26.08.2013

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy
OWP-12/gem-299/2013

Katowice, dnia 4.09.2013 r.

I N F O R M A C J A Nr 12/2013 śm/EW

dotycząca stanu faktycznego i przyczyn wypadku zbiorowego (3 wypadki śmiertelne, jeden ciężki), któremu ulegli w dniu 26.08.2013 r. ok. godz. 253 czterej pracownicy firmy KOPEX - PBSz S.A., zaistniałego w szybie „Piotr” Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. KWK „Mysłowice-Wesoła” Ruch Wesoła w Mysłowicach.

Ogólna charakterystyka szybu „Piotr” .
Szyb wdechowy, dwuprzedziałowy.
Średnica szybu - 7,5 m.
Głębokość szybu – 895,31 m.
Wieża szybowa stalowa, kozłowa jednozastrzałowa.
Udostępnione poziomy: : nadszybie, zrąb szybu, poz. 230 m, 465 m, 665 m i 865 m.

W szybie „Piotr” Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. KWK „Mysłowice-Wesoła” Ruch Wesoła w Mysłowicach, firma KOPEX – PBSz S.A. prowadziła od dnia 24.08.2013 r. zabudowę kabla elektroenergetycznego typu YHKGXSekFoyn 3x185/30 3,6/6kV od zrębu szybu do poziomu 865 m. Do opuszczania kabla do szybu służyła wciągarka EWP-35 zabudowana na poziomie zrębu szybu po stronie zachodniej (z liną Ø 40 mm do której mocowany był kabel). W dniu 25.08.2013 r. wciągnięto wcześniej odcięty od bębna z którego był odwijany, górny koniec kabla do kanału kablowego na zrębie, dolny koniec wyprowadzony był na podszybie poz. 865 m. W dniu 26.08.2013 r. od godziny 015 przystąpiono do mocowania opuszczonego kabla do wieszaków kablowych za pomocą uchwytów do kabli szybowych ze stali nierdzewnej. Prace wykonywała trzyosobowa brygada szybowa pod bezpośrednim nadzorem nadsztygara elektrycznego. Mocowanie kabla wykonywano z głowicy klatki zachodniej przedziału zachodniego od zrębu w dół z równoczesnym przecinaniem połączenia sznurkowego kabla z liną kołowrotu. Przebywający na głowicy naczynia pracownicy osłonięci byli częściowo prowizorycznymi daszkami wykonanymi niezgodnie z dokumentacją, które nie zakrywały całej powierzchni głowicy klatki. Podczas mocowania kabla, o godzinie 253 nastąpiło niekontrolowane przemieszczenie odcinka kabla zawieszonego na wieszakach kablowych powyżej klatki znajdującej się na głębokości ok. 320 m. Spadający odcinek kabla zniszczył daszki ochronne i spadł na znajdujących się na głowicy pracowników. Uszkodzeniu uległo urządzenie do bezprzewodowego nadawania sygnałów, światłowód urządzenia sygnalizacji i łączności szybowej. Trzech pracowników przygniecionych zostało na głowicy klatki kablem oraz elementami barierek i daszków, a jeden został zrzucony z głowicy i zawisł na szelkach obok naczynia wyciągowego. Trzech poszkodowanych doznało śmiertelnych obrażeń, a pracownik znajdujący się na głowicy klatki po stronie południowo-zachodniej doznał ciężkich obrażeń ciała.

W związku z zaistniałym wypadkiem zbiorowym Dyrektor SUG wydał decyzję wstrzymującą ruch zakładu górniczego w części dotyczącej górniczych wyciągów szybowych: w przedziale wschodnim i w przedziale zachodnim szybu „Piotr” oraz w zakresie robót związanych z zabudową kabla elektroenergetycznego typu YHKGXSekFoyn 3x185/30 3,6/6kV od zrębu szybu do poziomu 865 m i ustalił warunki wznowienia ruchu:

  1. Opracować i zatwierdzić przez kierownika ruchu zakładu górniczego szczegółową technologię usuwania skutków wpadnięcia do szybu zabudowywanego kabla elektroenergetycznego zgodnie z wymaganiami punktu 5.30.11 załącznika nr 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28.06.2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górni¬czych (Dz. U. nr 139 poz. 1169 wraz z późn. zm.). 
  2. Sporządzić inwentaryzację i opis uszkodzeń elementów górniczych wyciągów szybowych oraz wyposażenia szybu. 
  3. Podjąć niezbędne środki zapobiegawcze, polegające w szczególności na przeprowadzeniu badań elementów górniczych wyciągów szybowych w szybie „Piotr” przez właściwych rzeczoznawców ds. ruchu zakładu górniczego w zakresie ustalonym przez komisję powołaną przez kierownika ruchu zakładu górniczego w składzie przyjętym dla odbioru technicznego wyciągu szybowego.

Ponadto nakazał przed wznowieniem ruchu górniczych wyciągów szybowych: w przedziale wschodnim i w przedziale zachodnim szybu „Piotr” powiadomić Dyrektora SUG o usunięciu skutków wpadnięcia do szybu zabudowywanego kabla elektroenergetycznego i wynikach przeprowadzonych badań elementów górniczych wyciągów szybowych w szybie „Piotr”. Wznowienie ruchu górniczych wyciągów szybowych może nastąpić na podstawie zezwolenia kierownika ruchu zakładu górniczego po dokonaniu komisyjnego odbioru technicznego. Wznowienie robót związanych z zabudową kabli elektroenergetycznych w szybie „Piotr” będzie mogło nastąpić po potwierdzeniu prawidłowości stosowanych rozwiązań technicznych.

Informację opracowano na podstawie danych z SUG w Katowicach.

do góry