29.07.2014

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Górnictwa Otworowego
i Wiertnictwa

Katowice, dnia 1.08.2014 r.

I N F O R M A C J A Nr 37/2014/EW

w sprawie wypadku indywidualnego (lekkiego), zaistniałego w dniu 29.07.2014r. około godziny 1120, w zakładzie górniczym – Odkrywkowy Zakład Górniczy ,,Nida” w Nidzie, gmina Morawica, powiat kielecki, któremu uległ pomocnik operatora koparki, lat 56, pracujący w górnictwie 4 miesiące.

Odkrywkowy Zakład Górniczy ,,Nida” prowadzi eksploatację piasków w warstwie suchej i zawodnionej na podstawie planu ruchu sporządzonego na okres od 15.09.2013 r. do 14.09.2019 r.

W dniu 29.07.2014 r. na zmianie I, pod nadzorem sztygara zmianowego górniczego prowadzono wydobycie piasku spod wody pogłębiarką ssącą typu KBPL -300, zacumowaną w zachodnim rejonie wyrobiska – zbiornika wodnego. Po przerwie śniadaniowej operator pogłębiarki wziął do pomocy przy pracach konserwacyjnych pogłębiarki pomocnika operatora koparki. Podczas wyciągania (podnoszenia) wciągarką rury ssącej i rury spulchniającej ,,Jet” z wody nastąpiło zerwanie liny wciągarki o średnicy 12 mm. Zerwanie to nastąpiło w dwóch miejscach, w odległości około 1 m od haka, na którym podwieszone były rury – ssąca i spulchniająca. Dokonane oględziny liny – zarówno odcinka zerwanego, jak też pozostałej części nie wykazały jej uszkodzeń. Wobec braku bezpośrednich świadków zdarzenia, na podstawie oględzin miejsce wypadku oraz doznanych obrażeń przez poszkodowanego przyjęto następujący jego przebieg.

W wyniku zerwania liny wciągarki pomocnik operatora koparki, który przebywał na lewym pomoście przedniej konstrukcji nośnej pogłębiarki, został prawdopodobnie uderzony jej końcem w małżowinę prawego ucha. Będący w kabinie pogłębiarki operator nie widział momentu wypadku. Gdy zobaczył leżącego na pomoście pomocnika koparki udzielił mu pierwszej pomocy i wezwał telefonicznie pomoc.
Według ustnej informacji lekarza (chirurga – konsultanta laryngologii) poszkodowany doznał uszkodzenia małżowiny prawego ucha – bez uszkodzenia ucha środkowego.

Przyczyną wypadku było uderzenie poszkodowanego zerwaną liną wciągarki w małżowinę prawego ucha.

W związku z zaistniałym wypadkiem, Dyrektor OUG w Kielcach wstrzymał ruch Odkrywkowego Zakładu Górniczego Kopalnia Piasku ,,Nida” , w części dotyczącej eksploatacji pogłębiarki ssącej typu KBPL -300, określając następujące warunki wznowienia jej ruchu:

  • doprowadzenie stanu technicznego pogłębiarki do zgodności z dokumentacją techniczno – ruchową oraz minimalnymi wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy,
  • przeprowadzenie odbioru technicznego po doprowadzeniu jej stanu technicznego do zgodności z dokumentacją techniczno – ruchową,
  • ponowne dopuszczenie pogłębiarki do ruchu przez kierownika ruchu zakładu górniczego.
do góry