27.04.2009

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 29.04.2009 r.

I N F O R M A C J A Nr 24/2009/EW

w sprawie wypadku lekkiego poparzenia łukiem elektrycznym, zaistniałego w Kopalni Kruszywa Rajsko, któremu uległ w dniu 27.04.2009 r. około godziny 1200 elektromonter, lat 51, pracujący w górnictwie 14 lat.

Wypadek miał miejsce w rozdzielni głównej niskiego napięcia 0,4 kV zlokalizowanej w budynku przy stacji transformatorowej słupowej napowietrznej typu STS20/400. Zasilanie zakładu górniczego stanowiła linia napowietrzna SN 15 kV, wykonana przewodami AFL-6 35 mm2, oraz transformator olejowy typu TONb 400/20 o mocy 400 kVA wraz z jednosekcyjną rozdzielnią 0,4 kV, zbudowaną z trzech pól rozdzielczych o budowie zamkniętej i z szaf sterowniczych. Pole rozdzielcze nr 1, przeznaczone do zasilania baterii kondensatorów, wyposażone było w aparaturę elektryczną oraz wyłącznik mocy typu APU-15/400-III.

W dniu 27.04.2009 r. na zmianie „A”, trwającej od godziny 600 do 1400, do prac związanych z przeglądem wyłącznika mocy typu APU-15/400-III w polu nr 1 skierowany został elektromonter, który wyłączył zasilanie rozdzielni głównej niskiego napięcia, a następnie nakazał przywrócić zasilanie. Około godziny 1200, w trakcie załączania wyłącznika mocy, doszło do zwarcia łukowego na wyłączniku mocy, w wyniku którego elektromonter doznał poparzenia II stopnia skóry głowy i ręki prawej.

Po wypadku elektromonter został przewieziony do Szpitala w Oświęcimiu, a następnie po udzieleniu medycznej pomocy, został skierowany do lekarza pierwszego kontaktu.

Na podstawie dotychczasowych ustaleń, przyczyną poparzenia łukiem elektrycznym elektromontera, było wykonywanie czynności kontrolnych wyłącznika mocy typu APU-15/400-III pod napięciem, niezgodnie z zasadami i metodami obowiązującymi przy pracach z urządzeniami elektroenergetycznymi.

W związku z zaistniałym wypadkiem, Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach decyzją z dnia 27.04.2009 r. nakazał:
Wstrzymać ruch zakładu górniczego, w części dotyczącej rozdzielni głównej niskiego napięcia, do czasu:

  • wymiany wyłącznika mocy typu APU-15/400-III i aparatury zabezpieczeniowej pola zasilającego baterię kondensatorów w rozdzielni wraz z aparaturą zabezpieczeniową napowietrznej linii energetycznej SN 15 kV zasilającej zakładową stację transformatorową słupową napowietrzną typu STS 20/400,
  • doprowadzenia aparatury elektrycznej pola rozdzielczego, zasilającego baterię kondensatorów, do stanu zgodności z DTR,
  • usunięcia skutków zwarcia w komorze pola rozdzielczego,
  • dokonania komisyjnego odbioru technicznego pola rozdzielczego, przez komisję powołaną przez kierownika ruchu zakładu górniczego.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.

do góry