28_12_2021

Wyższy Urząd Górniczy
Departament
Warunków Pracy i Szkolenia
Katowice, dnia 31 maja 2022 r.

INFORMACJA Nr 56/2021/EW

w sprawie wypadku zbiorowego, któremu uległo wypadkom powodującym czasową niezdolność do pracy 6 pracowników kopalni, zaistniałego w dniu 28 grudnia 2021r. o godzinie 2315 w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK Sośnica w Gliwicach, w Przekopie zachodnim na poziomie 950m.

Wypadek zbiorowy zaistniał w Przekopie zachodnim na poziomie 950m, w rejonie skrzyżowania z wyrobiskiem Zajezdnia lokomotyw. Na poziomie 950m przewóz ludzi oraz transport maszyn, urządzeń i materiałów prowadzony był koleją podziemną po torach o rozstawie 900mm, przy użyciu między innymi lokomotyw spalinowych i wozów osobowych. W wyrobisku Dworzec osobowy zlokalizowana była stacja osobowa SO-1, a w Przecznicy C-9R stacja osobowa SO-4.
W rejonie skrzyżowania Przekopu zachodniego z wyrobiskiem Zajezdnia lokomotyw zabudowany był rozjazd torowy nr ZR-10. Stanowisko dysponenta kierującego ruchem kolei podziemnej wyznaczone zostało na poziomie 950m. Łączność pomiędzy dysponentem i maszynistami lokomotyw prowadzono za pomocą radiotelefonów.

W dniu 28 grudnia 2021r. na zmianie rozpoczynającej się o godzinie 2130 prace oddziału przewozu dołowego GP nadzorował sztygar zmianowy. Polecił on maszyniście lokomotyw pod ziemią z tego oddziału, obsługę lokomotywy pociągu osobowego kolei podziemnej, przewożącego pracowników pomiędzy stacjami osobowymi SO-1 i SO-4. Pociąg zestawiono z torowej lokomotywy spalinowej typu GLS150-A nr kopalniany 1 oraz 6 wozów kopalnianych 12 osobowych, w tym jako trzeci za lokomotywą był wóz typu WO M3 o nr kopalnianym 207.

Na zmianie rozpoczynającej się o godzinie 2300 na poziom 950m zjechali sztygar  oddziałowy oddziału górniczego GZL oraz pracownicy wyznaczeni do robót w wyrobiskach pokładów 414/1 i 416. Pracownicy i sztygar oddziałowy, który pełnił funkcję kierownika pociągu, wsiedli do pociągu na stacji osobowej SO-1. Około godziny 2308, za zgodą dysponenta kolei podziemnej, maszynista pojechał pociągiem osobowym w kierunku stacji osobowej SO-4. Podczas przejazdu pociągu osobowego Przekopem zachodnim na poziomie 950m, przed skrzyżowaniem z wyrobiskiem Zajezdnia lokomotyw, nastąpiło wykolejenie (wypadnięcie z torów) wozu osobowego o numerze kopalnianym 207 i uderzenie o elementy rozjazdu torowego nr ZR-10. Spowodowało to gwałtowne zatrzymanie pociągu oraz przemieszczenie się i uderzenie pracowników jadących w wozach osobowych o konstrukcję i wyposażenie tych wozów. W wyniku zdarzenia 6 pracowników jadących pociągiem doznało urazów, m.in. stłuczenia kręgosłupa i klatki piersiowej, stłuczenia głowy i rany okolic potylicznej głowy, krwiaka okolic czołowych głowy oraz urazu nosa. 

Poszkodowani pracownicy, o własnych siłach, wyjechali na powierzchnię i udali się do kopalnianego punktu pierwszej pomocy. Po zbadaniu przez lekarza, poszkodowanych przewieziono do: Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach, Szpitala Miejskiego w Zabrzu oraz Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu. Po przeprowadzonych badaniach lekarskich wszyscy pracownicy zostali skierowani do domu.

Przyczyną wypadku zbiorowego było wykolejenie się niesprawnego technicznie wozu osobowego, w wyniku czego nastąpiło przemieszczenia się wozu i gwałtowne jego zatrzymanie.

Przyczyna ta była następstwem wykolejenia się wozu osobowego (nr kopalniany 207) w czasie jazdy pociągu i uderzenia o elementy rozjazdu torowego nr ZR-10.

W związku z wypadkiem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach:

I. Wstrzymał ruch zakładu górniczego w części dotyczącej:

  1. eksploatacji wozu osobowego typu WO M3 nr kopalniany 207 do czasu:
  • uzupełnienia oparć,
  • uzupełnienia sprężyny podwozia wózka skrętnego,
  • dokręcenia 8 z 16 śrub M20/45 w kabłąkach wózków skrętnych podwozia,
  • usunięcia deformacji blachy skrzyni,
  • przeprowadzenia kontroli stanu technicznego wozu nr 207 i usunięcia skutków wypadku,

2) eksploatacji torowej lokomotywy spalinowej typu GLS150-A nr kopalniany 1 do czasu doprowadzenia do prawidłowego działania świateł koloru czerwonego w dwóch reflektorach lokomotywy,

3) ruchu pociągów przez rozjazd nr ZR-10 w Przekopie zachodnim na poziomie 950m, ze zwrotnicą odgałęziającą od torów głównych dróg przewozowych do pomieszczenia nie biorącego bezpośrednio udziału w zadaniach przewozowych, do czasu jej zamknięcia oraz doprowadzenia do prawidłowego działania sygnalizacji położenia zwrotnicy.

II. Nakazał zabezpieczyć do ewentualnych badań:

1) wóz osobowy typu WO M3 nr kopalniany 207,

2) kartę pamięci z parametrami pracy torowej lokomotywy spalinowej typu GLS150-A nr kopalniany 1.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Gliwicach.

do góry