28.08.2010

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 1.09.2010 r.

I N F O R M A C J A Nr 59/2010/EW

w sprawie awarii – braku zasilania w energię elektryczną części urządzeń zakładu górniczego, zaistniałego w dniu 28 sierpnia 2010 r. o godzinie 929 w KHW S.A. KWK „Murcki-Staszic” ruch „Staszic”.

Zasilanie w energię elektryczną urządzeń zakładu górniczego Katowicki Holding Węglowy S.A. Kopalnia Węgla Kamiennego „Murcki-Staszic” ruch „Staszic” zrealizowano ze Stacji 110 kV „Giszowiec” przez dwusystemową rozdzielnię 6 kV RM110/6 oraz ze Stacji 110 kV „Staszic” przez rozdzielnię 6 kV R 110/6 również dwusystemową. Rozdzielnie 6 kV RM110/6 i R 110/6 połączono trzema torami kablowymi, każdy złożony z trzech linii kablowych typu YAKYFty 3x240 mm2. W normalnych warunkach sekcje rozdzielni 6 kV RM110/6 i R 110/6 zasilano odrębnie, a ruch rozdzielni 6 kV R IV i R V zasilających urządzenia stacji wentylatorów głównych prowadzono stosując zasadę zasilania urządzeń z jednego systemu szyn zbiorczych i utrzymywania zasilania rezerwowego na drugim systemie szyn zbiorczych.

W dniu 28 sierpnia 2010 r. system I rozdzielni 6 kV R 110/6 był zasilany torem kablowym prowadzonym z pola rozdzielczego nr 22 A rozdzielni 6 kV RM110/6. Z systemu I rozdzielni 6 kV R 110/6 zasilane były między innymi:

  • urządzenia stacji wentylatorów głównych przy szybie IV przez dwusystemową rozdzielnię 6 kV R IV,
  • urządzenia stacji wentylatorów głównych przy szybie V przez dwusystemową rozdzielnię 6 kV R V,
  • urządzenia powierzchniowej stacji odmetanowania zlokalizowanej w rejonie szybu V.

W tym dniu:

  • w stacji wentylatorów przy szybie IV prowadzono ruch wentylatora głównego nr 1,
  • w stacji wentylatorów przy szybie V prowadzono ruch wentylatora głównego nr 2,
  • jako zasilanie rezerwowe utrzymywano pod napięciem system I w rozdzielni 6 kV R IV oraz rozdzielni 6 kV R V zasilane z systemu II rozdzielni 6 kV R 110/6 jako zasilanie rezerwowe,
  • obsługę stacji wentylatorów głównych i urządzeń elektroenergetycznych w rejonie szybu IV oraz szybu V sprawowali jednoosobowo elektromonterzy.

O godzinie 929 wystąpiło wyłączenie zasilania systemu I rozdzielni 6 kV R110/6, powodujące brak zasilania i zatrzymanie ruchu wentylatorów głównych: nr 2 w stacji przy szybie V oraz nr 1 w stacji przy szybie IV. Elektromonter obsługujący urządzenia w rejonie szybu IV przełączył zasilanie silnika napędowego wentylatora głównego nr 1 na zasilanie rezerwowe w rozdzielni 6 kV R IV i o godzinie 947 przywrócił ruch wentylatora głównego. Natomiast elektromonter obsługujący urządzenia w rejonie szybu V nie przełączył zasilania na rezerwowe i po przywróceniu zasilania podstawowego uruchomił wentylator główny o godzinie 951. W tym czasie w wyrobiskach przebywało 447 osób. W związku z awaryjną przerwą w ruchu wentylatora głównego w stacji przy szybie V, trwającą dłużej niż 20 minut, z-ca kierownika ruchu zakładu górniczego podjął decyzję o wyprowadzaniu 239 osób w kierunku szybów wdechowych z wyrobisk przewietrzanych przez wentylatory główne w stacji przy szybie V . Po przywróceniu ruchu wentylatora głównego w stacji przy szybie V i sprawdzeniu atmosfery kopalnianej w wyrobiskach, wyprowadzaną załogę skierowano na uprzednie stanowiska pracy. Wyprowadzenie załogi odbwało się bez użycia sprzętu ochron-nego układu oddechowego. W związku z zaistniałym zdarzeniem nie zgłoszono zaistnienia wypadku, nie wystąpiły przekroczenia dopuszczalnego stężenia metanu w wyrobiskach oraz nie wystąpiło uwięzienie osób w unieruchomionych naczyniach górniczych wyciągów szybowych.

Przyczyną wyłączenia zasilania systemu I rozdzielni 6 kV R110/6 było uszkodzenie głowicy kablowej jednego z kabli toru kablowego prowadzonego z pola 22 A rozdzielni 6 kV RM 110/6 do rozdzielni 6 kV R 110/6 kV.

W związku z zaistniałym zdarzeniem Dyrektor Urzędu Górniczego do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych nie wydał decyzji.

W związku z okolicznościami zaistniałego zdarzenia, wykazującymi brak wystarczających kompetencji osób obsługi urządzeń elektroenergetycznych Dyrektor Urzędu ponownie wskazał przedsiębiorcy na konieczność udoskonalenia systemu szkoleń technicznych w zakresie obsługi eksploatowanych w zakładach górniczych urządzeń elektro- energetycznych.

Informację opracowano na podstawie danych z UGBKUE w Katowicach.

do góry