27.06.2009.1

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 2.07.2009 r.

I N F O R M A C J A Nr 46/2009/EW

w sprawie wdarcia się wody do wyrobisk górniczych i awarii pompowni w Kopalni Odkrywkowej Iłów „Wola Rzędzińska” należącej do LEIER POLSKA S.A. w gminie Tarnów.

Kopalnia Odkrywkowa Iłów „Wola Rzędzińska” eksploatuje złoże surowca ilastego ceramiki budowlanej „Wola Rzędzińska” w obszarze górniczym o powierzchni 0,23 km2, wyrobiskiem wgłębnym z podziałem na piętra eksploatacyjne, systemem zabierkowym z postępem frontu robót w kierunku wschodnim. Urabianie złoża następuje koparkami jednonaczyniowymi z osprzętem podsiębiernym, warstwami o miąższości do 3 m. Załadunek urobku odbywa się bezpośrednio na samochody odstawiające go na składowisko. Całkowita miąższość złoża przewidziana do eksploatacji wynosi ok. 30,5 m.

W dniu 27.06.2009 r., około godziny 130 w wyniku długotrwałych opadów atmosferycznych, zalaniu uległo wyrobisko eksploatacyjne, do którego dopłynęła wezbrana woda z rowu melioracyjnego Jesionna, przebiegającego wzdłuż wschodniej i południowej granicy terenu górniczego. W wyniku zaistniałej sytuacji nastąpiła konieczność przerwania eksploatacji oraz wyłączenia zasilania pompowni z uwagi na jej podtopienie.

Woda przedostająca się z rowu melioracyjnego Jesionna do wyrobiska spowodowała przerwanie podwyższenia drogi dojazdowej do zakładu górniczego. Podjęte zostały działania, polegające na wykonaniu koparko-spycharką awaryjnego przekopu, w celu skierowania napływającej wody poza wyrobisko. Ponadto KRZG wydał polecenie wyłączenia zasilania kopalni w energię elektryczną, które nastąpiło o godz. 130 i spowodowało wyłączenie pompy odwadniającej wyrobisko górnicze. Wysoki poziom wody w wyrobisku spowodował zalanie pomieszczenia pompowni zlokalizowanej w wyrobisku do wysokości ok. 0,30 m.

Woda napływająca do wyrobisk górniczych nie stworzyła zagrożenia dla urządzeń i pracowników zakładu górniczego. Maszyny i urządzenia zakładu górniczego zostały wycofane z zagrożonych rejonów i zabezpieczone, a teren wokół zalanych wyrobisk oznakowany był tablicami ostrzegawczymi. Fragment obwałowań rowu melioracyjnego w miejscu przelania się wody został podniesiony, a stan wody w cieku w dniu 29.06.2009 r. opadł z wysokości ok. 2,00 do ok. 0,2 m.

Przerwa w ruchu zakładu górniczego, spowodowana zalaniem wyrobisk, trwa od dnia 27.06.2009 r. od godz. 130 do nadal.
Zaistniałe zdarzenie nie wymagało ewakuacji pracowników.

Przyczyną zalania wyrobisk górniczych były długotrwałe opady deszczu, co spowodowało napływ wód opadowych z przyległych terenów i ich przelanie przez rów melioracyjny Jesionna.

Po przeprowadzeniu oględzin miejsca awarii nie stwierdzono zagrożenia dla bezpieczeństwa pracowników zakładu górniczego. Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie wydał decyzję nakazującą:

  1. wstrzymać ruch zakładu górniczego w części dotyczącej eksploatacji urządzenia: kabel zasilający pompownię odwadniającą wyrobisko wraz z urządzeniami elektrycznymi zainstalowanymi w pompowni.
  2. podjąć niezbędne środki zapobiegawcze mające na celu zabezpieczenie pompowni przed możliwością podania napięcia poprzez utrzymanie przerwy izolacyjnej na zasilaniu kabla zasilającego pompownię, poprzez wyjęcie zabezpieczeń w rozdzielnicy R-5 400/230 V.
  3. Nakazał powiadomić Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie o przywróceniu zasilania pompowni.

Przerwa w ruchu zakładu górniczego spowodowana zalaniem wyrobiska, trwała od dnia 27.06.2009 r. od godz. 130, do dnia 2.07.2009 r. do godz. 1430 (usunięta została awaria i uruchomiona pompa odwadniająca wyrobisko).

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Krakowie.

do góry