26 08 2015

Wyższy Urząd Górniczy                                                                                                                                                                                                              Katowice, dnia 3 września 2015 r.

Departament Górnictwa
Otworowego i Wiertnictwa

 

INFORMACJA 46/2015/EW

w sprawie pożaru, zaistniałego w dniu 26.08.2015 r. o godzinie 1042 w KW S.A. Oddział KWK ,,Rydułtowy-Anna”, w chodniku 7a-E1 w rejonie ściany VIII-E1 w pokładzie 703/1, poziom 1067 m.

 

Pożar zaistniał w chodniku 7a-E1, za linią frontu ściany VIII-E1 w pokładzie 703/1, poziom 1067 m.

Chodnik 7a-E1 odprowadzający powietrze ze ściany w ilości około 1050 m3/min, wykonany był w obudowie typu ŁP9/V32/A, z rozstawem odrzwi co 0,8 m, stabilizowanej rozporami dwustronnego działania typu R-800, z opinką z siatki zaczepowej ciężkiej. Ściana VIII-E1 została uruchomiona w dniu 22.12.2014 r. i była eksploatowana systemem ścianowym podłużnym z zawałem stropu, w kierunku „od pola”, z likwidacją chodników przyścianowych za frontem ściany. Okresowo, w zależności od potrzeb, w celu wywołania zawału skał stropowych w likwidowanych chodnikach, za frontem ściany, wykonywano roboty strzałowe. Do dnia 26.08.2015 r. ściana wykonała postęp średnio 435 m, a do zakończenia jej biegu pozostało około 555m.

Parcela ściany VIII-E1 usytuowana była w południowej części obszaru górniczego KWK „Rydułtowy-Anna”, w rejonie E1, pomiędzy pochylnią równoległą 1200-E1, a strefą uskoków rydułtowskich II i III, ograniczona od zachodu zrobami ściany VIIb-E1 w pokładzie 703/1.

Pokład 703/1, o miąższości od 1,9 m do 2,3 m i nachyleniu wahającym się od 1º do 10º, zaliczony został do IV kategorii zagrożenia metanowego, III stopnia zagrożenia tąpaniami, klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego, I stopnia zagrożenia wodnego oraz do III grupy samozapalności. W stropie i spągu pokładu bezpośrednio zalegały łupki ilaste o różnym stopniu zapiaszczenia. Metanowość całkowita bezwzględna rejonu ściany wynosiła 18,1 mCH4/min, przy czym poprzez odmetanowanie ujmowano 6,9 mCH4/min.

Ściana była przewietrzana sposobem na „U”, powietrze do ściany doprowadzane było od szybu wdechowego Leon IV z poziomu 1067 m, następnie chodnikiem dojściowym E1, pochylnią
I-1200-E1, chodnikiem 8a-E1 i chodnikiem 8-E1 w pokładzie 703/1. Po przewietrzeniu ściany VIII-E1, powietrze odprowadzane było chodnikiem 7a-E1 (7-E1), pochylnią równoległą 1200-E1, chodnikiem nad zbiornik urobku - E1, przecinką transportową - E1 w pokładzie 703/1 oraz przekopem odstawczym - E1 do pokładu 703/1 na poziom 1000 m i dalej drogami wentylacyjnymi, pomiędzy poziomami 1000 m i 600 m oraz na poziomie 600 m do szybu wentylacyjnego „Powietrzny V”.

W dniu 26.08.2015 r. na zmianie I (konserwacyjnej), rozpoczynającej się o godzinie 600, zaplanowano do wykonania między innymi roboty strzałowe, mające na celu wymuszenie zawału skał stropowych w chodniku 7a-E1 w pokładzie 703/1, za linią frontu ściany. O godzinie 1042 wykonano roboty strzałowe w 3 otworach o długości 3,5 m każdy, przy użyciu 6 kg materiału wybuchowego typu Emulinit PM oraz 3 górniczych zapalników elektrycznych metanowych 0,45A-3mCu jednozwłocznych, w oparciu o metrykę strzałową, zatwierdzoną przez kierownika działu górniczego. Gotowość do wykonania robót strzałowych, została zgłoszona dyspozytorowi metanometrii o godz. 1030, natomiast około 1042 nastąpiło odpalenie ładunków.

Po wykonanych robotach strzałowych analizator tlenku węgla, zabudowany w chodniku 7a-E1 w pokładzie 703/1 w odległości ok. 15 m od pochylni 1200-E1, zaczął rejestrować gwałtowny wzrost stężeń tlenku węgla osiągając około godziny 1110 maksymalną wartość 480 ppm. Czujniki metanometrii automatycznej zabudowane w rejonie skrzyżowania ściany VIII-E1 z chodnikiem 7a-E, w tym czasie zarejestrowały wzrost stężeń metanu do wartości maksymalnie 1,7%. Z uwagi na fakt, że stężenia tlenku węgla zmniejszyły się tylko do 150 ppm, o godzinie 1136 kierownik ruchu zakładu górniczego rozpoczął akcję pożarową. Wyznaczono strefę zagrożenia, z której wycofano 32 pracowników. Dojście do strefy zagrożenia zostało zabezpieczone 16 posterunkami obstawy. Głównym celem akcji było wyizolowanie rejonu ściany trzema tamami o konstrukcji przeciwwybuchowej. W akcji brały udział zastępy własne, dyżurujące z OSRG w Wodzisławiu Śląskim oraz z kopalń: „Chwałowice”, „Jankowice” i „Marcel”. W dniu 29.08.2015 r., o godzinie 2350, kierownik akcji ratowniczej podjął decyzję o zakończeniu akcji pożarowej.

Dalsze prace w otoczeniu otamowanej przestrzeni będą prowadzone na zasadach akcji profilaktycznej zatwierdzonych przez KRZG.

W związku z zaistniałym pożarem nie doszło do wypadku.

Akcję pożarową nadzorowali pracownicy inspekcyjno-techniczni OUG w Rybniku.

Akcja pożarowa została zakończona w dn. 29.08.2015 r. o godz. 2350.

Prawdopodobną przyczyną pożaru było szczelinowe zapalenie metanu, w czasie wykonywania robót strzałowych.

W związku z zaistniałym pożarem, Dyrektor OUG w Rybniku, nakazał:

1. Decyzją z dnia 26.08.2015 r. – wstrzymać ruch zakładu górniczego w KW S.A. Oddział KWK „Rydułtowy-Anna” w Rydułtowach, w części dotyczącej użytkowania następujących środków strzałowych:

  • materiału wybuchowego - Emulinit PM partia nr 69/15 z dnia 20.07.2015 r.,
  • górniczych zapalników elektrycznych metanowych 0,45A-3mCu partia 134/15 z dnia 17.07.2015 r.,

do czasu sprawdzenia prawidłowości rozwiązań technicznych, zastosowanych przy wykonywaniu robót strzałowych w dniu 26.08.2015 r., mających na celu wymuszenie zawału skał stropowych w chodniku 7a-E1, w pokładzie 703/1, za linią frontu  ściany VIII-E1, w tym zastosowanych środków strzałowych, w aspekcie zaistniałego zdarzenia, przez specjalistyczną jednostkę.

2. Decyzją z dnia 28.08.2015 r. - sprawdzić prawidłowość rozwiązań technicznych zastosowanych przy wykonywaniu robót strzałowych w dniu 26.08.2015 r., mających na celu wymuszenie zawału skał stropowych w chodniku 7a-E1, w pokładzie 703/1, za linią frontu ściany VIII-E1, w tym zastosowanych środków strzałowych, tj.:

  • materiału wybuchowego - Emulinit PM, partia nr 69/15 z dnia 20.07.2015 r.,
  • górniczych zapalników elektrycznych metanowych 0,45A-3mCu o zwłoce nr 5, partia 134/15 z dnia 17.07.2015 r.,

przez wyspecjalizowaną jednostkę.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Rybniku.

do góry