godło Polski
PL EN

25.11.2009

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 2.12.2009 r.

I N F O R M A C J A Nr 92/2009/EW

w sprawie zawału i wypadku, zaistniałych w dniu 25.11.2009 r. o godzinie 250 w KHW S.A. KWK „Wieczorek” w Katowicach, któremu uległ górnik PRG „Mysłowice” S.A., lat 37, pracujący w górnictwie 9 lat.

Zawał i wypadek zaistniały w przekopie kierunkowym na poziomie 630 m, w rejonie przebudowy wyrobiska, wykonywanej przez firmę PRG „Mysłowice” S.A.
Przekop, o szerokości ok. 4,4 m i wysokości ok. 2,8 m, wykonany został w obudowie typu ŁP8, z kształtowników KS/KO21, z rozstawem odrzwi co 1 m. W stropie zalegała warstwa ok. 10 m łupku ilastego. W dniu 2.11.2009 r., z uwagi na korozję obudowy przekopu i pogarszający się jej stan techniczny, rozpoczęto jego przebudowę. W wyrobisku wykonywano nową obudowę typu ŁP10/V29/A, ŁPP10/V29/A/I oraz ŁPP10/V29/A/II, z rozstawem odrzwi co 0,75 m, stabilizowaną rozporami dwustronnego działania, z opinką stropu okładzinami żelbetowymi, a ociosów siatkami okładzinowymi zgrzewanymi typu BWC. Po zabudowaniu nowych odrzwi demontowana była stara obudowa. Do dnia 24.11.2009 r., z projektowanych 45 m, wykonano 18,75 m przebudowy.

W dniu 24.11.2009 r. na zmianie D, rozpoczynającej się o godzinie 2400, sztygar zmianowy PRG „Mysłowice” S.A. skierował 5 pracowników do prac związanych z przebudową przekopu kierunkowego na poziomie 630m. Około godziny 250, w trakcie wykonywania obrywki skał w celu zabudowy kolejnych odrzwi, nastąpił zawał w wyrobisku obejmującym odcinek o długości ok. 5 m i wysokości ok. 5 m. Zawałem objęty został górnik prowadzący obrywkę, któremu rumosz skalny przygniótł prawą rękę i nogę. Pierwszej pomocy poszkodowanemu udzielili pracownicy zatrudnieni przy przebudowie. W wyniku akcji ratowniczej, trwającej do godziny 848, uwolniono górnika spod zawału. Po przewiezieniu do szpitala i wykonaniu dodatkowych badań stwierdzono u niego złamanie łopatki prawej, podejrzenie zerwania splotu barkowego prawego, liczne otarcia i stłuczenia ciała.

Przyczyną zawału było niezamierzone odspojenie się i przemieszczenie mas skalnych, ze stropu i ociosów do wyrobiska, naruszające stabilność i podporność skorodowanej obudowy.

Przyczyną wypadku było przygniecenie pracownika bryłami i rumoszem skalnym, odspojonymi ze stropu i ociosów wyrobiska, w miejscu prowadzonej przebudowy.

W związku z zaistniały zawałem i wypadkiem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach:

I – nakazał:

wstrzymać ruch zakładu górniczego, w części dotyczącej dalszego prowadzenia robót górniczych i ruchu załogi w strefie zagrożenia, powstałego w związku z zawałem skał stropowych w przekopie kierunkowym na poziomie 630 m, za wyjątkiem prac zabezpieczających, na warunkach określonych przez KRZG,

II – zalecił:

  • podjąć działania zmierzające do przeprowadzenia, przez właściwą jednostkę naukowo – badawczą, odpowiednich badań stanu technicznego i wytrzymałości elementów obudowy ŁP-8 z kształtownika KS/KO-21, zastosowanej na przebudowywanym odcinku przekopu kierunkowego na poziomie 630 m, które zostaną odzyskane, w przypadku podjęcia decyzji przez kierownika ruchu zakładu górniczego o usuwaniu skutków zawału,
  • z okolicznościami zawału i wypadku ciężkiego, zapoznać zainteresowanych pracowników zatrudnionych w ruchu zakładu górniczego.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.

do góry