29.05.2013

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 5.06.2013 r.

I N F O R M A C J A Nr 27/2013/EW

w sprawie wypadku, zaistniałego w związku z użyciem środków strzałowych, w dniu 29.05.2013 r. o godz. 1146 w Kompanii Węglowej S.A. Oddział KWK „Sośnica – Makoszowy” w Zabrzu, Ruch „Sośnica”.

Wypadek zaistniał we wnęce technologicznej wykonywanej w ociosie północnym chodnika nadścianowego q100 w pokładzie 504 II warstwa, na poziomie 550 m.

Pokład 504 o grubości od 2,7 m do 5,0 m, zaliczony został do I stopnia zagrożenia tąpaniami, klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego oraz I stopnia zagrożenia wodnego. W stropie pokładu 504 zalega warstwa iłowca o grubości około 9,0 m i w spągu iłowiec o grubości około 2,6 m oraz 1,8 m węgla pokładu 505/1. Wnękę technologiczną wykonywano w obudowie prostokątnej z profilu V, stawianej co 0,75 m.

W dniu 29.05.2013 r., na zmianie rannej sztygar zmianowy oddziału likwidacyjno - zbrojeniowego skierował w rejon przygotowywanej do likwidacji ściany q100 w pokładzie 504 (II warstwa), między innymi zespół 3 pracowników oddziału GRP-1 do prac transportowych. Po wykonaniu robót transportowych dwóch pracowników, na polecenie sztygara, przystąpiło do wiercenia otworów strzałowych w drążonej wnęce technologicznej. Wiercenie rozpoczęto pomimo tego, że we wnęce znajdował się niewybrany urobek z poprzednich zabiorów. Około godziny 1146, podczas wiercenia pierwszego otworu, żerdź wiertarki udarowej w niekontrolowany sposób przemieściła się do przysypanej urobkiem, pozostałej w caliźnie resztki odpalonego wcześniej otworu strzałowego tzw. „fajki". Spowodowało to wybuch środków strzałowych pozostałych w „fajce”. W wyniku wybuchu, górnik który wiercił otwór strzałowy, rażony został odłamkami skalnymi i doznał obrażeń obu nóg. Po udzieleniu pierwszej pomocy, poszkodowanego wytransportowano na noszach pod szyb III, gdzie pomocy udzielił mu lekarz. W wydanej opinii lekarz stwierdził: „rany szarpane kończyn dolnych, okres leczenia 4 tygodnie”. Poszkodowanego przetransportowano do Gliwickiego Centrum Medycznego w Gliwicach, gdzie w drugiej opinii, lekarz stwierdził: „liczne, powierzchowne rany szarpane kończyn dolnych”.

Przyczyną wypadku było rażenie górnika odłamkami skalnymi w wyniku detonacji środków strzałowych, podczas wiercenia otworu strzałowego w „fajce”.

W trakcie przeprowadzonych oględzin miejsca wypadku stwierdzono, że w chodniku nadścianowym q100 na odcinku 20 m przed frontem ściany, brak było 24 stojaków wzmacniających obudowę wyrobiska, a ponadto na skrzyżowaniu chodnika nadścianowego q100 ze ścianą q100, po stronie południowo - wschodniej wypiętych było 6 kolejnych łuków ociosowych obudowy chodnikowej.

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach:

 1. wstrzymał ruch zakładu górniczego w części dotyczącej drążenia wnęki technologicznej w północnym ociosie chodnika nadścianowego q100 w pokładzie 504 II warstwa, do czasu:
  • przeprowadzenia szczegółowej kontroli przodka drążonej wnęki technologicznej w celu wykluczenia możliwości występowania niewypałów,
  • wybrania urobku i wykonania obudowy wnęki technologicznej,
  • doprowadzenia obudowy skrzyżowania chodnika nadścianowego q100 ze ścianą q100 w pokładzie 504 II warstwa oraz chodnika nadścianowego q100 do stanu zgodnego z projektem technicznym eksploatacji tej ściany.
 2. nakazał:
  • roboty w rejonie skrzyżowania chodnika nadścianowego q100 ze ścianą q100, prowadzić na podstawie dokumentacji określającej w sposób szczegółowy sytuację geologiczną i górniczą, zatwierdzonej przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego, pod stałym i bezpośrednim nadzorem osoby dozoru wyższego ruchu górniczego, w obecności pracownika służby strzałowej,
  • zabezpieczyć do ewentualnych badań przez wyspecjalizowaną jednostkę sprzęt strzałowy i środki strzałowe z partii użytej przy wykonywaniu robót strzałowych w drążonej wnęce technologicznej, w północnym ociosie chodnika nadścianowego q100 w pokładzie 504 II warstwa.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Gliwicach.

do góry