28 04 2018

Wyższy Urząd Górniczy

          Departament

Warunków Pracy i Szkolenia                                                             

 Katowice, dnia 14 maja 2018 r.

 

INFORMACJA Nr 31/2018/EW

o pożarze endogenicznym, zaistniałym w dniu 28 kwietnia 2018 r. o godzinie1132 w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy w Rydułtowach, w zrobach zlikwidowanej ściany II-N-W1 w pokładach 713/1-2 i 712/1-2 na poziomie 1000 m.

Pożar zaistniał w rejonie zlikwidowanej i wyłączonej z sieci wentylacyjnej ściany II-N-W1 w pokładach 713/1-2 i 712/1-2.

Pokłady 713/1-2 i 712/1-2 o średniej miąższości 3,05 m i nachyleniu od 6° do 19°, zaliczone zostały do II kategorii zagrożenia metanowego, II stopnia zagrożenia tąpaniami, klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego i I stopnia zagrożenia wodnego. Węgiel tych pokładów zaklasyfikowano do II grupy skłonności do samozapalenia, z czasem inkubacji pożaru wynoszącym 64 dni.

Eksploatację pokładów 713/1-2 i 712/1-2 ścianą II-N-W1 o długości do 145 m i wysokości od 2,5 m do 3,5 m oraz wybiegu 540 m rozpoczęto w dniu 2 lutego 2017 r. i zakończono w dniu 20 listopada 2017 r. Rejon ściany II-N-W1, po zlikwidowaniu jej wyposażenia, wyłączono z sieci wentylacyjnej poprzez zabudowę 3 tam izolacyjnych o konstrukcji przeciwwybuchowej, wykonanych w wyrobiskach przyścianowych, tj.: tamy TI 2059 w chodniku 3-N-W1 badawczym, tamy TI 2063 w chodniku 2-N-W1 badawczym oraz tamy TI 2062w pochylni I-1000-W2 w pokładzie 713/1-2.

W dniu 25 kwietnia 2018 r., pomiarami wykonanymi przyrządami ręcznymi w pochylni I-800-W2 w pokładzie 713/1-2 w przepływowym prądzie powietrza odprowadzanym do szybu wentylacyjnego „Powietrzny V”, stwierdzono stężenia tlenku węgla do 0,0008%, spowodowane wzrostem zagrożenia pożarowego w przestrzeni zaizolowanej ściany II-N-W1. W związku z tym rozpoczęto wykonywanie prac profilaktycznych, polegających między innymi na ograniczeniu ilość powietrza przepływającego przez pochylnię I-800-W2 w pokładzie 713/1-2 z 2500 m3/min do około 1500 m3/min, zabudowie tam kompensacyjnych przy tamach izolujących w chodnikach 2-N-W1i 3-N-W1, podawaniu wody za TI nr 2062 w pochylni I-1000-W2 oraz doszczelnianiu ociosów wyrobisk przy tamach izolacyjnych. Przygotowano również instalację do podawania gazów inertnych za tamy izolujące rejon ściany. W dniu 27 kwietnia 2018 r., w wyrobiskach sąsiadujących z zaizolowaną ścianą, zabudowano dodatkowe czujniki gazometrii automatycznej oraz rozpoczęto budowę tam izolacyjnych o konstrukcji przeciwwybuchowej w chodniku głównym N-W1 w pokładzie 713/1-2 przy pochylni I-1000-W1 na poziomie poz. 800 m oraz chodniku głównym N-1 w pokładzie 713/1-2 przy szybie wentylacyjnym „Powietrzny V” na poziomie 600 m.

W dniu 28 kwietnia 2018 r. na podstawie prób powietrza pobranych w chodniku głównym N-W1 w pokładzie 713/1-2 stwierdzono wzrost zawartości tlenku węgla w przepływowym prądzie powietrza do 0,0123%, i ilości tlenku węgla do około 183 dm3/min.

W związku z powyższym o godz.1132 kierownik ruchu zakładu górniczego rozpoczął prowadzenie akcji ratowniczej przeciwpożarowej, o czym o godzinie 1136 poinformował Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku.

W ramach akcji wyznaczono strefę zagrożenia, zabudowano linię chromatograficzną dla zdalnego pomiaru składu atmosfery w chodniku głównym N-W1 oraz kontynuowano gaszenie pożaru poprzez zatłaczanie wody oraz inertyzację zrobów azotem i dwutlenkiem węgla.

Do dnia 5 maja 2018 r., w wyniku prowadzonej akcji ratowniczej przeciwpożarowej doprowadzono do zaniku symptomów pożaru w czynnych wentylacyjnie wyrobiskach, a Kopalniany Zespół ds. Zwalczania Zagrożenia Pożarowego w KWK ROW Ruch Rydułtowy zaproponował zakończenie akcji pożarowej i prowadzenie dalszych robót na zasadach prac profilaktycznych.

W związku z powyższym w dniu 5 maja 2018 r., o godz.1456 kierownik akcji ratowniczej zakończył akcję.

Akcję przeciwpożarową, prowadzoną od dnia 28 kwietnia 2018r. do dnia 5 maja 2018 r. z udziałem zastępów ratowniczych kopalni ROW oraz jednostki ratownictwa górniczego, nadzorowali pracownicy Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku.

Prawdopodobną przyczyną pożaru endogenicznego było samozapalenie się węgla pokładów 713/1-2+712/1-2 w zrobach zlikwidowanej i wyłączonej z sieci wentylacyjnej ściany II-N-W1.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Rybniku.

do góry