28.10.2011

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy
OWP-24/gem-20/2011

Katowice, dnia 7.11.2011 r.

I N F O R M A C J A Nr 24/2011śm./EW

o wypadku śmiertelnym, zaistniałym w dniu 28.10.2011 r. około godz. 2245 w JSW S.A. KWK „Pniówek” w Pawłowicach, któremu uległ ślusarz p/z firmy „JAS-POL” Sp. z o.o. z Jastrzębia Zdroju, pracujący w ww. firmie 9 lat.

Wypadek zaistniał w przekopie kierunkowym zachodnim na poziomie 830, w rejonie stacji postojowej SP 10, na rozjedzie torowym ZW-22 - cecha przewozowa 1471.

Obudowę przekopu kierunkowego zachodniego poziom 830 stanowiły odrzwia obudowy ŁP10/V29/4, z rozstawem co 0,5 m, stabilizowane za pomocą 10 rozpór stalowych wieloelementowych. Opinkę stanowiły okładziny żelbetowe. Wysokość wyrobiska w miejscu wypadku wynosiła 3,95 m, a szerokość 4,74 m. Nachylenie spągu w miejscu wypadku wynosiło 0o. W stropie wyrobiska poprowadzone były: rurociąg odmetanowania Ø400 mm, rurociągi sprężonego powietrza Ø50 mm i Ø400 mm, rurociągi odwadniające Ø100 mm, Ø150 mm i Ø250 mm, rurociąg ppoż. Ø200 mm i rurociąg klimatyzacji Ø200 mm oraz na ociosie południowym wiązki kabli elektrycznych.

W przekopie kierunkowym zachodnim, pomiędzy rozjazdami torowymi nr kop. ZW-22 i ZW-23, zlokalizowana była stacja postojowa SP-10, ograniczona zaporami torowymi uchylnymi - pomiędzy cechami przewozowymi 1482-1507. Długość toru postojowego pomiędzy zaporami uchylnymi wynosiła około 25 m. Zapora, od strony rozjazdu torowego nr kop. ZW-22, była zamknięta, a druga była otwarta. Tor komunikacyjny i tor postojowy wykonane były z szyn typu S30 o prześwicie 750 mm. W wyrobisku prowadzona była jazda ludzi oraz transport materiałów.

Poza granicami stacji postojowej SP-10, od strony rozjazdu ZW-22, odstawione były dwie jednostki transportow, tj. wóz urobkowy średni, o pojemności 1800 litrów, załadowany skrzyniami narzędziowymi oraz wóz do transportu materiałów długich, typu WNDł, załadowany elementem trasy kolejki spągowej. Ponadto w rejonie stacji postojowej znajdowały się dwa wozy urobkowe średnie, o pojemności 1800 litrów, jeden załadowany zamkami obudowy typu SD, a drugi pusty.

W dniu 28.10.2011 r., około godziny 2245, ze stacji osobowej SO-4, zlokalizowanej w przekopie kierunkowym zachodnim poziom 830 w kierunku szybu II, przejeżdżał pociąg złożony z lokomotywy typu Lea BM-12 oraz dwunastu wozów osobowych typu WO M. W rejonie stacji postojowej SP-10 doszło do wykolejenia i kolizji wozów ww. pociągu z jednostkami transportowymi, pozostawionymi w rejonie tej stacji. Wykolejeniu uległo pięć wozów osobowych oraz jeden wóz średni, ponadto, w wyniku kolizji, doszło do przemieszczenia jednostek transportowych na stacji postojowej w kierunku jazdy pociągu. W rejonie rozjazdu nr ZW-22 przemieszczający się wóz do przewozu materiałów długich uderzył kłonicą w czwarty w kolejności wóz osobowy składu zatrzymanego już pociągu, w chwili, gdy siedzący w nim pracownik wychylił się przez otwór drzwiowy. Głowa ślusarza została dociśnięta kłonicą do krawędzi otworu, co spowodowało uraz twarzoczaszki. Po udzieleniu pomocy, przez jadących tym samym pociągiem współpracowników i przez przybyłego na miejsce zdarzenia lekarza, poszkodowanego przetransportowano pod szyb, a następnie na powierzchnię. Następnie został przewieziony do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju, gdzie, około godziny 045, stwierdzono jego zgon w wyniku urazu czaszkowo-mózgowego.

Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku został powiadomiony przez KRZG o wypadku ciężkim w dniu 29.10.2011 r., o godzinie 020, a następnie, około godziny 050, o wypadku śmiertelnym.

Przyczyną wypadku śmiertelnego było dociśnięcie głowy ślusarza do krawędzi otworu drzwiowego wozu osobowego kłonicą przemieszczającego się wozu do transportu materiałów długich, w wyniku zaistniałej kolizji jednostek transportowych.

W związku z zaistniałym wypadkie, Dyrektor OUG w Rybniku, decyzją z dnia 29.10.2011 r. wstrzymał ruch zakładu górniczego, w części dotyczącej ruchu kołowego w przekopie kierunkowym zachodnim poz. 830. pomiędzy cechami przewozowymi 1470-1544, do czasu:

  1. Usunięcia skutków kolizji składu pociągu osobowego, z jednostkami transportowanymi pozostawionymi w rejonie stacji postojowej SP 10, w oparciu o technologię zatwierdzoną przez KRZG.
  2. Usunięcia nieprawidłowości w zakresie odchylenia ciągu szyn w pionie w stosunku do siebie.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Rybniku.

do góry