28.07.2012

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 31.07.2012 r.

I N F O R M A C J A Nr 51/2012/EW

o pożarze zaistniałym w dniu 28.07.2012 r. około godz. 1410 w zakładzie górniczym JARO S.A. w Jaroszowie, powiat świdnicki, gmina Strzegom, w wyniku którego uszkodzeniu uległ przenośnik taśmowy B-2 oraz przewód oponowy zasilający przenośnik A-2.

Zakład górniczy JARO SA w Jaroszowie prowadzi eksploatację glin ogniotrwałych w wyrobiskach „Stanisław-Północ” i „Stanisław Południe”, metodą odkrywkową, systemem zabierkowym. W obu wyrobiskach gliny ogniotrwałe eksploatowane są jednym frontem z ośmioma poziomami roboczymi. Urobek transportowany jest przenośnikami taśmowymi do węzła rozdzielczego, skąd kierowany jest na składowisko a nadkład transportowany jest na zwałowisko wewnętrzne.

W dniu 28.07.2012 r. (sobota) nie prowadzono eksploatacji - maszyny i urządzenia nie pracowały. W zakładzie znajdowały się osoby sprawujące dyżur: sztygar zmianowy i dwóch pracowników. Pogoda w tym dniu była słoneczna, temperatura powietrza około 36oC, wiał silny wiatr. Około godz. 1410 dyżurujący pracownicy zauważyli pożar w rejonie środkowej części przenośnika taśmowego typu PTGm 1000, oznaczonego jako B-2, zabudowanego na poziomie piętra IV. Próby gaszenia pożaru z użyciem podręcznego sprzętu gaśniczego nie przyniosły rezultatu ze względu na silny wiatr i szybkie rozprzestrzenianie się ognia po wyschniętym podłożu (sucha trawa). Sztygar zmianowy wezwał telefonicznie jednostki Państwowej Straży Pożarnej w Świebodzicach i Ochotniczej Straży Pożarnej z Jaroszowa, które ugasiły pożar. W wyniku pożaru całkowitemu spaleniu uległa taśma przenośnika B-2 na długości ok. 35 m. Spaleniu lub uszkodzeniu uległy również przewody sterowniczo-sygnalizacyjne, skrzynki z przyciskami „STOP” oraz urządzenia akustycznej sygnalizacji przedrozruchowej, a także oponowy przewód typu OG 3x70+50 mm² zasilający przenośnik B-2.

Przyczyna pożaru.
Prawdopodobną przyczyną pożaru, było uszkodzenie w wyniku nagrzania promieniami słonecznymi i wysokiej temperatury powietrza złącza naprawczego (mufy) na przewodzie oponowym OG 3x70+50 mm² będącego pod napięciem, zasilającym przenośnik A-2 na poziomie piętra III, ułożonym na uchwytach wzdłuż trasy przenośnika A-2. To doprowadziło do wystąpienia zwarcia, wypalenia dziury Ø 20 mm w powłoce mufy i zaiskrzenia, które zainicjowało zapalenie się suchej trawy. Przenośnik A-2 zabudowany był w odległości ok. 5 m od skarpy na poziom piętra IV. Silny wiatr oraz suche podłoże spowodowały szybkie przemieszczenie się pożaru na przeciwległą skarpę porośniętą trawą i roślinnością na poziom piętra IV gdzie zabudowany był przenośnik B-2, która błyskawicznie zapaliła się, co doprowadziło do zapalenia się taśmy przenośnika oraz przewodu zasilającego i sterowniczo-sygnalizacyjnego.

Zamierzenia organizacyjno-techniczne.
W związku z zaistniałym pożarem oraz wypadkiem zbiorowym, Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu wydaną decyzją wstrzymał ruch zakładu górniczego JARO S.A. w Jaroszowie, w części dotyczącej eksploatacji przenośników taśmowych oznaczonych jako A 2 i B-2 uszkodzonych w wyniku zaistniałego pożaru, do czasu doprowadzenia przenośnika B-2 oraz przewodu oponowego zasilającego przenośnik A-2 do stanu technicznego zgodnego z dokumentacją techniczno-ruchową.

Ponadto nakazał:

  • przeprowadzić nadzwyczajną kontrolę stanu technicznego złączy naprawczych (muf) przewodów oponowych zasilających przenośniki i inne maszyny, wraz z analizą doboru zastosowanych zabezpieczeń tych przewodów,
  • zapoznać załogę zakładu górniczego i podmiotów wykonujących określone czynności w ruchu zakładu górniczego z okolicznościami oraz przyczynami zaistniałego pożaru.

W celu zapobieżenia podobnym przypadkom, Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu skierował pismo do przedsiębiorców i kierowników ruchu odkrywkowych zakładów górniczych, w którym wnosi o:

  • przeprowadzenie nadzwyczajnej kontroli urządzeń transportowych, prowadzonych przewodów i kabli elektroenergetycznych na terenie zakładu górniczego, mogących stanowić zagrożenie pożarowe, w zakresie ich stanu technicznego, sposobu zabudowy lub prowadzenia,
  • oddzielenie obiektów, urządzeń oraz kabli elektroenergetycznych prowadzonych na powierzchni zakładu górniczego pasami ochronnymi (przeciwpożarowymi) z nawierzchniami z materiałów niepalnych lub gruntowej oczyszczonej, utrzymywanymi w stanie zapewniających ich użyteczność przez cały rok.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu.

do góry