27 02 2018

Wyższy Urząd Górniczy

          Departament

Warunków Pracy i Szkolenia                                                                         

 Katowice, dnia 9 marca 2018 r.

 

INFORMACJA Nr 12/2018/EW

o niebezpiecznym zdarzeniu - zawale do którego doszło w dniu 27 lutego 2018 r. na skrzyżowaniu chodnika W‑169 z przecinką 65, w rejonie wiązki wyrobisk T,W-169,169a,b, drążonych przez oddział G-5 firmy PeBeKa S.A. w KGHM Polska Miedź SA O/ZG „Rudna”.

Do zawału doszło na skrzyżowaniu chodnika W-169 z przecinką 65, w rejonie wiązki pięciu chodników, drążonej przez oddział G-5 firmy PeBeKa S.A. w Lubinie w kierunku szybu GG-1, dla udostępnienia złoża w obszarze górniczym „Głogów Głęboki Przemysłowy” w KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Rudna”. Górotwór w otoczeniu wiązki chodników został rozpoznany dwoma otworami wiertniczymi Jm09 H-4 oraz Jm09 H-3. Przodki chodników, zbliżały się do Fleksury Jakubowa – struktury geologicznej kojarzonej z możliwością występowania pułapek gazowych. Złoże w opisywanym rejonie wykształcone jest w formie pseudopokładu o rozciągłości NW-SE i upadzie od 2º do 4º na NE. Spąg wyrobisk prowadzony był w szarych piaskowcach, a strop po podzielności między dolomitem wapnistym, a smugowanym. Miąższość złoża waha się od 0,8 do 3,0 m. Rejon jest słabo zaangażowany tektonicznie. Występują spękania pionowe lub nachylone, o dominujących kierunkach NW-SE oraz NE-SW, wypełnione kalcytem, anhydrytem, gipsem lub substancją ilastą. Wyrobiska o wysokości 3,2 m zabezpieczane były obudową kotwową wklejaną (na całej długości) o długości żerdzi 1,8 m, w siatce 1,5 x 1,5 m.

W dniu 27.02.2018 r., około godziny 1315 sztygar zmianowy stwierdził nagromadzenie materiału skalnego wypełniającego skrzyżowanie chodnika W‑169 oraz przecinki 65 oraz wyrwę w stropie o wymiarach około 7 x 7 m i wysokości około 3 m. Na polecenie Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu, KRZG wstrzymał postęp przodków wiązki i ruch w ich bezpośrednim sąsiedztwie do czasu przeprowadzenia oględzin. Podczas oględzin przeprowadzonych przez OUG we Wrocławiu w dniu 01.03.2018 r., stwierdzono zawał oraz powstanie pustki o gładkiej powierzchni. Bloczny materiał skalny z załamanego, stropu bezpośredniego był przykryty zdezintegrowanym, drobnym urobkiem w formie charakterystycznych, cienkich płatków. Struktura nagromadzonego materiału skalnego oraz pęknięcie stropu w osi wyrobiska wskazywały na przerwanie prawidłowo skotwionej półki skalnej stanowiącej strop wyrobiska.

Po przeprowadzeniu oględzin miejsca zdarzenia przez Okręgowy Urząd Górniczy we Wrocławiu w dniu 01.03.2018r. i dokonanej ocenie charakteru i skutków zjawiska, zakwalifikowano je jako zawał wywołany prawdopodobnie zjawiskiem gazogeodynamicznym. W kontrolowanych wyrobiskach wiązki jak i w powstałej pustce w stropie nie stwierdzono nagromadzenia gazów szkodliwych ani trujących. Pomiary zostały wykonane przyrządem typu Dräger.

Z uwagi na zaistniałą sytuację Dyrektor OUG we Wrocławiu nakazał:

wstrzymać ruch zakładu górniczego KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Rudna w części dotyczącej drążenia wiązki chodników T,W-169 do czasu:

  • szczegółowego udokumentowania fotograficznego, geologicznego i mierniczego miejsca zdarzenia oraz pobrania prób skał do zbadania ich gazonośności,
  • ustalenia przez kierownika ruchu zakładu górniczego zakresu i zasad dodatkowego rozpoznania struktury geologicznej górotworu w strefie drążenia chodników,
  • zabezpieczenia miejsca zdarzenia na zasadach ustalonych przez kierownika ruchu zakładu górniczego,
  • ustalenia przez kierownika ruchu zakładu górniczego zasad i rygorów prowadzenia robót w rejonie drążonych chodników, zawierających sposób rozpoznawania i zwalczania zagrożenia wyrzutowego skojarzonego z zagrożeniem zawałowym, uwzględniających ustalenia połączonych Zespołów ds. zagrożeń oraz wnioski i opinie uzyskane przez KGHM Polska Miedź SA od instytucji opiniodawczych analizujących zdarzenia gazogeodynamiczne odnotowane:
    • w O/ZG „Rudna” w dniu 06.09.2009 r. w przodku chodnika T-169a
    • w O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” w dniu 26.08.2015 r. w wiązce T,W-359 drążonej od strony szybu SW-4,
  • dokonania przez połączone Zespoły KGHM Polska Miedź SA: Zespół ds. Wentylacji i Klimatyzacji Kopalń oraz Zespół ds. Zwalczania Tąpań i Zawałów analizy sytuacji geologiczno–górniczej oraz stanu zagrożenia gazowego i skojarzonego z nim zagrożenia zawałowego w rejonie wiązki chodników T,W-169 oraz zaopiniowania opracowanych przez KRZG zasad i rygorów prowadzenia robót w rejonie chodników T,W‑169.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu.

do góry