28 04 2020-1

Wyższy Urząd Górniczy

          Departament

Warunków Pracy i Szkolenia                                                        

 Katowice, dnia 11 maja 2020 r.

INFORMACJA Nr 11/2020/EW

o niebezpiecznym zdarzeniu - zjawisku gazogeodynamicznym, do którego doszło w dniu 28.04.2020 r., w komorze K-27 z pasa P‑13 w polu eksploatacyjnym SI-XVI/7 oddziału G-62 rejonu GG-6 w KGHM Polska Miedź SA O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” w Kaźmierzowie.

Do zdarzenia doszło w komorze K-27 z pasa P‑13 w polu eksploatacyjnym SI‑XVI/7 zlokalizowanym w północno-wschodniej części OG „Sieroszowice”, w odległości 3280 m na wschód od szybu SG-1. Złoże zalegające w rejonie pola na głębokości ok. 1100 m ppt. występuje w dolnej części serii skał węglanowych cechsztynu (dolomity i łupki) i w stropowej części czerwonego spągowca (piaskowce szare). Średnia miąższość serii złożowej wynosi 1,4 m (0,2÷4,0 m). Złoże o rozciągłości NW-SE zapada pod kątem 2÷5° w kierunku NE. Nad stropem wyrobisk występują przeważnie dolomity wapniste szare i beżowo-szare o wyraźnej budowie ławicowej, podkreślonej cienkimi wkładkami substancji ilastej lub gipsu o grubości ok. 2 mm. Łączna miąższość serii węglanowej cechsztynu wynosi średnio 10 m. Powyżej dolomitów zalegają anhydryty o miąższości 41÷94 m. Opisywany rejon jest słabo zaangażowany tektonicznie. Największe zaburzenia o charakterze deformacji ciągłych stwierdzane w rejonie północno-wschodniego krańca pola są związane z elewacją stropu białego spągowca o kierunku NW-SE. W stropie występują nieliczne spękania pionowe lub skośne, wypełnione kalcytem lub gipsem, o głównych kierunkach NW-SE oraz NE-SW.

Złoże w polu SI-XVI/7, zaliczone do pierwszego stopnia zagrożenia tąpaniami i do pierwszego stopnia zagrożenia wodnego, wybierane było systemem eksploatacji komorowo-filarowym z ugięciem stropu i ruchowym filarem zamykającym (J-UGR-PS). Projektowane wymiary filarów wynosiły 8 m x 12 m (z usytuowaniem dłuższej osi prostopadle do linii rozcinki). Dla robót eksploatacyjnych zostały opracowane: projekt techniczny eksploatacji oraz szczegółowy projekt eksploatacji, które zostały zatwierdzone przez kierownika ruchu zakładu górniczego. Stropy wyrobisk eksploatacyjnych były zabezpieczane obudową kotwową wklejaną o długości żerdzi 1,6 m, w siatce 1,5 m x 1,5 m. Wysokość komory K-27 wynosiła od 4 do 4,5 m, a szerokość przy stropie do 6 m.

W dniu 28.04.2020 r. na początku zmiany I WSP, podczas kontroli robót strzałowych wykonanych ok. godz. 550 osoby dozoru stwierdziły zwiększoną ilość urobku w przodku komory K-27 z pasa P-13 oraz powstanie kawerny, wskazując na możliwość zaistnienia w przodku zjawiska gazogeodynamicznego. W związku z powyższym, poinformowany o nietypowym zdarzeniu KRZG w dniu 29.04.2020 r. wstrzymał ruch w części pola od komory K-23 do K-32, od pasa P-11 do calizny oraz roboty strzałowe w pozostałej części frontu tj. od komory K-1 do K-22 i powiadomił telefonicznie Dyrektora OUG we Wrocławiu o zdarzeniu w dniu 29.04.2020 r. o godz. 1315. W dniu 30.04.2018 r. na zmianie I WSP, podczas oględzin wyrobisk pola eksploatacyjnego SI-XVI/7 przeprowadzonych przez Okręgowy Urząd Górniczy we Wrocławiu potwierdzono nadmierne nagromadzenie w przodku komory K-27 z pasa P-13 urobku w postaci drobnych, cienkich płytek dolomitu oraz powstanie na wysokości pasa P-14 kawerny o wymiarach ok. 2 m x 4 m x 8 m, po północno-wschodniej stronie stropu komory K-27 w kierunku K‑28. Według wstępnej oceny masa nagromadzonego dodatkowo urobku wynosiła ok. 200 ton. Dokonane na miejscu zdarzenia pomiary atmosfery kopalnianej nie wykazały odstępstw od jej wymaganego składu.

Po przeprowadzonych oględzinach, Dyrektor OUG we Wrocławiu wydał decyzję wstrzymującą ruch zakładu górniczego KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Polkowice-Sieroszowice” w Kaźmierzowie w części dotyczącej prowadzenia rozcinki w polu SI‑XVI/7 oddziału G-62 od komory K-20 do K-33, od pasa P-10 do calizny, do czasu:

  • Szczegółowego udokumentowania fotograficznego, geologicznego i mierniczego miejsca zdarzenia oraz pobrania prób skał do zbadania ich gazonośności;
  • Ustalenia przez kierownika ruchu zakładu górniczego zakresu i zasad dodatkowego rozpoznania budowy geologicznej górotworu w strefie stwierdzonego zdarzenia;
  • Bezpiecznego usunięcia zalegających mas skalnych oraz skontrolowania i zabezpieczenia odsłoniętego stropu na zasadach ustalonych przez kierownika ruchu zakładu górniczego;
  • Dokonania przez zespoły kopalniane właściwe ds. rozpoznawania i zwalczania zagrożenia wyrzutami gazów i skał oraz tąpaniami i zawałami analizy sytuacji geologiczno-górniczej w polu SI-XVI/7 w kontekście dostosowania profilaktyki zagrożeń oraz obowiązujących zasad i rygorów prowadzenia robót do zaistniałych warunków geologiczno-górniczych z uwzględnieniem zaistniałego zjawiska;
  • Ustalenia dalszego sposobu prowadzenia eksploatacji w polu SI-XVI/7 oddziału G-62 z uwzględnieniem wyników dokonanych analiz oraz opinii zespołu przedsiębiorcy KGHM „Polska Miedź” S.A. właściwego ds. rozpoznawania i zwalczania zagrożeń dla przedłożonego do zaopiniowania rozwiązania technicznego.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu.

do góry