniu do ruchu przez kierownika ruchu zakładu górniczego.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Krośnie.

do góry