27.09.2012.1

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 11.10.2012 r.

I N F O R M A C J A Nr 64/2012/EW

w sprawie wypadku (uraz oka) zaistniałego w dniu 27.09.2012r., ok. godziny 1330, w Kopalni Gazu Ziemnego Husów w Husowie, Ośrodek Zbioru Gazu Husów II, należącej do Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. w Warszawie Oddział w Sanoku, któremu uległ pracownik fizyczny budowy (monter, spawacz) – pracownik obcy lat 29, pracujący w górnictwie 3 lata.

Wypadek miał miejsce na terenie prowadzonych robót budowlanych w ogrodzonym Ośrodku Zbioru Gazu Husów II KGZ Husów przez podmiot zewnętrzny: PGNiG Technologie SA w Warszawie Oddział Naftomontaż w Krośnie, ul. Łukasiewicza 89, 38-400 Krosno. Roboty budowlane prowadzone były w ramach pozwolenia na budowę, decyzji wydanej przez Dyrektora OUG w Krośnie Nr 27, z dnia 25.08.2011 r., znak: KRO/0235/0060/11/2/WRZ, pn.: „Przebudowa KGZ Husów”. Zakres pozwolenia obejmuje m.in. przebudowę węzłów redukcyjno-pomiarowych dla siedmiu czynnych odwiertów na terenie OZG Husów II.

W dniu 27.09.2012 r. pracownik fizyczny, podmiotu zewnętrznego (monter, spawacz), przystąpił do wykonywania pracy, polegającej na układaniu geowłókniny na gruncie i docinaniu jej nożem (z wysuwanym ostrzem), w celu dopasowania do istniejącego układu i konturu wykonanych wcześniej - betonowych cokołów fundamentowych węzłów redukcyjno-pomiarowych. W trakcie cięcia geowłókniny, ułożonej na gruncie, ostrze noża zasprężynowało, końcówka ostrza (segment) złamała się i uderzyła pracownika w gałkę oczną, a następnie odskoczyła od oka. W wyniku uderzenia pracownik doznał urazu oka prawego.

Po udaniu się do kancelarii budowy i założeniu pierwszego opatrunku, pracownik został odwieziony do szpitala w Łańcucie, skąd został przewieziony do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Rzeszowie, gdzie po udzieleniu specjalistycznej pomocy poszkodowany został odwieziony do domu.

Według karty lekarskiej leczenia szpitalnego z dnia 27.09.2012 r.: u poszkodowanego został stwierdzony uraz gałki ocznej, rana spojówki, urazowa rana twardówki OP oraz wykonano zabieg operacyjny: rewizja twardówki + zszycie rany spojówki.

Zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem wyjaśniającym poszkodowany został wyposażony w okulary ochronne (w miesiącu wrześniu br.), jednakże nie używał ich podczas cięcia geowłókniny na terenie OZG Husów II.

Podział obowiązków dokonany w umowie cywilno-prawnej na roboty budowlane, zawartej pomiędzy przedsiębiorcą i podmiotem wykonującym roboty budowlane w ruchu zakładu górniczego, obligował podmiot m.in. do: oceny, udokumentowania i zapoznania wszystkich pracowników wykonujących prace w ruchu zakładu górniczego – z ryzykiem zawodowym na stanowisku pracy.

Obowiązek stosowania okularów ochronnych w trakcie pracy przy występującym zagrożeniu od cyt.: „ostrz urządzeń i narzędzi” podczas pracy na stanowisku pracy: monter urządzeń gazowniczych i naftowych, wynika z karty oceny ryzyka zawodowego sporządzonej przez podmiot, z którą poszkodowany został zapoznany, potwierdzając ten fakt własnoręcznym podpisem.

Przyczyną wypadku było uderzenie pracownika fizycznego budowy w oko prawe odłamkiem ostrza noża, podczas cięcia nożem geowłókniny ułożonej na gruncie.

W związku zaistniałym zdarzeniem Dyrektor OUG w Krośnie nakazał pomiotowi: PGNiG Technologie SA w Warszawie Oddział Naftomontaż w Krośnie, zapoznać pracowników wykonujących roboty budowlane w ruchu zakładu górniczego PGNiG S.A. w Warszawie Oddział w Sanoku:

  1. ponownie, z kartami oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy, na których obowiązuje stosowanie przez pracowników okularów ochronnych,
  2. z okolicznościami i przyczynami zaistniałego wypadku.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Krośnie.

do góry