25 10 2015

Wyższy Urząd Górniczy

   Departament Górnictwa

Otworowego i Wiertnictwa                                                  

Katowice, dnia 2 listopada 2015 r.

      

 

INFORMACJA Nr 59/2015/EW

o pożarze egzogenicznym, zaistniałym w dniu 25.10.2015 r. około godziny 416 w KHW S.A. KWK „Mysłowice-Wesoła” w Mysłowicach, w pochylni VIIa w pokładzie 510 na poziomie 665 m.

Pożar zaistniał w pochylni VIIa w pokładzie 510, wykonanej w obudowie typu ŁP12/V32/A, jako wyrobisko przyścianowe parceli ściany 576. Pochylnią VIIa doprowadzane jest powietrze z chodnika łączącego I w kierunku południowym do ściany oraz realizowana odstawa urobku przenośnikiem taśmowym typu Gwarek–1200/P. Trasa przenośnika przebiega przez tamy wentylacyjne: TW 622 i TW 623, zabudowane w pochylni VIIa na północ od chodnika łączącego I i oddzielające prąd powietrza doprowadzany do ściany od prądu odprowadzanego ze ściany.

W dniu 24.10.2015 r. na zmianie nocnej prowadzono wydobycie ze ściany 576. Około godziny 416 (w dniu 25.10.2015r.) dyspozytor ruchu otrzymał telefoniczną informację od sztygara oddziału elektrycznego MEE-1, o wystąpieniu dymów w pochylni VIIa. Dyspozytor polecił sztygarowi oddziału MEE-1 oraz nadsztygarowi górniczemu nadzorującemu roboty w ścianie, sprawdzenie przyczyny zadymienia oraz skierował w rejon 2 dyżurujące zastępy ratownicze. Około godziny 420 na analizatorach tlenku węgla, zabudowanych w wyrobiskach odprowadzających powietrze z rejonu ściany 576, nastąpił nagły wzrost stężeń tlenku węgla do wartości ponad 200ppm. Dyspozytor nakazał wycofać załogę z rejonu ściany oraz powiadomił pełniącego dyżur z-cę KRZG o zaistniałej sytuacji. Około godziny 435 nadsztygar górniczy poinformował dyspozytora, że  pali się taśma przenośnika taśmowego typu Gwarek-1200/P, przechodząca przez przepust w tamie TW 623 w pochylni VIIa. Do godziny 500 pożar został ugaszony aktywnie - wodą z rurociągu przeciwpożarowego. W trakcie wycofywania się załogi
7 pracowników użyło aparatów regeneracyjnych ucieczkowych. W związku z pożarem nie zgłoszono wypadku.

 Prawdopodobną przyczyną pożaru było zapalenie się węgla nagromadzonego pod dolną taśmą przenośnika taśmowego, w wyniku tarcia taśmy o urobek oraz drewnianą konstrukcję uszczelnienia przepustu w tamie wentylacyjnej, podczas ruchu przenośnika.

 W związku z zaistniałym pożarem, Dyrektor OUG w Katowicach wydał decyzje, w których:

I. Wstrzymał:

 1. eksploatację przenośnika taśmowego typu Gwarek-1200/P, zabudowanego w pochylni VIIa w pokładzie 510 na poziomie 665m, do czasu wyczyszczenia trasy przenośnika
  z nagromadzonego urobku, uzupełnienia brakujących i wymiany niesprawnych krążników górnych i dolnych oraz zapewnienia odstępów ruchowych w tamie wentylacyjnej
  TW 623, a następnie dokonania odbioru technicznego przenośnika przez komisję powołaną przez kierownika ruchu zakładu górniczego i ponownego oddania do ruchu przenośnika przez kierownika ruchu zakładu górniczego,
 2. eksploatację:
  • kabli i przewodów, zasilających urządzenia ściany 576 i odstawy urobku z tej ściany, zabudowanych w pochylni VIIa w pokładzie 510 na poziomie 665m, pomiędzy tamami wentylacyjnymi o numerach TW-622 i TW-623,
  • przewodów sterujących urządzeniami ściany 576 i odstawy urobku z tej ściany, zabudowanych w pochylni VIIa w pokładzie 510 na poziomie 665m, pomiędzy tamami wentylacyjnymi o numerach TW-622 i TW-623,
  • przewodów teletechnicznych, zabudowanych w pochylni VIIa w pokładzie 510 na poziomie 665m, pomiędzy tamami wentylacyjnymi o numerach TW-622 i TW-623,

do czasu usunięcia skutków uszkodzeń kabli i przewodów, powstałych w wyniku pożaru i dokonania odbioru technicznego instalacji zasilającej i sterującej urządzeniami ściany 576 i odstawy urobku z tej ściany oraz teletechnicznej, przez komisję powołaną przez kierownika ruchu zakładu górniczego.

II. Nakazał:

 1. przeszkolić pracowników obsługujących przenośniki taśmowe w zakresie ich obowiązków w czasie obsługi,
 2. z okolicznościami i przyczynami zaistniałego pożaru zapoznać pracowników zatrudnionych w ruchu zakładu górniczego,
 3. zabezpieczyć, a następnie bezzwłocznie dokonać badania przez wyspecjalizowane laboratorium badawcze sprawności działania aparatów regeneracyjnych ucieczkowych typu OXY-6000, użytych w czasie wycofywania się załogi z rejonu pochylni VIIa i wywiezionych na powierzchnię. Sprawozdanie z wyników badań niezwłocznie przedstawić Dyrektorowi OUG w Katowicach.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.

do góry