29.10.2012

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 5.11.2012 r.

I N F O R M A C J A Nr 67/2012/EW

o uszkodzeniu linii elektroenergetycznej 6 kV, zaistniałym w dniu 29.10.2012 r. w Kopalni Glin Kamionkowych „Baranów” w Suchedniowie, należącej do Przedsiębiorcy – Jan Szymański.

Napowietrzna linia elektroenergetyczna 6 kV, łącząca punkt rozdzielczo–pomiarowy 6 kV ze stacją słupową STSb 250/20 6/0,4 kV, na całej długości (705 m) przebiega poza wyrobiskiem górniczym, przez tereny leśne należące do Lasów Państwowych. Trzy pojedyncze przewody robocze linii typu AFL6 25 mm2 zawieszono na izolatorach na słupach żelbetowych typu ŻN. Wzdłuż linii wycięto pas drzew o szerokości ok. 20 m, pozostawiając po obu stronach linii drzewa o wysokości ok. 15 m.

W dniu 27.10.2012 r. podczas obfitych opadów deszczu i śniegu przy temperaturze ok. 0°C uległa uszkodzeniu i wyłączeniu linia 15 kV, z której przez transformator 15/6 kV zasilany był ww. punkt rozdzielczo – pomiarowy 6 kV.

W dniu 29.10.2012 r. w godzinach porannych, nadsztygar elektryczny stwierdził uszkodzenie linii 6 kV, na skutek złamania konstrukcji wsporczej słupa nr 9 oraz zerwaniu przewodów na przęsłach pomiędzy słupami nr 8 - 12. Uszkodzona linia 6 kV znajdowała się w stanie beznapięciowym, w związku z uszkodzeniem wcześniej linii 15 kV. Po stwierdzeniu uszkodzenia linii 6 kV dokonano jej odłączenia od układu zasilania w punkcie rozdzielczo – pomiarowym 6 kV oraz dokonano obustronnego uziemienia linii. W wyniku uszkodzenia linii nikt nie doznał obrażeń.

Przyczyną uszkodzenia linii 6 kV był upadek na nią złamanych drzew, obciążonych mokrym śniegiem.

W związku z wystąpieniem niebezpiecznego zdarzenia Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach nakazał wstrzymać ruch zakładu górniczego Kopalni Glin Kamionkowych „Baranów” w Suchedniowie w części dotyczącej eksploatacji linii elektroenergetycznej 6 kV – obiektu budowlanego zakładu górniczego, do czasu usunięcia przyczyn i skutków zaistniałego zdarzenia.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Kielcach.

do góry