27 05 2020

Wyższy Urząd Górniczy
Departament
Warunków Pracy i Szkolenia
Katowice, dnia 30 września 2020 r.

INFORMACJA Nr 15/2020/EW

o wypadku ciężkim, do którego doszło w dniu 27.05.2020 r. o godz. 2053, w chodniku T‑145 pomiędzy przecinkami P-6 i P-7, w Komorze Maszyn Ciężkich C-60 w budowie, w KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” w Kaźmierzowie, któremu uległ spawacz firmy zewnętrznej PeBeKa S.A.

Do wypadku doszło w rejonie oodziału GG-6, w odległości około 2,4 km na południowy wschód od szybu SG-1, podczas montażu siatek zabezpieczających strop i ociosy wyrobiska T-145, pomiędzy przecinkami P-6 i P-7, mającego stanowić przyszły kanał remontowo-montażowy oddziału C-60. Roboty prowadzone były przez podmiot PeBeKa S.A. wykonujący w zakresie swojej działalności zawodowej określone czynności w ruchu zakładu górniczego.

Chodnik T-145 o pierwotnej wysokości 7,0 m i szerokości ok. 10 m pod stropem, został wykonany w latach 2015-2017 w złożu rud miedzi na głębokości 1000 m. Strop chodnika zabezpieczony został obudową kotwową typu RM‑20 o długości 2,2 m, w siatce kotwienia 1,0 m × 1,0 m. W ramach przygotowania wyrobiska dla potrzeb projektowanych Komór Maszyn Ciężkich, na stropie i ociosie wyrobisk zakładano elastyczne siatki do wklejonych w górotwór zawiesi. W osi wybetonowanego spągu wyrobiska wykonany był kanał remontowy o szerokości 1,2 m, głębokości 1,5 m i długości 32 m, na którego krawędziach zamontowana została rama umożliwiająca ułożenie desek lub krat stalowych zabezpieczających otwór kanału.

W dniu 27.05.2020 r., na zmianie III WSP, rozpoczynającej się od godz. 1850  zespół dwóch pracowników z firmy PeBeKa S.A. miał za zadanie przymocowanie siatek elastycznych typu PES-SS, do zabudowanych w stropie zawiesi. Prace wykonywane były na wysokości 3,6 m z rusztowania przesuwnego. Wskutek przemieszczenia się rusztowania jedno z kół znalazło się w niezabezpieczonym kanale powodując przewrócenie rusztowania oraz upadek przebywającego na rusztowaniu spawacza na spąg. Poszkodowany, po udzieleniu pierwszej pomocy przez współpracowników, został wydany na powierzchnię oraz przewieziony do Szpitala Powiatowego w Głogowie.

Przyczyną wypadku ciężkiego było uderzenie poszkodowanego o elementy przewracającego się rusztowania oraz upadek z wysokości około 3,4 m na wybetonowany spąg wyrobiska. 

Do wypadku przyczyniły się:

  • zastosowanie rusztowania przejezdnego na podłożu o spadku większym niż dopuszczalny,
  • niesprawność hamulców wszystkich czterech kół,
  • zmontowanie rusztowania niezgodnie z instrukcją montażu.

W związku z wypadkiem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu wydał decyzję wstrzymującą ruch zakładu górniczego KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” w Kaźmierzowie, w części dotyczącej eksploatacji:

  • rusztowania typu STABILO System Seria 500 (brak numeru fabrycznego) wyprodukowanego przez KRAUSE-Werk, odebranego protokołem odbioru z dnia 07.04.2020 r. zainstalowanego w Komorze Maszyn Ciężkich C-60 w budowie, ze względu na nieprawidłowy stan techniczny polegający na braku działających hamulców rolek jezdnych oraz powyginaną konstrukcję stalową, do czasu przeprowadzenia przez właściwą jednostkę oceny wpływu powyższych nieprawidłowości na wypadek,
  • usunięcia powstałych uszkodzeń, po przeprowadzeniu oceny przez właściwą jednostkę, oraz doprowadzenia jej do właściwego stanu technicznego zgodnego z dokumentację techniczno-ruchową producenta, a także dokonania odbioru technicznego i uzyskaniu wymaganego zezwolenia na oddanie jej do ruchu.

oraz nakazującą Kierownikowi Ruchu Zakładu Górniczego ustalić bezpieczny sposób przetransportowania rusztowania typu STABILO System Seria 500 (brak numeru fabrycznego) wyprodukowanego przez KRAUSE-Werk, odebranego protokołem odbioru z dnia 07.04.2020 r. zainstalowanego w Komorze Maszyn Ciężkich C-60 w budowie, do wyznaczonego miejsca umożliwiającego przeprowadzenie przez właściwą jednostkę oceny wpływu stanu technicznego na zaistniały wypadek.

Ponadto, Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu wydał decyzję nakazującą Przedsiębiorcy KGHM POLSKA MIEDŹ S. A. w Lubinie:

  • przeprowadzić, przez właściwą jednostkę ocenę wpływu stanu technicznego a w szczególności niedziałających hamulców rolek jezdnych oraz powyginanej konstrukcji stalowej rusztowania typu STABILO System Seria 500 (brak numeru fabrycznego), wyprodukowanego przez KRAUSE-Werk, odebranego protokołem odbioru z dnia 07.04.2020 r. zainstalowanego w Komorze Maszyn Ciężkich C‑60 w budowie, na zaistniały wypadek, a także w aspekcie jego wykonania w zgodności z obowiązującymi przepisami i dokumentacją techniczną producenta,
  • przedstawić Dyrektorowi Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu sprawozdanie i wyniki z wykonanych wyżej wymienionych czynności, w terminie bezzwłocznym.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu

do góry