29 06 2022

  Wyższy Urząd Górniczy
         Departament
Warunków Pracy i Szkolenia                      Katowice, dnia  16 lutego 2023 r.

INFORMACJA Nr 29/2022/EW

o pożarze podziemnym, do którego doszło w dniu 29 czerwca 2022 r. około godziny 701 w rejonie chodnika C-400a przy komorze maszyn ciężkich C-1C w KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. O/ZG „Lubin” w Lubinie

Do pożaru podziemnego doszło w chodniku C-400a od przecinki P-ka 04 do przecinki P ka 02 oraz we wnęce na przedłużeniu przecinki P-ka 03 od chodnika C-400a, na poziomie 910 m, przy komorze maszyn ciężkich KMC C-1C.

W dniu 29 czerwca 2022 r. o godzinie 701 na zmianie I WSP sztygar zmianowy oddziału górniczego G-8 zauważył dymy na południowy zachód od KMC C-1C, o czym telefonicznie poinformował dyspozytora górniczego, który rozpoczął prowadzenie akcji pożarowej i wezwał pogotowie ratownicze z Jednostki Ratownictwa Górniczo-Hutniczego w Sobinie (JRGH). Następnie kierowanie akcją ratowniczą przejął Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego (KRZG). Przybyli z JRGH ratownicy, po wstępnym rozpoznaniu przeprowadzonym w aparatach powietrzno-butlowych (bojowych) z wykorzystaniem kamer termowizyjnych, stwierdzili zarzewie pożaru w chodniku C-400a od przecinki P-ka 04 w kierunku przecinki P-ka 02. Po określeniu strefy zagrożenia, wystawieniu posterunków na dojściach do strefy zagrożenia i założeniu bazy ratowniczej podjęte zostało aktywne gaszenie pożaru przez zastępy ratownicze w aparatach bojowych oraz wykonywane były pomiary temperatury i składu powietrza kopalnianego. Gazy pożarowe odprowadzane były drogami powietrza zużytego w kierunku szybu wydechowego R-VIII kopalni O/ZG ,,Rudna” i dalej na powierzchnię. O prowadzonej akcji pożarowej powiadomiono kopalnię O/ZG „Rudna”, w której uruchomiono akcję i wycofano 11 pracowników. Po stronie O/ZG ,,Lubin” nie zachodziła potrzeba wycofywania załogi. Aparatów ucieczkowych nie użyto. Żaden z pracowników nie doznał obrażeń. Prace ratownicze prowadzone były na podstawie planu akcji przeciwpożarowej w chodniku C-400a od przecinki P-ka 04 do przecinki P-ka 02 oraz we wnęce na przedłużeniu przecinki P-ka 03 od chodnika C-400a. Akcja polegała na podawaniu w miejsce pożaru wody z rurociągu p.poż oraz lekkiej piany. Następnie mechanicznie przebierano ładowarkami nadpalone odpady oraz przewożone je do wyznaczonych wnęk z chodnika C-400, w których były dalej schładzane. Akcja prowadzona była w aparatach powietrznych. Powyżej temperatury mierzonej termometrem suchym 30oC i wilgotności względnej powyżej 60 % z uwagi na trudne warunki mikroklimatu, każdy zastęp wykonujący prace ratownicze ubezpieczany był przez dwa zastępy przebywające w bazie ratowniczej. 

Po ugaszeniu pożaru, a także uzyskaniu pozytywnych wyników z pomiarów parametrów atmosfery kopalnianej w miejscu pożaru oraz za ogniskiem pożaru, na drogach odprowadzenia powietrza w kierunku szybu wentylacyjnego, kierownik akcji ratowniczej w O/ZG „Lubin” w porozumieniu z kierownikiem akcji w O/ZG „Rudna” - zabezpieczającej rejon dróg wentylacyjnych z miejsca pożaru do szybu R-VIII na terenie kopalni O/ZG „Rudna”, dnia 30.06.2022 r. o godzinie 1903 zakończył prowadzenie akcji ratowniczej (pożarowej), po czym kierownik akcji w O/ZG ”Rudna” dnia 30.06.2022 r. o godzinie 1907 zakończył prowadzenie akcji po stronie O/ZG „Rudna”.

Kierownik Akcji polecił dalszą kontrolę miejsca pożaru oraz przebranych i zdeponowanych odpadów, połączoną z ich schładzaniem wodą z rurociągów technologicznych przez kolejną zmianę roboczą.  W akcji ratowniczej brało udział 30 zastępów ratowniczych, w tym trzy z JRGH, 22 z Kopalnianej Stacji Ratownictwa Górniczego (KSRG) O/ZG „Lubin”, trzy z KSRG O/ZG „Rudna”, oraz dwa z KSRG O/ZG „Polkowice-Sieroszowice”. W bazie obecny był lekarz zabezpieczenia medycznego oraz specjalista z JRGH.

Podczas oględzin stwierdzone zostały nagromadzenia materiałów pożarowo niebezpiecznych w następujących lokalizacjach: w wnęce na przedłużeniu przecinki P-ka 02 od chodnika C-400a, we wnęce na przedłużeniu przecinki P- ka 01 od chodnika C-401a, we wnęce na przedłużeniu chodnika C-401a od przecinki P-ka 01, w chodniku C-401a pomiędzy przecinkami P-ka 01, a pochylnią C-141c, w pochylni C-141c, pomiędzy chodnikiem C-401a, a przecinką P-ka 4, w chodniku C-401a,  pomiędzy pochylnią C-141b, a pochylnią C-141, w chodniku C-402, pomiędzy przecinką P-ka 03, a P-ka 04, we wnęce na przedłużeniu chodnika C-403 od przecinki P-ka 03, w chodniku C-403 pomiędzy przecinkami P-ka 02, a P-ka 03, w pochylni C-141b, pomiędzy chodnikami C-401, a chodnikiem C-400a.

Jednoznacznie nie ustalono przyczyny pożaru z uwagi na brak bezpośrednich świadków oraz zmianę stanu miejsca pożaru wskutek przeprowadzonej akcji ratowniczo-gaśniczej.

Do pożaru przyczyniły się:

  • gromadzenie nieposegregowanych odpadów pożarowo niebezpiecznych w miejscach do tego nieprzeznaczonych, 
  • niepodjęcie przez osoby kierownictwa i dozoru ruchu działu mechanicznego skutecznych działań w celu usunięcia na powierzchnię nagromadzonych materiałów pożarowo niebezpiecznych.

Według opinii biegłego sądowego specjalisty z zakresu pożarnictwa przyczyną pożaru mogło być zaprószenie ognia (np. od żaru niedopałka papierosa) lub celowe podpalenie.

Zalecenia organizacyjno-techniczne:

W związku z zaistniałym pożarem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu wydał decyzję, w której wstrzymał ruch zakładu górniczego KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Lubin” w Lubinie, w części dotyczącej chodnika C-400a od przecinki Pka-04 do przecinki P-ka 02 oraz wnęki na przedłużeniu przecinki P-ka 03 od chodnika C-400a, do czasu przeprowadzenia kontroli stanu tych wyrobisk i ich obudowy po zaistniałym pożarze podziemnym oraz doprowadzenia ich do stanu bezpiecznego i funkcjonalnego na zasadach ustalonych przez KRZG, oraz nakazał:

  • usunąć zagrożenie od pozostałych materiałów pożarowo niebezpiecznych zgromadzonych w czasie prowadzonej akcji ratowniczej w chodniku C-400 wraz z wnękami oznaczonych numerami od P-ka 06a do P-ka 08 oraz w pozostałych ww. lokalizacjach,
  • przeprowadzić kontrole wyrobisk w rejonie przyległym do ww. wyrobisk pod kątem zalegania w nich materiałów pożarowo niebezpiecznych,
  • przeprowadzić szkolenie załogi na okoliczność postępowania z materiałami pożarowo  niebezpiecznymi w kontekście zaistniałego zdarzenia,
  • przeprowadzić dodatkowe kontrole załogi zatrudnianej w wyrobiskach O/ZG „Lubin” na okoliczność posiadania przy sobie środków do wzniecania ognia,w sposób i na zasadach określonych przez KRZG.

Ponadto, Dyrektor OUG we Wrocławiu wystąpił do Przedsiębiorcy KGHM Polska Miedź S.A. o podjęcie zdecydowanych działań w podległych podziemnych zakładach górniczych, zmierzających do:

  • uszczelnienia obrotu odpadami technologicznymi wytwarzanymi pod ziemią, w szczególności stanowiącymi materiały pożarowo niebezpieczne,
  • zidentyfikowania innych nagromadzeń materiałów odpadowych pożarowo niebezpiecznych i ich zneutralizowanie,
  • ponowne przeszkolenie załóg zakładów górniczych w zakresie zagrożeń związanych z pożarami podziemnymi.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu.

do góry