25.11.2010

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy
OWPO-20/gg-03/2010

Katowice, dnia 29.11.2010 r.

I N F O R M A C J A Nr 20/2010 śm/EW

w sprawie wypadku śmiertelnego zaistniałego w dniu 25.11.2010 r.
o godzinie 1120 w Kompanii Węglowej S.A. Oddział KWK „Knurów – Szczygłowice”, Ruch „Knurów”, w Knurowie, któremu uległ górnik oddziału wydobywczego G–002, lat 41, pracujący w górnictwie 24 lata.

Wypadek zaistniał w chodniku 6b (nadścianowym), na skrzyżowaniu ze ścianą 7, w pokładzie 405/3 na poziomie 650 m. Pokład 405/3 o grubości do 3,8 m, nachyleniu do 160, zaliczony został do II kategorii zagrożenia metanowego, I stopnia zagrożenia tąpaniami, klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego i I stopnia zagrożenia wodnego.

Obudowę chodnika 6b stanowiły odrzwia typu ŁP-10/V32/A, zabudowane co 1,0 m i stabilizowane rozporami stalowymi dwustronnego działania. Opinkę stropu i ociosów wykonano z siatek zgrzewanych. Na skrzyżowaniu ze ścianą obudowa chodnika wzmocniona była dwoma podciągami drewnianymi, podbudowanymi stojakami Valent oraz dwoma podciągami szynowymi.

Ściana 7 o wysokości do 3,8 m, długości 246 m i nachyleniu podłużnym od 100 do 160, prowadzona z zawałem stropu, uruchomiona została w dniu 9.11.2009 r. Ścianę wyposażono w sekcje obudowy zmechanizowane typu: Glinik 21/46-POz – 161 szt., Fazos-15/31-Oz/BSN – 3 szt.(od strony chodnika nadścianowego 6b) i kombajn typu KGE-750F, współpracujący z przenośnikiem zgrzebłowym typu Rybnik 850.

Przy chodniku 6b ściana przejeżdżała przez wnękę o długości 2,0 m. W związku z pogorszonymi warunkami stropowymi w rejonie skrzyżowania ściany z chodnikiem 6b, strop wzmacniany był klejem i zabezpieczany drewnem o długości 5,0 m, zakładanym wzdłuż ociosu ścianowego, na obudowie prostej o profilu V. Obudowa prosta zabudowana była na stropnicach trzech skrajnych sekcji typu Fazos-15/31-Oz/BSN.

W dniu 25.11.2010 r. na zmianie A, rozpoczynającej się o godzinie 630, sztygar oddziałowy oddziału G–002, skierował do ściany zespół 14 górników, w tym 3 do wykonania obudowy w rejonie skrzyżowania ściany z chodnikiem 6b. Urabianie rozpoczęto od sekcji nr 120. Po dojechaniu do chodnika 6b, kombajn wycofano do sekcji nr 159 gdzie został zatrzymany. Około godziny 1120, jeden z górników zatrudnionych w rejonie skrzyżowania ściany z chodnikiem 6b, w celu wysunięcia obudowy prostej znad sekcji nr 164, w kierunku ociosu ścianowego, wchodził do ściany. W tym czasie nastąpił opad skał stropowych i przemieszczenie się stropnic drewnianych o długości 5 m, które przygniotły górnika do spągu. Został on także częściowo przysypany opadającymi skałami stropowymi. Uwolniony został po upływie około 10 minut. Bezzwłocznie podjęto akcję reanimacyjną. Około godziny 1223, przybyły na miejsce lekarz stwierdził zgon poszkodowanego.

Podczas oględzin miejsca wypadku stwierdzono, że skrzyżowanie ściany 7 z chodnikiem 6b wykonane było niezgodnie z ustaleniami projektu technicznego ściany, co polegało na:

  • braku zabezpieczenia stropu obudową zmechanizowaną typu Fazos–15/31–Oz/BSN, gdyż końce stropnic trzech sekcji od strony chodnika 6b, znajdowały się w odległości od ociosu ścianowego odpowiednio: 1,0 m, 1,3 m i 2,4 m,
  • braku rozparcia sekcji obudowy typu Fazos–15/31–Oz/BSN nr 163 (drugiej od chodnika 6b).

Przyczyną wypadku śmiertelnego było przygniecenie górnika stropnicą drewnianą i przysypanie opadającymi skałami stropowymi.

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor OUG w Gliwicach nakazał:

  1. Wstrzymać ruch zakładu górniczego w części dotyczącej eksploatacji pokładu 405/3 ścianą 7 na poziomie 650 m do czasu doprowadzenia skrzyżowania ściany 7 z chodnikiem 6b do stanu zgodnego z projektem technicznym eksploatacji ściany 7.
  2. Prowadzić roboty związane z usuwaniem skutków zaistniałego opadu skał stropowych w rejonie skrzyżowania ściany 7 z chodnikiem 6b w oparciu o technologię, zatwierdzoną przez kierownika ruchu zakładu górniczego.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Gliwicach.

do góry