26 07 2017

Wyższy Urząd Górniczy                                                                          

Departament Warunków

Pracy i Szkolenia                   

Katowice, dnia 2 sierpnia 2017 r.

                                                  

INFORMACJA Nr 41/2017/EW

o pożarze endogenicznym, zaistniałym w dniu 26.07.2017 r. około godziny 1430 w PGG sp. z o.o. Oddział KWK Wieczorek w Katowicach.

Pożar endogeniczny zaistniał w zrobach zawałowych likwidowanej ściany 172 w pokładzie 510 na poziomie 630 m. Pokład 510 o miąższości do 10 m i upadzie do 8o, w parceli ściany 172 zaliczony został do czwartej kategorii zagrożenia metanowego, pierwszego stopnia zagrożenia tąpaniami, klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego oraz IV grupy skłonności węgla do samozapalenia. Okres inkubacji pożaru dla pokładu 510, w parceli ściany 172 wynosi 57 dni. Eksploatację środkowej i przyspągowej warstwy pokładu 510 ścianą 172 (pod wybraną warstwą przystropową), rozpoczęto w listopadzie 2016 r. i prowadzono na wysokość do 4,5 m systemem poprzecznym z zawałem stropu, z pozostawieniem półek węglowych: w spągu i stropie o grubości do 1,9 m. Ściana 172 wyposażona w 74 szt. sekcji obudowy zmechanizowanej, przewietrzana była systemem na „U”, prądem powietrza doprowadzanym dowierzchnią VIIa/II i odprowadzanym dowierzchnią VIIb/II (wentylacyjną).

W dniu 13.06.2017 r. po osiągnięciu przez ścianę linii zakończenia, rozpoczęto prace związane z likwidacją ściany. Od dnia 24.07.2017 r. w związku ze stwierdzonym wzrostem stanu zagrożenia pożarowego w zrobach likwidowanej ściany, rozpoczęto prowadzenie prac profilaktyki pożarowej. Do dnia 26.07.2017 r. wydano kombajn i przenośnik ścianowy oraz 5 szt. sekcji obudowy zmechanizowanej (od strony skrzyżowania ściany z dowierzchnią VIIa/II). W dniu 26.07.2017 r., na zmianie rannej, podczas wykonywania prac profilaktycznych, na analizatorze tlenku węgla zabudowanym w dowierzchni VIIb/II zarejestrowano zawartości tego gazu do 40 ppm, a w ścianie pomiarami ręcznymi stwierdzono wzrost stężeń tlenku węgla do wartości 300 ppm.

O godzinie 1430, w związku z utrzymywaniem się w rejonowym prądzie powietrza przepływającym przez likwidowaną ścianę ilości tlenku węgla powyżej 25 dm3/min, kierownik ruchu zakładu górniczego podjął decyzję o rozpoczęciu akcji przeciwpożarowej. W początkowej fazie akcji zabudowano linię chromatograficzną dla zdalnych pomiarów składu powietrza w dowierzchni wentylacyjnej oraz podjęto próbę aktywnego gaszenia pożaru, poprzez podsadzanie zrobów zawałowych oraz odcinka ściany w sąsiedztwie skrzyżowania z dowierzchnią VIIa/II. W związku z rozwojem pożaru zdecydowano o wyłączeniu z sieci wentylacyjnej rejonu ściany 172, poprzez wykonanie w wyrobiskach przyścianowych tam izolacyjnych o konstrukcji przeciwwybuchowej, w postaci korków podsadzkowych. Akcję prowadzoną od dnia 26.07.2017 r. do dnia 1.08.2017 r., z udziałem zastępów ratowniczych własnych kopalni, kopalń sąsiednich oraz jednostki ratownictwa górniczego, nadzorował Okręgowy Urząd Górniczy w Katowicach.

Przyczyną pożaru endogenicznego, według wstępnych ustaleń, było samozapalenie się węgla pokładu 510, pozostawionego w zrobach zawałowych likwidowanej ściany 172.  

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.

do góry