27.11.2011

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy
OWP-25/gem-/2011

Katowice, dnia 29.11.2011 r.

I N F O R M A C J A Nr 25/2011 śm./EW

w sprawie wypadku zbiorowego, któremu ulegli pracownicy oddziału szybowego: starszy ślusarz (wypadek śmiertelny) oraz starszy elektromonter w dniu 27 listopada 2011 r. około godziny 620  w Kompanii Węglowej S.A. Oddział KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Szczygłowice w Knurowie.

Wypadek zaistniał na poz. 680 we wnętrzu zsuwni wylotu nr 1 zbiornika retencyjnego węgla nr 1, o ładowności 1000 ton.

Transport urobku do zbiornika retencyjnego węgla nr 1 odbywa się trzema przenośnikami taśmowymi. Urządzenia rozładowcze wozów GRANBY zbudowane nad zbiornikiem są aktualnie wyłączone z eksploatacji.
Na zmianie „D” dnia 26.11.2011 r. 4-osobowa brygada remontowa wymieniała blachy zsuwni wysypowej pod zbiornikiem retencyjnym. W ramach robót przygotowawczych należało m.in. opróżnić zbiornik i zmyć obmurze zbiornika wodą, natomiast w ramach robót zasadniczych zdemontować fragment zsuwni wylotowej pod gardzielą wysypową w celu zabudowy pomostu bezpieczeństwa. Brygada remontowa przystąpiła do prac związanych z wymianą blach zsuwni wysypowej pomimo, że nie zabezpieczono we właściwy sposób stanu wyłączenia wyłączników stycznikowych zasilających napędy przenośników taśmowych transportujących urobek do zbiornika, obmurze zbiornika nie zostało zmyte, a pomost bezpieczeństwa wykonany został niezgodnie z ustaleniami technologii.

W trakcie prac, około godz. 626 w dniu 27.11.2011 r., nastąpiło niekontrolowane przemieszczenie się brył urobku w obrębie zbiornika retencyjnego, które zniszczyło zabudowany nieprawidłowo pomost bezpieczeństwa i przysypało dwóch znajdujących się we wnętrzu zsuwni pracowników brygady.

W wypadku zbiorowym obrażeń ciała doznał starszy elektromonter oraz starszy ślusarz, u którego wielonarządowy uraz spowodował zgon.

Przyczyną wypadku było uderzenie i przysypanie pracowników spadającym urobkiem.

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor Urzędu Górniczego do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych:

  1. Wstrzymał ruch zakładu górniczego w części dotyczącej zbiornika retencyjnego nr 1 na poz. 650 w zakresie eksploatacji zsuwni wylotu nr 1 tego zbiornika do szybu III.
  2. Nakazał zaktualizować „Technologię wymiany blach ślizgowych i konstrukcyjnych w zsuwniach wysypowych ze zbiorników retencyjnych nr 1 i 2 „GRANBY” na dozowniki zgrzebłowe poz. 688 m i 880 m” z dnia 25.03.2003 r., odpowiednio do obecnych warunków, jak dla miejsca pracy szczególnie niebezpiecznego wg wskazania dokumentu bezpieczeństwa.

Informację opracowano na podstawie danych z UGBKUE w Katowicach.

do góry