godło Polski
PL EN

28.07.2009

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy
OWP-14/GG-20/2009

Katowice, dnia 5.08.2009 r.

INFORMACJA Nr 14/2009 śm./EW

o wypadku śmiertelnym, zaistniałym w dniu 28.07.2009 r. o godzinie 825 w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. KWK „Krupiński” w Suszcu, w chodniku badawczym N-2 w pokładzie 330/2, poziom 620 m, któremu uległ górnik oddziału G-1, lat 45, pracujący w górnictwie 23 lata.


Wypadek zaistniał w chodniku badawczym N-2 w pokładzie 330/2, poziom 620 m, na skrzyżowaniu ze ścianą N-2 prowadzoną po nachyleniu podłużnym około 300.

Pokład 330/2 w rejonie chodnika badawczego N-2 w pokładzie 330/2 został zaliczony do: IV kategorii zagrożenia metanowego, I stopnia zagrożenia wodnego oraz klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. W miejscu wypadku chodnik badawczy N-2 w pokładzie 330/2 wykonany był w obudowie ŁP9/V29/A, o rozstawie odrzwi co 1,0m, stabilizowanych za pomocą 9 stalowych rozpór wieloelementowych. Opinkę na całym obwodzie stanowiła siatka zgrzewana typu zaczepowego. W wyrobisku, w rejonie skrzyżowania ze ścianą, zlokalizowane były między innymi:

  • przenośnik zgrzebłowy podścianowy typu PAT-200,
  • osłony, wykonane z blachy stalowej o wymiarach 1500x1000x10mm każda (tzw. blachy odbojowe), zabezpieczające przejście dla pracowników wzdłuż trasy przenośnika zgrzebłowego podścianowego przed bryłami węgla i skał, staczającymi się z trasy przenośnika ścianowego,
  • trasa kolejki podwieszanej typu KSP-16,
  • stojaki typu Valent, zabudowane pod odrzwiami obudowy chodnika celem jej wzmocnienia,
  • punkt oświetleniowy nad przesypem z przenośnika ścianowego,
  • stanowisko obsługi przenośnika ścianowego - w odległości 3,0m za linią zawału ściany,
  • transparent, z wyświetlaczem elektronicznym, informujący o zakazie przejścia – w odległości 4,13m przed frontem ściany.

W dniu 28.07.2009 r. na zmianie „I”, rozpoczynającej się o godzinie 600, ściana N-2 obłożona była do wydobycia. Około godziny 813, po urobieniu kombajnem odcinka od sekcji nr 100 do sekcji nr 50, wstrzymano urabianie oraz ruch przenośników: ścianowego i podścianowego, a następnie przystąpiono do przesuwania sekcji obudowy zmechanizowanej.

Około godziny 825 górnik, obsługujący przenośnik ścianowy, udał się ze stanowiska obsługi w kierunku napędu przenośnika podścianowego. W momencie gdy górnik znalazł się w rejonie przesypu z przenośnika ścianowego na podścianowy, w odległości ok. 0,5 m za ostatnią z osłon zabezpieczających, został uderzony w głowę bryłą kamienia o wymiarach 360x200x100 mm, która nagle wypadła z trasy przenośnika ścianowego. Poszkodowanemu pierwszej pomocy udzieliło trzech pracowników oddziału G-1, a następnie lekarz. Po powiadomieniu o zdarzeniu sztygara oraz dyspozytora ruchu kopalni, pracownicy wytransportowali poszkodowanego do punktu opatrunkowego, skąd przewieziono go do Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju.
W wydanej opinii lekarz stwierdził: „uraz głowy, złamanie czaszki, podejrzenie krwawienia śródmózgowego”.

W dniu 30.07.2009 r. o godz. 1531 górnik zmarł w szpitalu w wyniku doznanych obrażeń.

Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku w dniu 28.07.2009 r. o godzinie 830 został poinformowany przez KRZG o zaistnieniu wypadku i przewiezieniu poszkodowanego karetką do szpitala.

Przyczyną wypadku śmiertelnego było uderzenie górnika w głowę bryłą kamienia, która nagle wypadła z trasy przenośnika ścianowego o nachyleniu około 300.

Przyczyna ta była następstwem poruszania się poszkodowanego, w strefie zagrożenia.

W związku z zaistniałym wypadkiem, Dyrektor OUG w Rybniku w dniu 28.07.2009 r. wydał decyzję, w której nakazał wstrzymać ruch zakładu górniczego, w części dotyczącej eksploatacji ściany N-2 w pokładzie 330/2, do czasu:

  1. opracowania i wdrożenia szczegółowych ustaleń, dotyczących sposobu wykonania, utrzymywania oraz prowadzenia przebudowy osłon zabezpieczających przejście dla pracowników wzdłuż trasy przenośnika zgrzebłowego podścianowego typu PAT-200, przed staczającymi się bryłami węgla i skał z trasy przenośnika ścianowego, zatwierdzonych przez KRZG,
  2. zabezpieczenia w pełnym zakresie ociosu węglowego we wnęce dolnej oraz wykonania zabezpieczeń przed wpadnięciem pracownika do trasy przenośnika podścianowego,
  3. zabezpieczenia ściany metanometrią automatyczną zgodnie z ustaleniami projektu technicznego.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Rybniku.

do góry