godło Polski
PL EN

27 11 2018

Wyższy Urząd Górniczy

          Departament

Warunków Pracy i Szkolenia                                                  

 Katowice, dnia 7 grudnia 2018 r.

 

INFORMACJA Nr 17/2018śm./EW

o wypadku śmiertelnym, spowodowanym potrąceniem i przejechaniem pracownika przez ładowarkę w dniu 27.11.2018 r. ok. godz. 1105, w KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Rudna” w Polkowicach, któremu uległ górnik-operator, lat 35, pracujący w górnictwie 13 lat.

W dniu 27.11.2018 r. ok. godz. 1105, w kopalni O/ZG „Rudna”, doszło do wypadku śmiertelnego. Wypadek zaistniał w chodniku T-270a przy przecince 13, w polu GL‑XXVIII/1 oddziału G-25, w rejonie Rudna Północna, na poziomie 1200 m, w odległości ok. 2400 m na północ od szybu R-XI. Oddział G-25 prowadził wydobycie z pola GL-XXVIII/1 oraz drążył wiązki chodników T,W-270, 270a, konturujące to pole od strony północno-wschodniej i W‑269b,c od strony południowo-zachodniej.

Dla robót górniczych prowadzonych przez oddział G-25 w polu GL-XXVIII/1 i wiązkach wyrobisk konturujących opracowane były projekty techniczne oraz szczegółowy projekt eksploatacji zatwierdzone przez kierownika ruchu zakładu górniczego. Pole eksploatacyjne GL-XXVIII/1 wraz z przyległymi wyrobiskami zlokalizowane jest w Obszarze Górniczym Głogów Głęboki ‑ Przemysłowy. Złoże rud miedzi w rejonie prowadzonych robót górniczych, o sumarycznej miąższości od 0,8 do 2,5 m, zbudowane z piaskowców, łupków i dolomitów, zaliczone zostało do I stopnia zagrożenia tąpaniami, I stopnia zagrożenia wodnego oraz do I kategorii zagrożenia wyrzutami gazów i skał. Skały stropu zaliczone zostały do klasy III skał stropowych, a skały spągu do klasy II skał spągowych. Stanowiska pracy w przedmiotowym rejonie zaliczone zostały do II stopnia zagrożenia klimatycznego – stosowano urządzenia klimatyzacyjne podłączone do układu klimatyzacji centralnej. Wyrobiska chodnikowe oddziału G-25 zabezpieczane były obudową kotwową wklejaną o długości żerdzi 1,8 m w siatce kotwienia 1,5 m x 1,5 m, zgodnie z projektem technicznym obudowy kotwowej rejonu XXVIII ZT. Roboty w wiązce wyrobisk konturujących przewietrzane były prądem płynącego od szybu R-IX. W chodniku T-270a zabudowana była infrastruktura zbiorcza (prowadzona pod stropem) w postaci kabli 10kV, rurociągów klimatyzacyjnych Ø250/Ø315 PE-PU-PE i Ø250 PE oraz rurociągów odwadniającego i ppoż. (2 x Ø250 PE). Dodatkowo zabudowane były dwa rurociągi oddziału G-25 Ø 110 (instalacja wody technologicznej i odwodnienie).

W dniu 27.11.2018 r. na I zmianie WSP górnik-operator został wyznaczony do prac przy odwadnianiu pola (okresowe szlamowanie rząpia). Jego zadaniem było wykonanie tymczasowego przerzutu wody wypływającej zza tamy murowej od strony zrobów pola GL-XXVIII/1, zlokalizowanej w pasie P-26 przy skrzyżowaniu chodnika T-270a z przecinką 13. W tym celu pracownik wykonywał uszczelnienie przepustu rurowego w tamie murowej dla odprowadzenia wody rurami elastycznymi do rząpia w przecince 13 przy chodniku T-270, odwadnianego przy pomocy samojezdnego wozu odwadniającego. Z niewyjaśnionych przyczyn, podczas szlamowania przecinki 13 z chodnika T‑270a ładowarką typu LKP-0903 o numerze zakładowym 376, operator ładowarki przypuszczalnie potrącił, a następnie przejechał górnika-operatora, który znalazł się z niewiadomego powodu w chodniku T‑270a przy przecince 13, tj. w miejscu przyległym do tymczasowego rząpia.

Według wstępnej opinii lekarskiej wydanej przez lekarza ratownika, poszkodowany doznał śmierci natychmiastowej spowodowanej licznymi obrażeniami.

W chodniku T-270a stwierdzono obecność tlenu na poziomie 20,71% oraz brak przekroczeń dopuszczalnych stężeń gazów. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie mikroklimatu.

Po przeprowadzonych w dniu 27.11.2018 r. oględzinach miejsca wypadku, Dyrektor OUG we Wrocławiu, decyzją z dnia 27.11.2018 r., wstrzymał ruch zakładu górniczego KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze„Rudna” w Polkowicach, w części dotyczącej chodnika T-270a przy przecince 13 w oddziale G-25, do czasu zabezpieczenia południowo-zachodniego ociosu chodnika T-270a przy przecince 13, przebranego z urobku dla wykonania tymczasowego rząpia przy południowo-zachodnim ociosie.

Ponadto, Dyrektor OUG we Wrocławiu, decyzjami z dnia 27.11.2018 r., wstrzymał ruch zakładu górniczego KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Rudna” w Polkowicach, w części dotyczącej eksploatacji ładowarki łyżkowej typu LKP-0903 o  numerze zakładowym 376, do czasu przeprowadzenia przez właściwą jednostkę oceny jej stanu technicznego, ze szczególnym uwzględnieniem układów: hamulcowych, oświetleniowych i sygnalizacyjnych i jego wpływu na zaistniały wypadek oraz nakazał ustalić bezpieczny sposób przetransportowania ww. ładowarki z miejsca zdarzenia do wyznaczonego miejsca, umożliwiającego bezpieczne przeprowadzenie oceny stanu technicznego w/w ładowarki przez właściwą jednostkę z bezzwłocznym przedstawieniem Dyrektorowi Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu wyników z przeprowadzonych badań.

Wstępna analiza okoliczności wypadku wskazuje, że przyczyną jego było przejechanie poszkodowanego przez ładowarkę kopalnianą.

 

Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu.

do góry