godło Polski
PL EN

28.03.2009

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy
OWP-7/gem-26/2009

Katowice, dnia 1.04.2009 r.


I N F O R M A C J A Nr 7/2009 śm.

w sprawie wypadku śmiertelnego, który miał miejsce w dniu 28.03.2009 r. około godziny 835 w PKW S.A. ZG Janina w Libiążu, któremu uległ górnik oddziału wydobywczego G-3, lat 43, pracujący w górnictwie 24 lata.

Wypadek miał miejsce w rejonie skrzyżowania chodnika przyscianowego 34-303 ze ścianą 217 w pokładzie 118 na poziomie 350 m. Pokład 118 o miąższości do 3,9 m i nachyleniu do 2o, nieskłonny do tapań, niemetanowy, zaliczony został do II stopnia zagrożenia wodnego oraz klasy A zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. Ścianę 217 o długości 127 m i wysokości do 3,6 m eksploatowaną pomiędzy chodnikami 34-371 i 34-303 (odstawczym) systemem poprzecznym z zawałem stropu, wyposażono w obudowę zmechanizowaną typu Fazos 18/37 POz-ZGE, kombajn ścianowy typu typu ELECTRA LS 3300V/W oraz przenośnik ścianowy typu LONGWALL AFC współpracujący z przenośnikiem podścianowym typu GLINIK-800, wraz z kruszarką urobku typu GLINIK-1200. Urobek z przenośnika podścianowego transportowany był na przenosnik tasmowy typu Gwarek 1000.

W dniu 27 marca 2009 r. na zmianie „A”, trwającej od godziny 630 do godziny 1400, ściana była obłożona do wydobycia. Sztygar zmianowy oddziału G-3 skierował do prac w ścianie zespół 15 pracowników, w tym trzyosobową brygadę do prac na wylocie ściany, tj. na skrzyżowaniu ściany z chodnikiem 34-303. Na początku zmiany w ścianie prowadzono transport przenośnikiem ścianowym stojaków drewnianych, tzw. „filarówek” o długości 6 m, które odbierali pracownicy zatrudnieni na wylocie. Do godziny 830 pracownicy zatrudnieni na wylocie odebrali z przenośnika 8 stojaków, które ułożyli w ścianie przy skrzyżowaniu, ponieważ wyjście ze ściany było utrudnione, z uwagi na zawężenie spowodowane niewłaściwym wykonaniem obudowy indywidualnej.

Około godziny 835 pracownik obsługujący przenosnik podścianowy regulował taśmę na stacji zwrotnej. W trakcie tych czynności, z niewyjaśnionych do tej pory przyczyn ruch przenośnika taśmowego został zatrzymany. W celu sprawdzenia przyczyny zatrzymania ruchu przenośnika, pracownik obsługujący przenośnik podścianowy udał się w kierunku pulpitu sterowniczego, zabudowanego w rejonie przesypu. W trakcie kontroli zauważył, w odległości około 30 m na taśmie górnej przenośnika, leżącego nieprzytomnego górnika w pozycji na wznak, z głową skierowaną w kierunku ruchu taśmy. O powyższym poinformował sztygara zmianowego i pracowników zatrudnionych w ścianie. Poszkodowanym był jeden z pracowników trzyosobowej brygady zatrudnionej na skrzyżowaniu ściany z chodnikiem 34-303.

Pierwszej pomocy poszkodowanemu udzielili pracownicy zatrudnieni w ścianie, a następnie przybyły do rejonu lekarz, który stwierdził uraz wielonarządowy, uraz głowy i okolicy obręczy biodrowej. O godzinie 1108, po wytransportowaniu na powierzchnię, pomimo prowadzonej reanimacji, lekarz stwierdził zgon poszkodowanego.

W trakcie oględzin rejonu ściany 217 w pokładzie 118 pracownicy zatrudnieni na zmianie z poszkodowanym udzielali sprzecznych i nieprecyzyjnych wyjaśnień. Wobec powyższego według aktualnej wiedzy nie można określić przyczyn i jednoznacznych okoliczności wypadku.

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach:

I. nakazał:
  1. Wstrzymać ruch zakładu górniczego, w części dotyczącej:
    a) dalszej eksploatacji pokładu 118 ścianą 217 na poziomie 350 m, do czasu doprowadzenia obudowy skrzyżowania ściany, z chodnikiem 34 – 303 do stanu zgodnego z projektem technicznym ściany w tym uwzględniając uzyskanie prawidłowego wyjścia ze ściany do wyrobiska przyścianowego,
    b) dalszej eksploatacji przenośników: zgrzebłowego podścianowego typu Glinik 800 i odbierającego z niego urobek taśmowego typu Gwarek 1000, do czasu doprowadzenia układu sterowania do stanu umożliwiającego ich eksploatację.
  2. Przed wznowieniem eksploatacji pokładu 118 ścianą 217 oraz urządzeń odstawczych, przeprowadzić ponowny odbiór rejonu ściany - w tym uwzględniając urządzenia odstawy urobku - przez komisję w składzie ustalonym przez kierownika ruchu zakładu górniczego. Wznowienie powyższych robót uzależnić od uzyskania zgody kierownika ruchu zakładu górniczego
II – zalecił:
  1. Podjąć niezbędne działania zmierzające do przeprowadzenia sekcji zwłok poszkodowanego z uwzględnieniem badań na zawartość alkoholu w organizmie.
  2. Z okolicznościami wypadku śmiertelnego zapoznać zainteresowanych pracowników zatrudnionych w ruchu zakładu górniczego.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.

do góry