godło Polski
PL EN

26 04 2016

Wyższy Urząd Górniczy

   Departament Górnictwa

Otworowego i Wiertnictwa                                                       

Katowice, dnia  4 maja 2016 r.

INFORMACJA Nr  5/2016 śm./EW

o wypadku śmiertelnym, zaistniałym w dniu 26.04.2016 r. około godziny 2240,
w KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Rudna” w Polkowicach, któremu uległ próbkobiorca pod ziemią, lat 49, pracujący w górnictwie 27 lat.

Wypadek zaistniał przy kracie - punkcie rozładowczym rudy (wysypie) o numerze K-024, zlokalizowanym w chodniku T-223/U-11, oddziału górniczego G-2, pole XV/10 , na poziomie 950 m, w odległości ok. 600 m od szybu R-III. W chodniku T-223 urządzony był punkt rozładunku rudy z kratą stalową usytuowaną nad przenośnikiem taśmowym (odbierającym rudę) typu Legmet 1200 o numerze U-11/L1 i długości ok. 600 m. Do rozbijania brył skalnych zabudowane było, po stronie północno-zachodniej chodnika T-223, we wnęce, urządzenie z hydraulicznym młotem udarowym typu Roxon. Wjazd maszyn dostarczających urobek do ww. punktu odbywał się tylko z jednej strony. W odległości ok. 20 m od osi kraty rozładowczej tj. od strony dojazdu maszyn, pod stropem przy ociosach, po obu stronach wyrobiska, zabudowana była sygnalizacja optyczna (świetlna), z lampami koloru czerwonego i zielonego. Sterowanie tą sygnalizacją realizowane było przełącznikiem przez operatora Roxona z kabiny tego urządzenia. Włączenie sygnalizacji zielonej uprawniało operatora maszyny do wjazdu, do punktu rozładowczego i rozładunek urobku, natomiast sygnalizacji czerwonej, oznaczało zajętość stanowiska rozładowczego. W tym przypadku, operator winien zatrzymać maszynę przed ww. sygnalizacją i oczekiwać na zgodę wjazdu poprzez włączenie sygnalizacji koloru zielonego.

 W dniu 26.04.2016 r. na zmianie III próbkobiorca miał pobrać próbki urobku z trzech wyznaczonych miejsc: z przenośnika taśmowego W-243/L1 oraz, oddalonego o ok. 50 m punktu rozładowczego o numerze K-023, następnie oddalonego o ok. 6 km, punktu o numerze K-024. W każdym wyznaczonym miejscu, przygotowywał pobierane próbki, przez ich przesianie, dokruszenie urobku i zapakowanie do woreczków foliowych, o wadze od 0,20 kg do 0,30 kg,  które na koniec zmiany winien dostarczyć do punktu zdawczego wraz z raportem. W każdym wyznaczonym punkcie, próbki były pobierane co 80-100 ton dostarczonego urobku. Po pobraniu próbek z przenośnika taśmowego W-243/L1 i punktu rozładowczego o numerze K-023, próbkobiorca ok. godz. 2210  przybył do punktu rozładowczego o numerze K-024 i pobrał pierwszą próbkę z urobku dostarczonego z pola XV/10 oddziału G-2. Po zapakowaniu do woreczków pobranej próbki, zamierzał pobrać kolejny raz próbkę z urobku dostarczonego do kraty K-024, przez wóz odstawczy. W tym celu, wziął łopatę i pojemnik metalowy tzw. węglarkę i udał się do kraty zasypanej urobkiem. W tym momencie do chodnika T-223, do punktu rozładowczego, wjechała ładowarka typu LKP-903, z podniesioną łyżką wypełnioną urobkiem. Ładowarka dojeżdżając do kraty rozładowczej, potrąciła i docisnęła znajdującego się w osi wyrobiska próbkobiorcę, przednią krawędzią łyżki ładowarki do spągu. Widząc zdarzenie, operator Roxona, nadając sygnały świetlne lampą górniczą, spowodował, że operator zatrzymał dalszy ruch ładowarki a następnie wycofał ją do tyłu o ok. 3 m. Operatorzy  przystąpili do udzielania poszkodowanemu pomocy przedlekarskiej. O wypadku, operator ładowarki telefonicznie powiadomił dyspozytora górniczego. Dyspozytor wezwał lekarza wraz z zastępem ratowniczym z JRGH w Sobinie. Po przybyciu do miejsca wypadku, wezwany lekarz kontynuował udzielanie pomocy medycznej i ok. godz. 2310 stwierdził zgon poszkodowanego. Ciało pracownika przetransportowano do prosektorium  szpitala MCZ  Lubinie.

Według opinii lekarskiej wydanej w dniu 26.04.2016 r., zgon nastąpił w wyniku wypadku: urazu wielonarządowego, rany drążonej klatki piersiowej na przodzie i rany ze złamaniem żeber po stronie prawej na plecach.

Innych czynności ratowniczych nie prowadzono, ograniczono się tylko do udzielania pomocy medycznej poszkodowanemu.

 Punkt rozładowczy zaopatrzony był w zdublowaną (dwa zestawy) sygnalizację optyczną - świetlną. Podczas przeprowadzanych oględzin miejsca wypadku stwierdzono, że lampa koloru czerwonego zabraniająca wjazdu, zabudowana po stronie północno-zachodniej chodnika T-223, tj. po stronie kabiny operatora ładowarki wjeżdżającej do punktu rozładowczego, była niesprawna. Lampa po stronie północno-wschodniej była sprawna. Po przełączeniu sygnalizacji na uprawniającą do wjazdu (włączeniu dwóch lamp koloru zielonego), sygnalizacja była sprawna.

 W miejscu wypadku wyrobisko dojazdowe do kraty miało wysokość ok. 3,9 m, szerokość ok. 6,8 m, spąg wyrobiska na długości ok. 15 m od osi kraty stalowej był równy i suchy. Punkt rozładowczy rudy był oświetlony sześcioma czynnymi lampami.

Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu o wypadku został powiadomiony w dniu 26.04.2016 r. ok godz. 2300.

Według wstępnych ustaleń przyczyną wypadku śmiertelnego było potrącenie i dociśnięcie pracownika do spągu przednią krawędzią łyżki ładowarki.

 Do wypadku przyczyniło się:

- przebywanie pracownika w wyrobisku, w punkcie rozładunku rudy, podczas wjazdu ładowarki z urobkiem,

- brak zezwolenia na wjazd ładowarki do punktu wysypowego, sygnalizowane przez lampę koloru zielonego.

 W związku z zaistniałym wypadkiem, Dyrektor Okręgowego Urzędu we Wrocławiu wydał decyzję nakazującą wstrzymanie ruch zakładu górniczego KGHM Polska Miedź SA Oddział Zakłady Górnicze „Rudna” w Polkowicach, w części dotyczącej:

- eksploatacji ładowarki kołowo-przegubowej typu LKP 903 o numerze fabrycznym 008/2015 i numerze zakładowym 379 do czasu:

  • przeprowadzenia przez właściwą jednostkę oceny wpływu stanu technicznego ładowarki na zaistniały wypadek, a w szczególności skuteczności działania układów hamulcowych, w aspekcie zgodności z wymaganiami technicznymi, obowiązującymi przepisami oraz dokumentacją techniczno-ruchową producenta,
  • usunięcia nieprawidłowości w wyżej wymienionej ładowarce, ujawnionych podczas przeprowadzenia oceny przez właściwą jednostkę,

- eksploatacji punktu rozładunku rudy K-024 (wysypu) usytuowanego w chodniku T-223/U-11, z uwagi na niesprawną sygnalizację zajętości stanowiska, zabudowaną po stronie północno-zachodniej wyrobiska, do czasu doprowadzenia jej do właściwego stanu technicznego,

oraz nakazał:

- ustalić bezpieczny sposób przetransportowania ładowarki kołowo-przegubowej typu LKP 903, o numerze fabrycznym 008/2015 i numerze zakładowym 379, z chodnika T-233/U-11 do wyznaczonego miejsca umożliwiającego przeprowadzenie oceny stanu technicznego przez właściwą jednostkę.

Ponadto, zobowiązał Przedsiębiorcę, w drodze decyzji, do:

-  przeprowadzenia, przez właściwą jednostkę, ocenę stanu technicznego ładowarki kołowo-przegubowej typu LKP 903 o numerze fabrycznym 008/2015 i numerze zakładowym 379, jego wpływu na zaistniały wypadek, a w szczególności skuteczności działania układów hamulcowych w aspekcie zgodności z wymaganiami technicznymi, obowiązującymi przepisami oraz dokumentacją techniczno-ruchową producenta,

- przedstawienia Dyrektorowi Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu sprawozdania i wyników z wykonanych wyżej wymienionych czynności, w terminie bezzwłocznym.

 Dalsze działania Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu zostaną podjęte po zakończeniu postępowania.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu.

do góry