28.06.2013

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 11.07.2013 r.

I N F O R M A C J A Nr 33/2013/EW

o wypadku lekkim, związanym z nawierceniem niewypału, zaistniałym w dniu 28 czerwca 2013 r., o godz. 1440, w przodku chodnika C-342 z przecinki 44, wykonywanego przez Przedsiębiorstwo Usług Górniczych i Budowlanych - BUD Sp. z o.o. w Częstochowie, podmiocie prowadzącym roboty w ruchu KGHM POLSKA MIEDŹ SA O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” w Kaźmierzowie, któremu uległ górnik-operator, lat 57, pracujący w górnictwie 32 lata.

Wypadek miał miejsce w przodku chodnika C-342 w KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” w Kaźmierzowie, około 1000 m p.p.t.. Przedsiębiorstwo Usług Górniczych i Budowlanych – BUD Sp. z o.o. w Częstochowie Oddział Lubin drążyło wiązkę chodników przygotowawczych C-342÷C-345 w Filarze C-1000, w bloku C-4. Do zakończenia zlecenia pozostało wykonanie zbicia chodnika C-342, między przecinkami 42 i 44. Roboty były prowadzone od strony przecinki 44.

Złoże, o upadzie 2-4o i miąższości od 0,0 do 1,6 m zostało zaliczone do trzeciego stopnia zagrożenia tąpaniami i do pierwszego stopnia zagrożenia wodnego.

W dniu 28.06.2013 r. na zm. II operator wiertnicy SWW otrzymał od sztygara zmianowego zadanie dokończenia wiercenia otworów strzałowych w przodku chodnika C-342. Podczas wiercenia otworu strzałowego w górnej, przyociosowej, wschodniej części przodka, operator nawiercił niewypał, co spowodowało jego zdetonowanie. W wyniku detonacji operator wiertnicy został uderzony odłamkami skalnymi doznając wg opinii lekarskiej licznych ran powierzchniowych klatki piersiowej, kończyny górnej prawej i twarzy.

W miejscu wypadku wyrobisko posiadało wymiary: szerokość przy stropie około 7,3 m i wysokość około 3,8 m. Chodnik przewietrzany wentylacją lutniową. Wylot lutniociągu znajdował się 21 m od czoła przodka, przy dopuszczalnej 15 m ustalonej przez KRZG. W przodku, na spągu przy lewym ociosie zalegał urobek na wysokość ok. 1 m. W tarczy przodka było ok. 40 odwierconych otworów strzałowych i 14 oznaczonych farbą fajek o długości do 0,3 m z poprzedniego zabioru odstrzelonego 27.06.2013 r. Poszkodowanego odwieziono do Szpitala w Głogowie, z którego, po przebadaniu i opatrzeniu, ran został zwolniony do domu.

Przyczyną wypadku lekkiego było uderzenie poszkodowanego odłamkami skalnymi dynamicznie przemieszczającymi się po wybuchu nawierconych środków strzałowych w pozostałości otworu strzałowego.

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu nakazał:

  1. Wstrzymać ruch zakładu górniczego KGHM Polska Miedź SA O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” w części dotyczącej przodka chodnika C-342 z przecinki 44 do czasu:
    • doprowadzenia stanu wentylacji odrębnej przodka do zgodności z obowiązującymi przepisami,
    • wykonania niezbędnej obrywki oraz przeprowadzenia kontroli przodka na okoliczność występowania niewypałów,
    • wykonania szczegółowej dokumentacji mierniczej przodka z uwzględnieniem rozmieszczenia i kierunków odwierconych otworów strzałowych oraz fajek z poprzedniego zabioru,
  2. Wstrzymać ruch zakładu górniczego KGHM Polska Miedź SA O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” w części dotyczącej eksploatacji samojezdnego wozu wiertnicznego nr zakładowy PUGiB 4, uszkodzonego w wyniku detonacji niewypału, do czasu doprowadzenia jego stanu technicznego do zgodności z obowiązującą dokumentacją techniczno-ruchową producenta.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu.

do góry