27 11 2020

Wyższy Urząd Górniczy
         Departament
Warunków Pracy i Szkolenia                           Katowice, dnia  23  grudnia 2020 r.

INFORMACJA Nr 53/2020/EW

w sprawie wypadku zbiorowego (2 wypadki powodujące czasowa niezdolność do pracy) - zaistniałego w dniu 27.11.2020 r. o godzinie 1330, w wyniku wstrząsu górotworu o energii 7x104J w PGG S.A. Oddział KWK Murcki - Staszic w Katowicach.

Wypadek zaistniał w Pochylni wentylacyjnej z 510/S do 501/S, w polu „S” na poziomie 900 m. Wyrobisko zostało zaprojektowane jako wentylacyjno-transportowe dla ściany 20/510/S, w sąsiedztwie dwóch uskoków o zrzutach około h=2,7 m i h=5,5 m, uskoku Kłodnickiego o zrzucie około h=40 m oraz w zasięgu wpływu resztki R-1S wytworzonej w pokładzie 510 i resztki R-3S wytworzonej w pokładzie 501. Pokłady 501 i 510 w tym rejonie zostały zaliczone do drugiego stopnia zagrożenia tąpaniami i czwartej kategorii zagrożenia metanowego. Pochylnia wentylacyjna z 510/S do 501/S, o wysokości około 3,8 m, szerokości około 6 m i nachyleniu około 6o, przewietrzana wentylacją odrębną kombinowaną, drążona była z zastosowaniem kombajnu chodnikowego typu R-130, na początkowym odcinku o długości 300 m w środkowej  warstwie pokładu 501, po czym na odcinku 98 m w interwale skalnym pomiędzy pokładem 501 i 510, a następnie na odcinku 100 m w przystropowej warstwie pokładu 510.

Do dnia 27 listopada 2020 r., wydrążono 489 m wyrobiska, do wykonania pozostało 6 m.

W dniu 27.11.2020 r. na zmianie, rozpoczynającej się o godzinie 1200, sztygar zmianowy oddziału GRP-4 skierował  do Pochylni wentylacyjnej z 510/S do 501/S pięcioosobową brygadę pracowników do prac związanych ze spągowaniem wyrobiska i zabudową w przodku dodatkowych odrzwi obudowy typu ŁPzm/V32/4/6,0x3,8, między już zabudowane odrzwia obudowy typu ŁP12/V32/4/A. O godzinie 1330, w trakcie przygotowywania przez pracowników miejsca pracy, wystąpił wstrząs górotworu o energii 7x104J, którego epicentrum zlokalizowano w odległości około 25 m na południe i około 70 m na zachód od czoła przodka. W wyniku wstrząsu, nastąpiło lokalne wypiętrzenie spągu, deformacja trasy przenośnika skat E-180W, lokalne uszkodzenie opinki oraz przewrócone zostały stojaki stanowiące wzmocnienie obudowy w strefie szczególnego zagrożenia tąpaniami. Skutkami wstrząsu objętych zostało dwóch pracowników, w wyniku czego ulegli oni wypadkom. Po zaistnieniu zdarzenia jeden z poszkodowanych wycofał się o własnych siłach, a drugiego wytransportowano na noszach. Poszkodowani, po przebadaniu przez lekarza w punkcie opatrunkowym, zostali przewiezieni do Górnośląskiego Centrum Medycznego w Katowicach Ochojcu. Rejon Pochylni wentylacyjnej z 510/S do 501/S został zabezpieczony przed wejściem osób postronnych.

W dniu 1.12.2020 r. przeprowadzono oględziny rejonu i stwierdzono, że w wyniku wstrząsu na odcinku 8 m Pochylni wentylacyjnej z 510/S do 501/S, zlokalizowanym w odległości około 20 m od przodka, nastąpiło lokalne wypiętrzenie spągu na wysokość do około 0,8 m, deformacja trasy przenośnika skat E-180W, lokalne uszkodzenie opinki oraz przewrócone zostały stojaki stanowiące wzmocnienie obudowy w strefie szczególnego zagrożenia tąpaniami.

Według wstępnych ustaleń, przyczyną wypadku zbiorowego było oddziaływanie skutków wstrząsu górotworu o energii 7x104J na pracowników zatrudnionych w Pochylni wentylacyjnej z 510/S do 501/S.

W związku z zaistniałym wypadkiem zbiorowym Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach nakazał:

  1. Wstrzymać ruch zakładu górniczego, w części dotyczącej wykonywania prac w Pochylni wentylacyjnej z 510/S do 501/S w pokładzie 510 na poziomie 900 m, do czasu przeprowadzenia oględzin miejsca wypadku zbiorowego.
  2. Przeprowadzić analizę stanu zagrożenia tąpaniami oraz metanowo - wentylacyjno - pożarowego w rejonie Pochylni wentylacyjnej z 510/S do 501/S w pokładzie 510 na poziomie 900 m przez kopalniany zespół ds. rozpoznawania i zwalczania zagrożeń oraz ustalić warunki i zasady wejścia do Pochylni wentylacyjnej z 510/S do 501/S w pokładzie 510 na poziomie 900 m w sytuacji szczególnej konieczności wykonania prac zabezpieczających.
  3. Podjąć działania organizacyjno-techniczne, do czasu przeprowadzenia oględzin w okresie wstrzymania prac w wyrobisku, które powinny polegać na skutecznym zabezpieczeniu dostępu do rejonu Pochylni wentylacyjnej z 510/S do 501/S oraz ustaleniu zasad ciągłego monitorowania i analizowania stanu zagrożeń tąpaniami oraz wentylacyjno - metanowo - pożarowego w tym rejonie w oparciu o ustalenia kierownika ruchu zakładu górniczego dokonane na podstawie opinii odpowiedniego kopalnianego zespołu ds. zagrożeń.
  4. Dokonać ustaleń warunków bezpieczeństwa umożliwiających dokonanie oględzin w przedmiotowym rejonie.
  5. Przed wznowieniem robót górniczych w pochylni wentylacyjnej z 510/S do 501/S, w polu S, na poziomie 900 m:
  • określić sposób dalszego bezpiecznego prowadzenia robót w tym wyrobisku w oparciu o ustalenia kopalnianego zespołu ds. tąpań w składzie poszerzonym o specjalistów ds. tego zagrożenia,
  • ustalić sposób usunięcia skutków zaistniałego wstrząsu w sposób i na zasadach określonych przez kierownika ruchu zakładu górniczego na podstawie opinii kopalnianego zespołu ds. tąpań w składzie poszerzonym o specjalistów ds. tego zagrożenia,
  • określić w projekcie technicznym drążenia Pochylni wentylacyjnej z 510/S do 501/S, w polu S, na poziomie 900 m wraz z aneksami, sposób zabezpieczenia przed zagrożeniem tąpaniami, przy uwzględnieniu faktu zaistnienia przedmiotowego wstrząsu w tym wyrobisku, w aspekcie konieczności zastosowania metod ograniczania zagrożenia tąpaniami oraz sposobu wzmocnienia obudowy adekwatnych do istniejącego i przewidywanego stanu zagrożenia tąpaniami,
  • dokonać sprawdzenia, na zasadach określonych przez kierownika ruchu zakładu górniczego, stanu technicznego maszyn i urządzeń odstawy urobku z Pochylni wentylacyjnej z 510/S do 501/S, w polu S, na poziomie 900 m.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.

do góry