29 05 2017

Wyższy Urząd Górniczy

Departament Górnictwa

Otworowego i Wiertnictwa                                                                          

Katowice, dnia 7 czerwca 2017 r.

INFORMACJA Nr 29/2017/EW

w sprawie tąpnięcia oraz wypadku zbiorowego (4 wypadki lekkie), zaistniałych w dniu 29.05.2017 r. o godzinie 911, w wyniku wstrząsu o energii 3x108J, w PGG sp. z o.o. Oddział KWK Mysłowice - Wesoła w Mysłowicach, w rejonie ściany 02Aw w pokładzie 510 na poziomie 665 m.

Wypadek zbiorowy zaistniał w ścianie 02Aw na poziomie 665 m, prowadzonej systemem poprzecznym z zawałem stropu w przystropowej warstwie pokładu 510, zaliczonego do czwartej kategorii zagrożenia metanowego i trzeciego stopnia zagrożenia tąpaniami. Ściana 02Aw przewietrzana była opływowym prądem powietrza, systemem na „U”. Eksploatacja prowadzona była pomiędzy pochylnią 02, stanowiącą wyrobisko odstawcze - doprowadzające powietrze 

do ściany, a pochylnią 02a, odprowadzającą powietrze ze ściany do chodnika wentylacyjnego Aw. W dniu 29.05.2017 r., na zmianie I rozpoczynającej się o godzinie 600, front ściany 02Aw znajdował się w odległości około 4 m od planowanej linii zatrzymania oraz w odległości około 70 m  od chodnika wentylacyjnego Aw, usytuowanego równolegle do jej frontu. W rejon ściany 02Aw skierowanych zostało 25 pracowników, w tym 18 bezpośrednio do ściany. O godzinie 911, podczas urabiania ociosu ścianowego, nastąpił wstrząs górotworu o energii 3x108J, którego epicentrum zostało zlokalizowane w odległości około 25 m przed frontem ściany 02Aw i około 40 m na wschód od pochylni 02. Skutkami wstrząsu objętych zostało 4 pracowników zatrudnionych w ścianie.
Po zaistnieniu zdarzenia nadsztygar - kierownik oddziału KG-1 wycofał pracowników z rejonu. Dwudziestu czterech pracowników (w tym trzech poszkodowanych) opuściło rejon o własnych siłach, a poszkodowany, który uskarżał się na brak czucia w nogach, został wytransportowany na noszach. Rejon ściany 02Aw został zabezpieczony przed wejściem osób postronnych.

W dniu 1.06.2017 r. przeprowadzono oględziny rejonu, w którym zaistniał wstrząs oraz miejsca wypadku zbiorowego i stwierdzono, że wstrząs spowodował tąpnięcie w chodniku wentylacyjnym Aw na długości około 43 m.

Według wstępnych ustaleń:

  • przyczyną tąpnięcia był wstrząs górotworu o energii 3x10J,
  • przyczyną wypadku zbiorowego było oddziaływanie skutków wstrząsu górotworu o energii 3x10J na pracowników zatrudnionych w ścianie 02Aw.

W związku z zaistniałym zdarzeniem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach nakazał:

I. Wstrzymać ruch zakładu górniczego w części dotyczącej wykonywania prac w rejonie ściany 02Aw w pokładzie 510, w partii Aw na poziomie 665 m, do czasu przeprowadzenia oględzin miejsca wypadku zbiorowego.

II. Przeprowadzić analizę stanu zagrożenia tąpaniami w rejonie ściany 02Aw w pokładzie 510, w partii Aw na poziomie 665 m przez kopalniany zespół ds. tąpań, ze szczególnym uwzględnieniem przyczyn zaistniałego wstrząsu, w aspekcie określenia niezbędnych warunków bezpieczeństwa umożliwiających dokonanie oględzin w przedmiotowym rejonie.

III. Podjąć działania organizacyjno-techniczne w okresie wstrzymania prac w rejonie ściany 02Aw w pokładzie 510, polegajace na:

  • skutecznym zabezpieczeniu dostępu do rejonu ściany 02Aw w pokładzie 510, w partii Aw,
  • ustaleniu zasad ciągłego monitorowania i analizowania stanu zagrożeń tąpaniami oraz wentylacyjno - metanowo - pożarowego w tym rejonie

oraz ustalić warunki i zasady wejścia do wyrobisk w rejonie ściany 02Aw w pokładzie 510, w partii Aw na poziomie 665 m w sytuacji szczególnej konieczności wykonania prac zabezpieczających, badawczych lub dodatkowych kontroli, realizując zamierzenia w oparciu o ustalenia Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego dokonane na podstawie opinii odpowiedniego kopalnianego zespołu ds. zagrożeń.

IV. Wstrzymać ruch zakładu górniczego w części dotyczącej dalszej eksploatacji pokładu 510 ścianą 02Aw w partii A wschód na poziomie 665 m, do czasu:

  • usunięcia skutków zaistniałego wstrząsu, w sposób i na zasadach określonych przez kierownika ruchu zakładu górniczego, na podstawie opinii kopalnianego zespołu ds. tąpań
    w składzie poszerzonym o specjalistów ds. tego zagrożenia,
  • sprawdzenia poprawności stosowanych rozwiązań organizacyjno-technicznych, przewidzianych w projekcie technicznym oraz innych możliwych do zastosowania środków profilaktycznych, w celu zapewnienia bezpieczeństwa załogi i ruchu zakładu górniczego w warunkach rzeczywistego stanu zagrożenia tąpaniami, występującego podczas prowadzenia eksploatacji pokładu 510 ścianą 02Aw, na podstawie opinii Komisji do spraw Zagrożeń w Podziemnych Zakładach Górniczych Wydobywających Węgiel Kamienny,
  • dokonania odbioru technicznego maszyn urządzeń i instalacji zastosowanych w rejonie ściany 02Aw w pokładzie 510, w tym zabezpieczeń przed zagrożeniami naturalnymi, przez komisję w składzie ustalonym przez kierownika ruchu zakładu górniczego.

V. Zapoznać załogę zakładu górniczego z okolicznościami i przyczynami zaistniałego zdarzenia.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.

do góry