28 04 2015

Wyższy Urząd Górniczy

Departament Górnictwa
Otworowego i Wiertnictwa

Katowice, dnia  11 maja 2015 r.

 

 I N F O R M A C J A Nr 18/2015/EW

 

o pożarze endogenicznym, zaistniałym w dniu 28.04.2015 r. około godziny 400 w TAURON WYDOBYCIE S.A. ZG Sobieski w Jaworznie.

 

Pożar endogeniczny zaistniał w zrobach zawałowych likwidowanej ściany 543, w pokładzie 207, na poziomie 500 m. Pokład 207 o miąższości od 4,3 m do 5,6 m i upadzie do 7o, w parceli ściany 543 zaliczony został do I stopnia zagrożenia tąpaniami, klasy „A” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego, I stopnia zagrożenia wodnego oraz V grupy skłonności węgla do samozapalenia. Eksploatację pokładu 207 ścianą 543, wyposażoną w 141 szt. sekcji obudowy zmechanizowanej typu Glinik 24/50-POz, rozpoczęto w maju 2014r. i prowadzono na wysokość do 4,8 m (z pozostawieniem ochronnych półek węglowych: w spągu i stropie o grubości do 0,4 m), systemem poprzecznym z zawałem stropu. Ściana 543 przewietrzana była systemem na „U”, prądem powietrza doprowadzanym pochylnią VI i odprowadzanym pochylnią II (wentylacyjną). W dniu 14.04.2015 r., po osiągnięciu przez ścianę linii zakończenia, rozpoczęto prace związane z jej likwidacją. Do dnia 27.04.2015 r. ze ściany wybudowano kombajn i przenośnik ścianowy oraz 17 szt. sekcji obudowy zmechanizowanej (rozpoczynając wyzbrajanie sekcji od skrzyżowania z pochylnią II). Zmieniono również sposób przewietrzania likwidowanej ściany na wentylację odrębną tłoczącą, z wentylatorem zabudowanym w pochylni VI poniżej ściany, z odprowadzeniem powietrza tym wyrobiskiem w kierunku północno-wschodnim. W dniu 27.04.2015 r., około godziny 1410, podczas podsadzania przestrzeni po wyrabowanych sekcjach obudowy zmechanizowanej, w ścianie stwierdzono pomiarami ręcznymi wzrost zawartości tlenku węgla do wartości 400 ppm, potwierdzony zarejestrowanym wskazaniem na analizatorze CO, zabudowanym w pochylni VI, o wartości 212 ppm. Z rejonu ściany wyprowadzono 23 pracowników bez użycia aparatów ucieczkowych. Wzrost zawartości CO zinterpretowano jako efekt procesu technologicznego – podsadzania zrobów. W dniu 28.04.2015 r. o godzinie 400, w związku z utrzymywaniem się w likwidowanej ścianie zawartości tlenku węgla o stężeniach powyżej 26ppm, kierownik ruchu zakładu górniczego podjął decyzję o rozpoczęciu akcji przeciwpożarowej. W ramach akcji zabudowano dwie linie chromatograficzne dla zdalnych pomiarów składu powietrza, podjęto próbę aktywnego gaszenia poprzez podsadzanie zrobów zawałowych ściany, a następnie rozpoczęto inertyzację zrobów ściany azotem oraz izolację pola roboczego pianami chemicznymi typu ciężkiego. Akcja pożarowa została zakończona w dniu 11.05.2015 r. o godz. 1033.

Prawdopodobną przyczyną pożaru endogenicznego, wg wstępnych ustaleń, było samozapalenie się węgla pokładu 207, pozostawionego w zrobach zawałowych likwidowanej ściany 543.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.

do góry