28 01 2022

Wyższy Urząd Górniczy
Departament
Warunków Pracy i Szkolenia
Katowice, dnia 11 lipca 2022 r.

INFORMACJA Nr 4/2022/EW

w sprawie wypadku zbiorowego (3 wypadki powodujące czasową niezdolność do pracy), zaistniałego w dniu 28.01.2022 r. o godzinie 927, w następstwie wstrząsu o energii 7x103J, w PGG S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła w Mysłowicach.

Wypadek zbiorowy zaistniał w przodku drążonej pochylni 578b, w pokładzie 510 w polu B1, na poziomie 665m. Wyrobisko o wysokości około 4,2m, szerokości około 6,1m i nachyleniu około 6o wykonywane było w przystropowej warstwie tego pokładu, zaliczonego do drugiego stopnia zagrożenia tąpaniami i czwartej kategorii zagrożenia metanowego. Obudowę pochylni 578b, drążonej z zastosowaniem kombajnu chodnikowego typu AM-50 z-w, stanowiły odrzwia typu ŁP12/V32/4/A, w rozstawie co 0,8m i co 0,6m z opinką stropu i ociosów z siatek stalowych, stabilizowanej rozporami stalowymi, a jej przewietrzanie realizowano przy zastosowaniu wentylacji odrębnej ssącej. Do dnia 28.01.2022 r. przodek pochylni 578b uzyskał postęp 285,5m, a do wydrążenia pozostało około 659,5m.

W dniu 28.01.2022 r. na zmianie rannej, rozpoczynającej się o godzinie 600, w celu kontynuacji drążenia pochylni 578b, sztygar oddziałowy górniczego oddziału GRP-1, skierował do wyrobiska między innymi 5 osobową brygadę górników tego oddziału. O godzinie 927, podczas zabudowy kolejnego łuku stropnicowego odrzwi obudowy chodnikowej, nastąpił wstrząs górotworu o energii 7x103J, którego epicentrum zostało zlokalizowane w odległości około 50m na południowy - wschód od czoła przodka. W wyniku wstrząsu trzej górnicy przebywający w przodku pochylni 578b doznali obrażeń. Poszkodowani pracownicy o własnych siłach wycofali się z rejonu wykonywanych prac. Po wyjeździe na powierzchnię w punkcie opatrunkowym lekarz zakładowy udzielił pracownikom pierwszej pomocy medycznej. Następnie poszkodowani zostali przewiezieni do szpitala, gdzie po udzieleniu pomocy specjalistycznej skierowani zostali do dalszego leczenia, w rejonowych ośrodkach opieki zdrowotnej. Rejon pochylni 578b został zabezpieczony przed wejściem osób postronnych. 

Ze względu na utrzymujący się w dniach 28, 29 i 30.01.2022 r. stan zagrożenia tąpaniami, oceniony tzw. metodą kompleksową jako ,,b” (wyrobisko słabo zagrożone tąpaniami) oraz metodą sejsmoakustyczną jako „c” (wyrobisko średnio zagrożone tąpaniami) oględziny miejsca wypadku przeprowadzono w dniu 31.01.2022 r., po ustąpieniu zagrożenia. W wyniku przeprowadzonych oględzin rejonu pochylni 578b stwierdzono, że wstrząs spowodował, w czole przodka otwarcie stropu do głębokości 2,5m oraz odspojenie ociosu węglowego od strony wschodniej do głębokości 2,5m, a od strony zachodniej do głębokości 0,8m.

Przyczyną wypadku zbiorowego było oddziaływanie skutków wstrząsu górotworu o energii 7x103J na pracowników zatrudnionych w przodku drążonej 578b, w pokładzie 510,

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach nakazał:

 1. Wstrzymać ruch zakładu górniczego, w części dotyczącej wykonywania prac w rejonie pochylni 578b w pokładzie 510, w polu B1 na poziomie 665m z wyjątkiem robót niezbędnych dla zapewnienia właściwego monitorowania i zwalczania zagrożeń do czasu: 
  1. przeprowadzenia oględzin miejsca wypadku zbiorowego,
  2. ustalenia sposobu dalszego bezpiecznego prowadzenia robót w pochylni 578b w pokładzie 510, w polu B1 na poziomie 665m, w oparciu o ustalenia kopalnianego zespołu ds. tąpań, w składzie poszerzonym o specjalistów ds. tego zagrożenia,
  3. usunięcia skutków zaistniałego wstrząsu w sposób i na zasadach określonych przez kierownika ruchu zakładu górniczego, na podstawie opinii kopalnianego zespołu ds. tąpań w składzie poszerzonym o specjalistów ds. tego zagrożenia oraz określenia w oparciu o opinię tego zespołu, sposobu zabezpieczenia przed zagrożeniem tąpaniami, przy uwzględnieniu faktu zaistnienia wstrząsu, w aspekcie konieczności zastosowania metod ograniczania zagrożenia adekwatnych do istniejącego i przewidywanego stanu zagrożenia tąpaniami oraz określenia sposobu wzmocnienia obudowy, adekwatnego do istniejącego i przewidywanego stanu zagrożenia tąpaniami,
  4. dokonania sprawdzenia, na zasadach określonych przez kierownika ruchu zakładu górniczego, stanu technicznego maszyn i urządzeń odstawy urobku w pochylni 578b w pokładzie 510, w polu B1 na poziomie 665m.
 2. Dokonać ustaleń warunków bezpieczeństwa umożliwiających dokonanie oględzin.
 3. Do czasu przeprowadzenia oględzin w rejonie pochylni 578b w pokładzie 510, w polu B1 na poziomie 665m, w okresie wstrzymania prac w wyrobisku, bezzwłocznie podjąć działania organizacyjno-techniczne, które powinny polegać na:
  • skutecznym zabezpieczeniu dostępu do rejonu pochylni 578b w pokładzie 510, w polu B1 na poziomie 665m,
  • ustaleniu zasad ciągłego monitorowania i analizowania stanu zagrożeń tąpaniami oraz wentylacyjno - metanowo  - pożarowego w tym rejonie.
 4. Przeprowadzić analizę stanu zagrożenia tąpaniami oraz metanowo-wentylacyjno-pożarowego w rejonie pochylni 578b w pokładzie 510, w polu B1 na poziomie 665m, przez kopalniany zespół ds. rozpoznawania i zwalczania zagrożeń oraz ustalić warunki i zasady przebywania w tym rejonie pracowników w sytuacjach awaryjnych w celu prowadzenia niezbędnych prac dla zapewnienia właściwego monitorowania i zwalczania zagrożeń oraz w sytuacji szczególnej konieczności wykonania prac zabezpieczających.
 5. Zapoznać załogę zakładu górniczego z okolicznościami i przyczynami zaistniałego wypadku.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.

do góry