26.10.2012

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 5.11.2012r.

I N F O R M A C J A Nr 68/2012/EW

o pożarze endogenicznym, zaistniałym w dniu 26.10.2012 r. około godziny 530 w KWK „Kazimierz-Juliusz” Sp. z o.o. w Sosnowcu, w pochylni 40 transportowej w pokładzie 510 na poziomie IV (-306 m).

Pokład 510, o miąższości do 16 m i nachyleniu około 20°, zaliczony został do I kategorii zagrożenia metanowego, klasy „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego oraz V grupy skłonności węgla do samozapalenia.

Pochylnie 40 transportową wykonano w środkowej części pokładu 510 do celów odstawczo-transportowych dla ścian, eksploatowanych warstwowo w tym rejonie. W stropie wyrobiska zalegało około 4 m węgla, a w spągu około 6 m. W trakcie drążenia pochylni ze względu na pogorszone warunki stropowe i opady stropu, między obudową a wyłomem nad obudową, wykonywano kaszty drewniane. W czerwcu br. zakończono eksploatację ścianą 229 w ostatniej przyspągowej warstwie pokładu 510 i wyłączono pole eksploatacyjne tej ściany z sieci wentylacyjnej poprzez podsadzenie. W utrzymywanych wyrobiskach, w otoczeniu prowadzonej eksploatacji, w tym w pochylni 40 prowadzono likwidację urządzeń odstawy urobku i transport materiałów. Rejon czynnych wyrobisk monitorowany był czujnikami automatycznego pomiaru tlenku węgla, zabudowanymi w utrzymywanych odcinkach wyrobisk przyścianowych.

W dniu 24.10.2012 r. zarejestrowano wzrost stężeń tlenku węgla w przepływowym prądzie powietrza do wartości 15ppm. W pochylni 40 transportowej, w strefie uskoku o zrzucie około 3,0 m, zawartość tlenku węgla za obudową wynosiła około 50ppm. Przystąpiono do miejscowego schładzania poprzez zatłaczanie wody do stropu wyrobiska. Działania te nie przyniosły pozytywnych efektów. W dniu 26.10.2012 r. około godziny 530, czujniki CO w prądzie powietrza płynącego z pochylni 40 zarejestrowały wzrost zawartości tlenku węgla do 130ppm. Kierownik ruchu zakładu górniczego podjął decyzję o wycofaniu pracowników (68 osób) z zagrożonego rejonu i rozpoczął prowadzenie akcji ratowniczo-gaśniczej. Plan likwidacji zagrożenia przewidywał wyłączenie zagrożonego rejonu z sieci wentylacyjnej poprzez wykonanie dwóch korków podsadzkowych.

W dniu 28.10.2012 r. o godzinie 1115 kierujący akcją, po wykonaniu korków podsadzkowych oraz ustabilizowaniu się składu atmosfery w otoczeniu zagrożonego rejonu, zakończył akcję pożarową.

Akcja nadzorowana była w sposób ciągły przez Okręgowy Urząd Górniczy w Katowicach, przy współudziale specjalistów Wyższego Urzędu Górniczego.

Prawdopodobną przyczyną pożaru było samozapalenie się spękanego węgla pokładu 510 w otoczeniu pochylni 40 transportowej.

W związku z zaistniałym pożarem, Dyrektor OUG w Katowicach wydał decyzję nakazując:

  1. Niezwłocznie przeprowadzić szczegółową analizę rejonu zakończonej akcji pożarowej w pokładzie 510, w aspekcie wykluczenia możliwości migracji gazów z otamowanej przestrzeni do czynnych wyrobisk oraz ustalić zakres ciągłej kontroli parametrów i składu powietrza w tych wyrobiskach.
  2. Dalsze prace związane z likwidacją zagrożenia pożarowego w otoczeniu rejonu wyłączonego z sieci wentylacyjnej kopalni, prowadzić w oparciu o dokumentację prac profilaktycznych, zatwierdzoną przez kierownika ruchu zakładu górniczego.
  3. Niezwłocznie uregulować w obowiązującym trybie uzupełnienie planu ruchu kopalni w związku z powstałym polem pożarowym.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.

do góry