2 03 2018

Wyższy Urząd Górniczy

          Departament

Warunków Pracy i Szkolenia                                                     

 Katowice, dnia 12 marca 2018 r.

INFORMACJA Nr 14/2018/EW

o niebezpiecznym zdarzeniu – przemieszczeniu się mas ziemnych budujących zbocze ruchome zwałowiska wewnętrznego Pola Szczerców, zaistniałym w dniu 2.03.2018 r. około godzinie 610 w odkrywkowym zakładzie górniczym Kopalnia Węgla Brunatnego „Bełchatów” w Rogowcu, należącym do Przedsiębiorcy – PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

Zdarzenie miało miejsce w północno-zachodnim rejonie wyrobiska górniczego Pola Szczerców, w którym prowadzone było zwałowanie mas ziemnych w postaci: piasków, gliny, iłów i mułków piaszczysto-ilastych pochodzących z nadkładu Pola Szczerców. Zwałowanie mas ziemnych prowadzono systemem blokowym - podpoziomowo i nadpoziomowo z postępem robót na kierunku południowym i wschodnim. Budowa zwałowiska wewnętrznego odbywała się z dwóch poziomów roboczych, za pomocą zwałowarek: Z-96 typu A2RsB12500 z I poziomu zwałowego (rzędne + 67 m n.p.m. - +72 m n.p.m.) oraz Z-98 typu A2RsB 15400 z II poziomu zwałowego (rzędne + 103 m n.p.m. - + 115 m n.p.m.). Urobek ze zwałowarki Z 96 podawany był na przenośniki ZW 101 i ZW 102.

W północno-wschodnim rejonie zwałowiska wewnętrznego roboty górnicze związane z formowaniem skarpy podpoziomowej I poziomu zwałowego wykonywane były ostatnio w październiku i listopadzie 2015 r. Aktualnie zwałowanie mas ziemnych na poziomie I prowadzi się w południowo-wschodnim rejonie zwałowiska.

W dniu 2.03.2018 r. zwałowarka Z-96 znajdowała się w postoju technologicznym w rejonie 40 członu przenośnika ZW 102 w części południowej zwałowiska. Około godziny 645 operator zwałowarki Z-96 po zakończeniu zmiany III jadąc samochodem terenowym wzdłuż trasy przenośników ZW 102 i ZW 101 posadowionych na poziomie I zauważył, że masy ziemne budujące skarpę podpoziomową poziomu I w rejonie przenośnika ZW 101 osunęły się do wyrobiska wraz z 20 członami tego przenośnika.

Osuwisko objęło swym zasięgiem fragment skarpy podpoziomowej poziomu I (rzędna +68 m n.p.m.) o wysokości dochodzącej do 35 m na długości około 220 m, część półki poziomu I na odległość około 75 m w głąb zwałowiska (odległość liczona od górnej krawędzi skarpy podpoziomowej), przenośnik taśmowy ZW 101 w zakresie przęseł od 42 do 61 oraz stanowisko pompowe StN/25 które znajdowało się na dnie wyrobiska (rzędna +25 m n.p.m.). Odspojone masy ziemne przemieściły się na dno wyrobiska na odległość około 240 m od dolnej krawędzi skarpy zwałowej i zatrzymały się w odległości około 50 m od nowobudowanego przenośnika B 801. Kubatura przemieszczonych mas ziemnych wynosiła około 252 tys. m3.

W wyniku zdarzenia uszkodzeniu uległo: stanowisko pompowe StN/25, studnia PPS-2, piezometr Ps12 oraz przenośnik taśmowy ZW 101 na długości 120 m.

Zdarzenie nie skutkowało zaistnieniem wypadku. W tym czasie na poziomie roboczym objętych osuwiskiem oraz w rejonie dolnej krawędzi skarpy zwałowej nie wykonywano żadnych robót. Zagrożony rejon został zabezpieczony poprzez usypanie wałów ziemnych z obu stron przenośnika ZW 101 i oznakowany tablicami ostrzegawczymi.

O zaistniałym niebezpiecznym zdarzeniu Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach został powiadomiony przez Kierownika ruchu zakładu górniczego w dniu 5.03.2018 r. około godziny 1430.

W dniu 6.03.2018 r. w następstwie oględzin osuwiska Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach wydał decyzję wstrzymującą ruch zakładu górniczego w części:

 • prowadzenia robót górniczych związanych ze zwałowaniem mas ziemnych na poziomie I w północno-wschodnim rejonie zwałowiska wewnętrznego Pola Szczerców;
 • ruchu przenośnika taśmowego ZW 101 usytuowanego na poziomie I zwałowiska wewnętrznego Pola Szczerców

do czasu:

 • przeprowadzenia przez kierownika ruchu zakładu górniczego oceny zagrożenia osuwiskowego wraz z ustaleniem przyczyn zaistniałego zdarzenia,
 • określenia zasad prowadzenia ruchu w warunkach zagrożenia,
 • sporządzenia dokumentacji mierniczej osuwiska,
 • zweryfikowania opinii geologicznej w zakresie stateczności oraz parametrów skarp i zboczy na zwałowisku wewnętrznym Pola Szczerców.
 • przywrócenia stanu technicznego przenośnika do stanu zgodnego z dokumentacją techniczną
 • usytuowania trasy przenośnika na stabilnym podłożu zwałowanych mas ziemnych zwałowiska wewnętrznego Pola Szczerców,
 • dokonania odbioru technicznego i dopuszczeniu go do ruchu.

oraz nakazał Przedsiębiorcy niezwłoczne dokonanie czynności niezbędnych dla zapewnienia prawidłowego ruchu zakładu górniczego, polegających na:

 • weryfikacji sposobu zabezpieczenia miejsca zdarzenia w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i ruchu zakładu górniczego;
 • ustaleniu przez kierownika ruchu zakładu górniczego bezpiecznego sposobu prowadzenia prac związanych z likwidacją osuwiska i podjęciu działań zmierzających do usunięcia skutków osuwiska,
 • zabezpieczeniu rejonu czoła osuwiska na poziomie + 25 m n.p.m.

Wstępne ustalenia nie dają podstaw do sformułowania przyczyn niebezpiecznego zdarzenia.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Kielcach.

do góry