27 11 2020

Wyższy Urząd Górniczy

         Departament

Warunków Pracy i Szkolenia      Katowice, dnia  4 sierpnia 2021 r.

INFORMACJA Nr 52/2020/EW

w sprawie wypadku zbiorowego - 3 wypadki powodujące czasową niezdolność do pracy - zaistniałego w dniu 27.11.2020 r. o godzinie 134, w wyniku samoistnego wstrząsu górotworu o energii 3x106J, w PGG S.A. Oddział KWK Mysłowice - Wesoła w Mysłowicach. 

Wypadek zbiorowy zaistniał w pochylni 411a w pokładzie 416 w partii A zachód na poziomie 665 m, stanowiącej wyrobisko przyścianowe dla ściany 411.

Ściana 411 prowadzona była systemem poprzecznym z zawałem stropu, w pokładzie 416 zaliczonym do drugiego stopnia zagrożenia tąpaniami, czwartej kategorii zagrożenia metanowego i klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. Ściana przewietrzana tzw. systemem na „U”, usytuowana była pomiędzy pochylnią 411a, stanowiącą wyrobisko odstawczo-transportowe - doprowadzające powietrze do ściany, a pochylnią 411 - odprowadzającą powietrze ze ściany. W wyrobiskach tych wyznaczone były strefy szczególnego zagrożenia tąpaniami na długości nie mniejszej niż 60 m od frontu ściany. Do dnia 27.11.2020 r. ściana 411 uzyskała średni postęp około 73,0 m, a jej front znajdował się w odległości około 909,5 m od planowanej linii zatrzymania.

W dniu 26.11.2020 r. na zmianie nocnej, osoba dozoru ruchu mechanicznego MMUD, skierowała w rejon ściany 411 pracowników tego oddziału, w celu prowadzenia prac konserwacyjnych. W trakcie gdy dwóch pracowników oddziału MMUD przygotowywało stanowisko pracy w pochylni 411a, przed strefą szczególnego zagrożenia tąpaniami, a osoba dozoru ruchu kontrolowała ich miejsce pracy, o godzinie 134 nastąpił wstrząs górotworu o energii wstępnie określonej jako 3x105J, a następnie zweryfikowanej przez Zakład Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach do wartości 3x106J. Epicentrum wstrząsu zostało zlokalizowane w odległości około 10 m za frontem ściany 411 i około 45 m na wschód od pochylni 411a. W strefie szczególnego zagrożenia tąpaniami w Pochylni 411a wystąpiło odprężenie górotworu: na długości około 30 m nastąpiła deformacja obudowy, lokalne uszkodzenie opinki stropu, przewrócenie stojaków typu Valent podbudowujących podciąg drewniany i zaniżenie wysokości wyrobiska maksymalnie do 1,5 m. Skutkami wstrząsu objętych zostało dwóch pracowników oraz osoba dozoru ruchu, przebywających w pochylni 411a, przed strefą szczególnego zagrożenia tąpaniami w wyniku czego ulegli oni wypadkom. Poszkodowani z zagrożonego rejonu wyszli o własnych siłach, razem z pozostałą załogą zatrudnioną w rejonie ściany 411. Rejon ściany został zabezpieczony przed wejściem osób postronnych.

W związku z zaistniałym wstrząsem i wypadkiem zbiorowym nie prowadzono akcji ratowniczej.

Według ustaleń przyczyną wypadku zbiorowego było oddziaływanie skutków wstrząsu górotworu o energii 3x106J na pracowników zatrudnionych w pochylni 411a w pokładzie 416 w partii A zachód na poziomie 665 m.

W związku z zaistniałym zdarzeniem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach nakazał:

I. Wstrzymać ruch zakładu górniczego w części dotyczącej: 

  1. wykonywania prac w rejonie ściany 411 w pokładzie 416 w partii A zachód na poziomie 665 m,
  2. dalszej eksploatacji pokładu 416 w partii A zachód na poziomie 665 m,

do czasu:

  1. ustalenia sposobu dalszego bezpiecznego prowadzenia robót w rejonie ściany 411 w oparciu o ustalenia kopalnianego zespołu ds. tąpań w składzie poszerzonym o specjalistów ds. tego zagrożenia,
  2. usunięcia skutków zaistniałego odprężenia w sposób i na zasadach określonych przez kierownika ruchu zakładu górniczego na podstawie opinii kopalnianego zespołu ds. tąpań w składzie poszerzonym o specjalistów ds. tego zagrożenia. 

II. W oparciu o opinię  tego zespołu, określić w projekcie technicznym eksploatacji pokładu 416 w partii A zachód na poziomie 665 m ścianą 411, sposób zabezpieczenia przed zagrożeniem tąpaniami, przy uwzględnieniu faktu zaistnienia odprężenia w tym wyrobisku, w aspekcie konieczności:

  • zastosowania metod ograniczania zagrożenia adekwatnych do istniejącego i przewidywanego stanu zagrożenia tąpaniami,
  • określenia sposobu wzmocnienia obudowy, adekwatnego do istniejącego i przewidywanego stanu zagrożenia tąpaniami,
  • wyznaczenia stref szczególnego zagrożenia tąpaniami we wszystkich miejscach, w których występuje duże prawdopodobieństwo skutków odprężenia i tąpnięć.

III. Dokonać sprawdzenia, na zasadach określonych przez kierownika ruchu zakładu górniczego, stanu technicznego maszyn i urządzeń odstawy urobku ze ściany 411 eksploatowanych w Pochylni 411a.IV. Zapoznać załogę zakładu górniczego z okolicznościami i przyczynami zaistniałego zdarzenia.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.

do góry