27 08 2020

Wyższy Urząd Górniczy
Departament
Warunków Pracy i Szkolenia
Katowice, dnia  3 września  2020 r.                                 

INFORMACJA Nr 37/2020/EW
o pożarze egzogenicznym, zaistniałym w dniu 27 sierpnia 2020 r. około godziny 2212 w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy w Rydułtowach.

Pożar zaistniał w pochylni odstawczej 1000-W1 w pokładzie 630/2, przy skrzyżowaniu z przekopem pochyłym odstawy urobku na poziomie 800 m.
Pokład 630/2 zaliczony został do I kategorii zagrożenia metanowego, klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego i I stopnia zagrożenia wodnego. Pochylnia odstawcza 1000-W1, wykonana w obudowie typu ŁP16/V32/4/A, objęta została granicami pola metanowego IV kategorii zagrożenia metanowego. W wyrobisku, w rejonie skrzyżowania z przekopem pochyłym odstawy urobku, zabudowane były przenośniki taśmowe typu Gwarek 1200 o numerach kopalnianych T-5 i T-4. Przenośniki te wchodziły w skład układu transportu urobku ze zbiornika urobku na poziomie 1200 m do zbiornika na poziomie 800 m, a ich sterowanie i kontrola pracy realizowane były zdalnie z dyspozytorni odstawy głównej na poziomie 1000 m, z wykorzystaniem telewizji przemysłowej. Układ transportu urobku obsługiwali pracownicy oddziału GTU-R.
W dniu 27 sierpnia 2020 r. na zmianie C rozpoczynającej się o godzinie 1800 sztygar zmianowy oddziału GTU-R skierował do obsługi wyżej wymienionego układu transportu urobku 8 pracowników, w tym dysponenta do dyspozytorni odstawy głównej na poziomie 1000 m. Około godziny 2212 dysponent dostrzegł dymy na ekranie monitora przekazującego obraz z kamery zabudowanej w rejonie przesypu przenośników T-5 oraz T-4 i wyłączył z ruchu układ transportu urobku. Przebywający w dyspozytorni odstawy głównej sztygar zmianowy oddziału GTU-R powiadomił o zagrożeniu dyspozytora ruchu zakładu górniczego, a następnie udał się wraz z 4 pracownikami tego oddziału w rejon przesypu. Około godziny 2252 sztygar zmianowy zauważył otwarty ogień oraz dymy w okolicy wysięgnika przenośnika T-5 i wspólnie z pozostałymi pracownikami przystąpił do aktywnego gaszenia pożaru przy użyciu gaśnic proszkowych. W tym czasie powiadomiony o pożarze dyspozytor ruchu zakładu górniczego rozpoczął prowadzenie akcji ratowniczej i między innymi wyznaczył strefę zagrożenia obejmującą wyrobiska odprowadzające powietrze z miejsca pożaru, spowodował wycofanie 3 pracowników z tej strefy oraz skierował do akcji 2 zastępy ratownicze. Pracownicy wycofali się bez użycia ucieczkowego sprzętu ochrony układu oddechowego.
O godzinie 2313 kierownictwo akcji przejął zastępca kierownika ruchu zakładu górniczego. Po aktywnym ugaszeniu pożaru o godzinie 2345 kierownik akcji ratowniczej zakończył akcję przeciwpożarową. 
W związku z pożarem żaden z pracowników nie zgłosił wypadku.
Prawdopodobną przyczyną pożaru było zapalenie się gumowych tarcz jednego z krążników pierścieniowych podtrzymujących górną taśmę w wysięgniku przenośnika taśmowego o numerze kopalnianym T-5, w wyniku wysokiej temperatury spowodowanej zatarciem łożysk tego krążnika. 
W związku z zaistniałym pożarem, Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku wstrzymał ruch zakładu górniczego w części dotyczącej eksploatacji przenośnika taśmowego Gwarek 1200 nr kopalniany T-5, zabudowanego w pochylni odstawczej 1000-W1 w pokładzie 630/2.
Wznowienie eksploatacji tego przenośnika uwarunkowano:

  • usunięciem skutków pożaru i doprowadzeniem stanu technicznego ww. przenośnika do zgodności z wymaganiami DOKUMENTACJI TECHNICZNO-RUCHOWEJ (MR-41/DTR-07-0260-K-00-PL) „PRZENOŚNIK TAŚMOWY GWAREK 1200 DLA KWK „Rydułtowy”, wydanej przez producenta, tj. wymiany niesprawnych dwóch krążników w górnym wsporniku wysięgnika oraz uszkodzonego fragmentu taśmy przenośnikowej, w oparciu o technologię zatwierdzoną przez kierownika ruchu zakładu górniczego,
  • uzyskaniem zezwolenia kierownika ruchu zakładu górniczego na eksploatację ww. przenośnika w trybie jak dla nowo oddawanych do ruchu maszyn i urządzeń.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Rybniku.

do góry