26 11 2016

Wyższy Urząd Górniczy

Departament Górnictwa

Otworowego i Wiertnictwa                                                                                                                                                                        Katowice, dnia 8 grudnia 2016 r.

 

INFORMACJA Nr 62/2016/EW

w sprawie pożaru i wypadku lekkiego – poparzenia ciała zaistniałego w dniu 26.11.2016 r., ok. godziny 1415, w zakładzie wykonującym roboty geologiczne Exalo Drilling S.A., Plac Staszica 9, 64-920 Piła – Dywizja Serwisów Region Południe na wiertni Załazie-3, któremu uległ pracownik zakładu zatrudniony na stanowisku kierownika wiertni, lat 34, pracujący w zakładzie wykonującym roboty geologiczne 8 lat.

Pożar zaistniał podczas prowadzenia prac rekonstrukcyjnych w odwiercie związanych z wymianą płynu złożowego na płuczkę obiegową. Sposób prowadzenia prac ujęty został w „Ramowym projekcie technicznym rekonstrukcji odwiertu Załazie – 3 etap I”. Płyn złożowy wytłaczany był przy wykorzystaniu agregatu cementacyjnego CA-320 do otwartego zbiornika zrzutowego o poj. 16 m³. Po wytłoczeniu do zbiornika stalowego ok. 6-8 m³ płynu nastąpił wybuch mieszaniny węglowodorów. Przebywający w pobliżu zbiornika kierownik wiertni doznał poparzeń dłoni, twarzy oraz tylnej części kończyn dolnych. Poszkodowany samodzielnie opuścił strefę zagrożenia, ugasił palącą się na nim odzież ochronną, po czym podjął działania ratownicze, wydając załodze stosowne polecenia dotyczące ograniczenia skutków pożaru. Wezwane jednostki straży pożarnej przybyły na miejsce zdarzenia ok. godz. 1450. Pożar został ugaszony ok. godz. 1540, natomiast akcja gaśnicza zakończona została ok. godz. 1612.

Wezwana na miejsce wypadku załoga pogotowia ratunkowego podjęła dalsze czynności zabezpieczenia. Poszkodowany został przewieziony na Oddział Chirurgii Szpitala w Przemyślu.

W toku oględzin miejsca pożaru stwierdzono uszkodzenia następujących podzespołów:

  • sita płuczkowe - uszkodzenie części metalowych oraz elektrycznych,
  • podesty robocze wokół sit – deformacja,
  • powłoki boczne ścian zbiornika zrzutowego i roboczego - opalenie,
  • oplandekowanie bocznej ściany szybu - spalenie,
  • węże ciśnieniowe agregatu i wąż spustowy od degazatora - spalenie,
  • boczna część agregatu cementacyjnego - opalenie.

Nie stwierdzono uszkodzeń elementów urządzenia wiertniczego oraz głowicy eksploatacyjnej. 

Prawdopodobną przyczyną pożaru był zapłon lotnych frakcji węglowodorów podczas pracy agregatu cementacyjnego CA-320, znajdującego się w pobliżu zbiornika, natomiast przyczyną wypadku - oparzenia kierownika wiertni - było oddziaływanie wysokiej temperatury.

W związku z zaistniałym pożarem i wypadkiem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego
w Krośnie w dniu 27.11.2016 r. wstrzymał ruch zakładu górniczego w części dotyczącej prowadzenia robót związanych z wytłaczaniem płynu złożowego z odwiertu z wykorzystaniem uszkodzonych podczas pożaru podzespołów urządzenia wiertniczego Cardwell KB-200C oraz agregatu cementacyjnego Nr rej. PP 1597E, do czasu przywrócenia ich stanu technicznego do zgodnego z dokumentacją techniczno-ruchową i ponownego zezwolenia na oddanie do ruchu przez KRZ.

Ponadto nakazał :

  1. Przed podjęciem dalszych prac rekonstrukcyjnych w odwiercie Załazie-3:
  • dokonać oceny i analizy zagrożeń występujących podczas wytłaczania z odwiertu płynu złożowego zawierającego frakcje lekkich węglowodorów ciekłych w szczególności w aspekcie ustalenia przez Kierownika Ruchu Zakładu stref zagrożenia pożarowego oraz wybuchem, a także urządzeń do zatłaczania i odbioru płynu złożowego,
  • uzupełnić „Ramowy projekt techniczny rekonstrukcji odwiertu Załazie – 3 etap I” o zagadnienia związane z bezpiecznym prowadzeniem prac w odwiercie uwzględniając wyniki analizy i oceny, o których mowa powyżej.
  1. Zapoznać załogę wiertni Załazie-3 z przyczynami i okolicznościami pożaru węglowodorów w zbiorniku zrzutowym oraz wypadku oparzenia fragmentów ciała pracownika.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Krośnie.

do góry