27.08.2014

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Górnictwa Otworowego
i Wiertnictwa                                                                                      Katowice, dnia 2.09.2014 r.
GOW-15/gg-105/2014

I N F O R M A C J A Nr 15/2014 śm./EW

w sprawie wypadku śmiertelnego, zaistniałego w dniu 27.08.2014r., około godziny 610 w Kopalni Węgla Kamiennego „Kazimierz-Juliusz” Sp. z o.o. w Sosnowcu, któremu uległ górnik, lat 30, pracujący w górnictwie 5 lat.

Wypadek zaistniał w podbierce 19E, w pokładzie 510 na poziomie – 123m, w partii M-3 w polu E, w oddziale G-02. Pokład 510 w tej partii zaliczony został do: I stopnia zagrożenia tąpaniami, klasy „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego, II stopnia zagrożenia wodnego oraz I kategorii zagrożenia metanowego. Podbierka 19E o wysokości ok. 2,9m i szerokości ok. 4,5m, wykonana była w obudowie stalowo-prostokątnej z rozstawem odrzwi co 1,0m, składającej się ze stropnic stalowych o profilu V25, podbudowanych trzema stojakami stalowymi typu Valent. Stabilizację odrzwi obudowy stanowiły cztery rozpory stalowe dwustronnego działania założone pomiędzy kolejnymi stropnicami. Opinkę stropu wykonano z siatek zgrzewanych, a ociosów z siatek MM przykotwionych kotwami do ociosu. Podbierka wyposażona była w „Zmechanizowany Zestaw Podporowy”, wykonany na bazie dwóch sekcji obudowy zmechanizowanej typu BMV-10, ustawionych wzdłuż osi chodnika, w podziałce pozwalającej na zabudowanie między nimi przenośnika zgrzebłowego typu PZ-1000/1 „Nowomag” z własnym układem przesuwnym.

W dniu 27.08.2014r. sztygar zmianowy nadzorujący pracę na zmianie nocnej rozpoczynającej się o godz. 030, skierował do podbierki 19E czteroosobową brygadę górników oddziału G-02, do wykonania prac związanych z przesunięciem przenośnika zgrzebłowego typu PZ-1000/1 „Nowomag.” Podczas wykonywania prac jeden z górników przebywał na trasie przenośnika zgrzebłowego „Nowomag”, między sekcjami typu BMV-10 „Zmechanizowanego Zestawu Podporowego”, w miejscu niezabezpieczonym obudową. Około godziny 610 z tego miejsca, ze stropu odspoiła się bryła węgla o wymiarach 0,8m x 0,9m x0,4m, którą górnik został uderzony w głowę, przewrócony i przygnieciony do trasy przenośnika w następstwie czego stracił przytomność. Pierwszej pomocy poszkodowanemu udzielił przodowy z pozostałymi pracownikami. Udzielanie pomocy kontynuował, od około godziny 630 lekarz, do czasu wytransportowania poszkodowanego na zrąb szybu Karol. Na zrębie szybu Karol, po przeprowadzonej akcji reanimacyjnej poszkodowanego, lekarz stwierdził zgon o godz. 745. Według wstępnej opinii lekarskiej górnik doznał urazu czaszkowo – mózgowego.

Przyczyną wypadku śmiertelnego było uderzenie, przewrócenie i przygniecenie pracownika do trasy przenośnika „Nowomag”, bryłą węgla odspojoną z niezabezpieczonego stropu między sekcjami obudowy zmechanizowanej.

W związku z zaistniałym wypadkiem śmiertelnym Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach nakazał:

I. Wstrzymać ruch zakładu górniczego w części dotyczącej:

  1. eksploatacji sekcji typu BMV-10 „Zmechanizowanego Zestawu Podporowego”, zabudowanych w podbierce 19E w pokładzie 510 na poziomie -123m do czasu:
    • przeprowadzenia (przy ustaleniu warunków bezpiecznego wykonania prac przez kierownika ruchu zakładu górniczego) dodatkowej kontroli, mającej na celu potwierdzenie sprawności technicznej układu hydraulicznego, w szczególności osłon wychylnych stropnic,
    • dokonania odbioru technicznego, a w oparciu o wyniki tego odbioru uzyskania ponownego zezwolenia kierownika ruchu zakładu górniczego na oddanie do ruchu,
  2. eksploatacji pokładu 510 podbierką 19E, do czasu zapewnienia wymaganej podporności i stabilności obudowy na odcinku od punktu odległościowego 380m do punktu 230m tego wyrobiska. Na czas wykonywania niezbędnych prac związanych z doprowadzeniem obudowy w wyrobisku do stanu zapewniającego odpowiednią stabilność i odporność, kierownik ruchu zakładu górniczego ustali sposób wykonywania kontroli tego wyrobiska.

II. Usunąć nieprawidłowość polegającą na braku prawidłowego zamocowania rozdzielacza blokowego typu RBk, zabudowanego na przenośniku zgrzebłowym typu PZ-1000/1 „Nowomag”, w pobierce 19E w pokładzie 510 na poziomie -123m, po stronie północnej wyrobiska.

III. Zapoznać z okolicznościami zaistniałego wypadku pracowników zatrudnionych w ruchu zakładu górniczego.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.

do góry